नर्सरी संस्था खातीर मागयतले अर्ज; नोंदणी जातली सक्तीची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : नवें शिक्षण धोरण चालीक लायतना शिक्षण खातें नर्सरी संस्था सुरू करपा खातीर नव्यान अर्ज मागयतले. ज्यो नर्सरी संस्थां चलतात तांकां लेगीत परतून अर्ज करचे पडटले. नव्या शिक्षणीक धोरणांत नर्सरी हो शिक्षणाचो पयलो पायंडो आसा.

शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी ही म्हायती दिल्या. नव्या शिक्षण धोरणाची (एनईपी) कारवाय अंदूं सावन जातली. नर्सरी सावन ही कारवाय जातली. गोंयांत सुमार 500 नर्सरी संस्थां आसात. ह्या नर्सरींची नोंदणी शिक्षण खात्या कडेन ना. आतां ही नोंदणी सक्तीची जातली. तशेंच नव्या शिक्षण धोरणांत जो अभ्यासक्रम आसा, तो अभ्यासक्रम शिकोवचो पडटलो. गोंयांत सद्या नर्सरी संस्थां चलतात. तशेंच अांगणवाडयो चलतात. कांय भुरगीं नर्सरी सावन पयले यत्तेंत येतात. कांय भुरगीं अांगणवाडींतल्यान पयले यत्तेंत येतात. आंगणवाडींत पाडे, एबीसीडी तशेंच वाचपाक शिकयतात. तेच प्रमाण नर्सरींत पाडे तशेंच हेर मुळाव्यो गजाली शिकयतात. हाका लागून पयलेंत प्रवेश करपी विद्यार्थ्याक अक्षराची वळख आसता. नव्या शिक्षण धोरणांत नर्सरी आनी फावंडेशन कोर्स हो पयलो पायंडो आसा.

सुभाष शिरोडकार हांचे अध्यक्षताये खाला समितीन अहवाल सादर केला. नर्सरी संस्था स्थापन जावपाची गरज आसा अशें अहवालांत आसा. ते प्रमाण आतां शिक्षण खातें नव्या नर्सरी संस्थां खातीर अर्ज मागयतलें. जे अर्ज येतात तांचे कडेन आशिल्ल्या मुळाव्या सुविधांचो विचार करून तांकां मान्यताय दितले. नर्सरी संस्था शिक्षण खात्याच्या नियंत्रणा खाला येतल्यो. सद्या नर्सरी संस्थांचेर शिक्षण खात्याचें नियंत्रण ना. नर्सरी संस्थांची कसलीच म्हायती शिक्षण खात्या कडेन ना. नर्सरी संस्थां सुरू जाल्यो काय नव्या शिक्षण धोरणाची कारवाय सुरू जातली. नर्सरी तशेंच फावंडेशन कोर्सांत लेखी परिक्षा घेवपाची तजवीज ना. अक्षर वळख, पाडे, पदां, काणयो अश्यो गजाली आसतल्यो अशी म्हायती गोपांनी दिली. सगल्या संस्थांक एकूच अभ्यासक्रम शिकोवचो पडटलो.

फाटल्या सप्तकांत शिक्षण खात्याची एक बसका जाल्या. आतां आनीक बसका जातल्यो. नर्सरी संस्थांक मान्यताय दिवपाचे निकश अजून तयार जावपाचे आसात. पयली अर्ज मागयतले, उपरांत निकश थारतले.