नशिबाक आव्हान दीत म्हान जाल्लो गिलेर्म मार्टीन्स

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गिलेर्म मार्टीन्स हांचो आयज 80 वो वाडदीस. ते निमतान तांच्या कार्याचेर उजवाड घालपी हो लेख.


– कमलाकर दत्ताराम म्हाळशी
8411085764

दीस 25 जून 1942. पावसांतलो त्या तेंपावेल्या पेडें, लोलयें ह्या खेडेगांवांतलो गिलेर्म पी. मार्टीन्सबाबाचो जल्मच जसो कितें ‘साडेसाती’ सांगाता घेवन आयिल्लो! आरंबाकूच ‘साडेसाती’ म्हणपाचें कारण म्हणल्यार तांचो जल्म जाता कितें, उमेद फुलता थंय आसा, मांय दुयेंत पडटा कितें, उपरांत दुयेंत मांय, सांगातान तिची साडेचार वर्सांची व्हडली धूव आनी बाळशें रुपांतल्या गिलेर्म कोळंब, काणकोणां ताच्या शामांयगेर पावयतात कितें आनी बाब गिलेर्म फकत धा म्हयन्यांचो आसतना ताची मांय हो संवसार सोडून वता कितें! कल्पित काणी कशी!! आनी ताचेकूय व्हडलें अरिश्ट कशी काणी म्हणल्यार मांय अंतरिल्ले परिस्थितींत गिलेर्माक आनी ताचे व्हडले भयणीक म्हणल्यार आपल्याच दोगां ल्हान भुरग्यांक शामांयचे सुवादीन करून तांच्या पायक मुंबय वच्चें पडटा! उपरांत लागीं लागीं वीस वर्सांनी मुंबय तांची भेट घडटा खरी; पूण वर्सभरयांत गोंयांत आयिल्ले कडेन पाय दुयेंत पडटा आनी ह्या संवसाराक अंतरता! म्हाका दिसता म्हान मनशां मुखारच नियती अशीं आव्हानां उबीं करता आनी तांची जशी कितें परिक्षा घेता!
मात्त गिलर्मबाब हे परिक्षेंत खात्रीन पास जाले आनी देखुनूच आज 80 व्या वर्सा तांचे काणकोणचे इश्ट आनी बरें मागपी तांचो भोवमान सुवाळो घडोवन हाडटात. हे निमतान 2010 वर्सा तांणी आपल्या बाकीच्या वांगड्यां वांगडा काणकोणांत सुरू केल्ल्या Senior citizen’s forum of India, Canacona branch आनी उपरांत 2012 त नोंद जाल्ल्या Canacona Senior citizen’s forum चे अध्यक्ष म्हूण तांणी केल्ल्या वावरा संबंदान ज्येश्ठ-नागरीक वांगडी गिलेर्मबाबाची तुस्त-तोखणाय करपाचे आसात, तरणाटे तांचे कडल्यान स्फूर्त आनी बेसांव घेवपाचे आसात आनी तांचीं सोयरीं-धायरीं अभिमानान फुलपाचीं आसात! विशेश म्हणल्यार परिस्थितीच्या घणाचे घाय सोंसून नशिबाक आव्हान दीत शंबर नंबरी भांगर कशे गिलर्म पी. मार्टीन्स बुदवंतकाय, कुशळटाय,  निश्ठा, आत्मविस्वास, उर्बा-उमेद आनी सांगातान नमळाय घेवन सुवाळ्या सुवातेर ‘नेण्टो न्हवरो’ कसो समेस्तांचीं परबीं स्विकारतना तुमकां दिसपाचे आसात! राजघराण्यांतले कुंवर कशे!!
मात्त ह्या मनशान भुरगेपणा सावन आयच्या पदार पावतासर जें जें वायट तें तें जाप्प काडनासतना सोंसलां आनी थोडें भोव बरें तें तें मिजास मारनासतना, गर्व करनासतना भोगलां, तें पळयल्यार ‘जो जिता वही सिकंदर!’ अशा अळयेर ना फळयेर ना उतरां परस ‘म्हजें नशीब म्हज्या मनगटांत आसा!’ अशा अर्थाचीं संवसार जिखपाक भायर सरिल्ल्या सिकंदराचीं उतरां गिलेर्मबाबाक चड स्फूर्तदिणीं दिसलीं आसूंक फावो वा ‘There is nothing impossible to him who will try!’ हीं  सिकंदराचीं उतरां तांच्या कानार पडलीं आसूंक फावो अशें दिसले बगर रावना!
मात्त, शामांयच्या कोळंबांतल्या घरांतल्यान चारमार्गावेल्या (नगर्से वाठारांतल्या) Centro Promotor de instrucao, Canacona संस्थेच्या श्री मल्लिकार्जुन विद्यालयांत पांयांनी चलत वच-यो, यो-वच करून धाकल्या गिलेर्मान मराठी माध्यमांतल्यान चवथी मेरेनचें शिक्षण पूर्ण केलें. ते आवलांत पुर्तुगेजींतल्यान सेगुनग्राव (चवथी) जाले. मात्त फुडल्या शिक्षणाची सोय काणकोणांत नाशिल्ल्यान गिलेर्मबाबाक पणजे लिसेवार वच्चें पडलें! तांणी किंतान (Quinto Ano) ची परिक्षा दिली आनी विशेश श्रेणींत पास जाले. 1961 त गोंय पुर्तुगेज राजवटकेंतल्यान मेकळें जालें. गिलेर्मबाबा मुखार मु्ंबय वचपा बगर दुसरो मार्ग उरलो ना! ते नोकरी सोदपाक मुंबय गेले आनी तांकां नोकरी मेळ्ळी. दिसाक एक रुपया प्रमाण 2 इंडस्ट्रीयल युनिटांत ‘अप्रेंटीस’ म्हूण तांकां काम करचें पडलें! एक वर्स तीन म्हयन्यांनी तांकां दिसाक साडेतीन रुपया मेळपाक लागले. गिलेर्मबाबान तें काम सोडपाचें थारायलें तेन्ना कंपनीन तांकां पगार वाडोवपाचें उतर दिलें. मात्त गिलेर्मबाबान तें काम सो़डलें आनी गोंयांत आयले.
भलायकी खात्यांत Malaria Surveillance Inspector म्हूण तांची नेमणूक जाली. पांच वर्सांनी ते Sanitary-cum-food Inspector  जाले आनी Chief Malaria officer जाले. उपरांत निवृत्त. मजगतीं, तांणी ग्रॅज्युएशन केलें, कोर्स केले, तातूंत बुककिपींग, अकावंटन्सीय आशिल्ली. लागींच्या एका सोयऱ्यान सांगिल्ले प्रमाण, तांचो दुबय वचपाचो निर्णय जालो. मात्त यत्न करुनूय 27 दीस मेरेन कांयच जालें ना म्हूण 28 व्या दिसा तांणी घरा परतुपाचो निर्णय घेतलो. त्याच वेळार देवदूतावरी एक मनीस तांकां मेळ्ळो आनी ताणें गिलेर्मबाबाक शारासून 100 किलोमिटर पयस एके कंस्ट्रक्शन कंपनींत व्हेले आनी थंय UAE त गिलेर्मबाबान पांच नामनेच्या कंपन्यांनी वेल्या पदांचेर 15 वर्सां वावर केलो. तांणी हाॅली लँड, जाॅर्डन, इस्रायल, इजिप्त, स्पेन, फ्रांस, पुर्तुगाल, स्वित्झरलँड, जर्मनी, इटली, रोम आदी देशांची भोंवडी केल्या.
गिलेर्मबाबाची ललित हाॅटेलांत प्रकल्प समन्वयक म्हूण नेमणूक जाली. फुडें तांणी ललित गोल्फ आनी स्पा रिसोर्टाचो भार खांदार घेतलो. कोळंब, काणकोणच्या हाॅली क्राॅस कपेलाचे वेवस्थापन समितीचे अध्यक्ष म्हूण तांणी 30 वर्सां काम केलां. तांचे कितलेशेच भोवमान जाल्यात. गिलेर्म पी. मार्टीन्स हांणी ज्येश्ठ सांगात्यांच्या पालवान सुरू केल्ल्या Senior citizens forum of India, Canacona branch चे आनी उपरांत  ते संस्थेच्या युनिटाचे ते आयज मेरेन अध्यक्ष आसात. तांकां 80 व्या जल्मदिसा घटमूट आरोग्य मागुया.