पंचायत वेंचणुको 10 ऑगस्टाकूच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुजतवाडीक सर्वोच्च न्यायालयाचो न्हयकार


पणजी : पंचायत वेंचणुका विशीं उच्च न्यायालयान 28 जून दिसा दिल्ल्या निवाड्याक आव्हान दिवपी राज्य सरकाराची याचिका बुधवारा सर्वोच्च न्यायालयान भायरायली. ताका लागून गोंयांतल्या 186 पंचायतींच्यो वेंचणुको ऑगस्टाकूच घेवच्यो पडटल्यो.

सर्वोच्च न्यायालयान ओबीसी आरक्षणा विशीं दिल्लो ‘ट्रिपल टेस्ट’चो निवाडो आनी पावस ह्या दोन कारणांक लागून पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलपाचो निर्णय घेवन सरकारान कार्यकाळ सोंपिल्ल्या 186 पंचायतींचेर प्रशासकांची नेमणूक केल्ली. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक कांय आदल्या सरपंचांनी उच्च न्यायालयांत आव्हान दिल्लें. ताचेर निमाणो निवाडो दितना उच्च न्यायालयान 28 जून दिसा तीन दिसांत अधिसुचोवणी जारी करून 45 दिसांत वेंचणुकांची प्रक्रिया पुराय करपाचे आदेश दिल्ले.
गोंयांत सध्या उटंगाराच्या पावसाक सुरवात जाल्या. फुडल्या काळांत पावसाचें प्रमाण वाडपाची शक्यताय आसा. वेंचणुकांचेर पावसाचो परिणाम जावचो न्हय. तशेंच दिल्लें मुजतींत वेंचणुकांची पुराय प्रक्रिया जावप अशक्य आसा. ताका लागून वेंचणुकां खातीर 12 सप्टेंबर मेरेन मुजतवाड मेळची अशी मागणी सरकारान उच्च न्यायालया कडेन केल्ली. ही मागणीय न्यायालयान भायरायल्या. ते उपरांत सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत वचनासतना वेंचणुको 10 ऑगस्टाक घेवपाचे निश्चीत केल्ले. पूण 4 जुलयाक उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याक सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिवन मुजतवाड मेळोवपाचो यत्न सरकारान केल्लो. उच्च न्यायालया प्रमाण सर्वोच्च न्यायालयानूय सरकाराची मुजतवाडीची मागणी भायरायली.
मजगतीं, हाचे पयलीं पावसाक लागून हेर कांय राज्यांतल्या थळाव्या स्वराज्य संस्थांच्या वेंचणुकांक सर्वोच्च न्यायालयान मुजतवाड दिल्ली. त्या आदारान गोंयांतल्यो पंचायत वेंचणुकां विशीं सर्वोच्च न्यायालय सरकाराचें म्हणणें आयकून घेतले आनी सकारात्मक निर्णय दितले, असो ठाम विस्वास अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगण हांकां आशिल्लो. पूण सर्वोच्च न्यायालयान याचिका भायरायिल्ल्यान आतां उच्च न्यायालयाचो निवाडो राज्य वेंचणूक अायोगाक आनी सरकारान मान्य करचोच पडटलो.

आदेशांतले म्हत्वाचें मुद्दे

गोंयांतल्या पंचायत वेंचणुका विशीं राज्य वेंचणूक आयोगान अधिसुचोवणी जारी केल्या. हे प्रक्रियेंत हस्तक्षेप करपाक कसलेच ठोस कारण ना.
वेंचणुकांच्या काळांत गंभीर समस्या निर्माण जाल्यार राज्य वेंचणूक आयोगाक उच्च न्यायालयाचीं दारां उक्तीं आसात.

अॅड. जनरल पांगम हांचे म्हणणें…

पंचायत वेंचणुकांच्या मुजतवाडी खातीर राज्य वेंचणूक आयोग उच्च न्यायालयांत वचपाक शकता. आयोगाक ते विशींचे पुराय अधिकार आसात.
सध्या गोंयांत उटंगाराचो पावस सुरू आसा. सेगीत पडपी पावसाक लागून घरांचेर झाडां, पालसणां पडपाच्यो घडणुको तशेंच हुंवाराचे धोके मतींत घेवन राज्य वेंचणूक आयोगान बेगोबेग न्यायालयांत वचप गरजेचें.
उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निवाड्यान वेंचणूक आयोगाच्या अधिकारांचेर कसलीच बादा येवंक ना.