दोगांचें केस्तांव, प्रवाशांक तालांव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डीएड अभ्यासक्रमाक प्रवेश घेवंक वतकच शिकोवपाचो अणभव जाय म्हणटात आनी शाळेंत शिक्षक जावंक गेल्यार डीएड जाय, अशें म्हणटात खंय! आमचे येरादारीचेंय कांयशें अशेंच जालां. बशी नात म्हूण प्रवासी स्वताची गाडी भायर काडटात आनी बसकार म्हणटात, प्रवासी नात म्हूण बशी बंद दवरच्यो पडटात. आतां खाजगी बसधनयांनी येरादारी समस्येचो बुडकुलो सरकारी कर्मचाऱ्यांचे तकलेर फोडला. कांय कर्मचारी खंय स्वता चार चाकी (काय बस?) घेवन कामाक वतात. वांगडा हेर लोकांकूय व्हरतात म्हणून बशींक प्रवाशी मेळनात!!! हातूंत कितलें तथ्य, सत्य आसा, तें तांकांच खबर. हे वटेन खाजगी (आनी कदंबूय) बशी बंद जाल्यात. बसधनीच आंकडो सांगतात, 1200. आड गांवांनी प्रवाशांचे हाल जातात, ते कोणूय सांगतलो. सण, परबो, सुटयेच्या दिसांनी रस्त्यार एकवेळ प्रत्यक्ष परमेश्वर दर्शन दित, पूण न्हय बस!
बसधनी संघटनेचे सर्वेसर्वा सुदीप ताम्हणकार हांणी खूब संशोधन करून बशी बंद जावपाचीं कारणां सोदल्यांत. सरकारी कर्मचारी खाजगी गाडयांनी वांगड्यांक घेवन कामाक चल्ले, करोना काळांत कदंबान जादा बशी सुरू केल्ल्यो, त्यो अजून बंद करूंक नात, पर्यटन बशी प्रवासी येरादारी करतात, सरकाराचें अनुदान 2018 सावन बंद जालां…….! प्रवाशी उणे जाल्यात हें मुखेल कारण, अशेंय ते सांगतात. कोरोना काळांत येरादारीचो पॅटर्न बदल्ला, हें सगल्यांक खबर आसा. सरकारी यंत्रणेक आनी खाजगी बस धनयांकूय तें खबर आसतलें. आतां कर्मचारी, अधिकारी… सगलेच स्वताच्यो दुचाकी, चार चाकी गाडयो घेवन 20 ते 40 किलोमिटर अंतराचेर पसून कामाक वतात. तांकां आतां संवकळ जाल्या. फक्त अपघात जायत ही भिरांत आनी येरादारीची सदची कोंयडी, इंधनाचें वाडिल्लें मोल ही तांची समस्या. बशी नात म्हूण तांकां हें करचें पडटा. बसधनयांनी बशी सुरू केल्यार म्हयन्यां भितर हें चित्र बदलूं येता. सध्या चलतात, त्यो बशी सकाळ, सांज पॅक आसतात. दिवाळें काडिल्ल्या कदंबान जादा बशी सुरू केल्यात, ताचो नेमको आंकडो आनी मार्ग बसधनी संघटनेन जाहीर करचे. पर्यटन बशी प्रवाशांक व्हरतात, तांचें नंबरूय दिवचे. दूध का दूध, पानी का पानी जांवदी.
कदंब म्हामंडळान प्रवासी होच केंद्रबिंदू धरून येरादारी केली. तरीय ती कायम लुकसाणांत चलता. अर्थांत ताका वेगळीं कारणां आसात. पणजी- दिवचल मार्गाचेर सांजवेळा 5 उपरांत रातीं साडेआठ मेरेन एकूय खाजगी बस ना. वर्स जालें. पांच कदंब बशी आसात. पणजेच्यान 6.20 उपरांत फुडली बस 8.15 क. कदंब अध्यक्षांक, अधिकाऱ्यांक, येरादारी मंत्री, अधिकाऱ्यांक हें खबर आसा?? म्हापशें- पणजी शटल सेवा लागीं- लागीं बंद पडल्या. हेर कडेनूय अशीच वा हाचे परस पास्ट परिस्थिती आसतली. सध्या सकाळीं 6 ते रातीं 8.30 मेरेन वाळपय – पणजी (आनी राज्यभरांतल्या मुखेल) मार्गाचेर सद्दां कितल्यो कदंब (आनी खाजगी) बशी धांवतात, ताचो आंकडो कदंब, आरटीओन जाहीर करचो. 15 मार्च 2020 मेरेन कितल्यो बशी चलताल्यो आनी आतां कितल्यो चलतात, दोनूय काळांतल्या येणावळींतलो फरक सांगचो. पर्यटन, खाजगी कार्यावळी, राजकी रॅली, खाजगी कंपनीं हांकां कितल्यो बशी चलतात, तेंय सोभेमाजार येवंदी. आयतारा धांवपी बशी, वरारांचो (टायमटेबल) फेरनियाळ घेवचो. प्रत्येक बसधनया कडेन 2019 त आनी आतां कितल्यो बशी आसात, तें सांगचें. सरकारी यंत्रणेक जायत हें धाडस? विवीध येवजण्यां खाला ज्यो बशी खाजगी आस्थापनांक, शाळांक चलतात, तांचो खर्च आनी फायदो… तोय लोकांक कळ्ळ्यार बरो.
कदंब महामंडळान फाटल्या कांय वर्सांनी बशी विकत घेवपाचे आंकडे जाहीर केल्यात, तांचो आंकडो हजाराक तेंकला आसतलो. तरा- तरांच्यो गाडयो, बशी, फेरीबोटी आयल्यो. खंय आसात त्यो? मळबांत उडून गेल्यो काय जमनीन गिळ्ळ्यो? खाजगी आनी कदंब बशी, येरादारी खातें हांचे मदीं ताळमेळ नाशिल्ल्यान ताचे त्रास प्रवाशांक सोंसचे पडटात. रस्त्यार गाडयो (आनी अपघात) वाडपा फाटलें हें एक कारण. खाजगी धनयांक बशी परवडनात, जाल्यार ते आपल्यो बशी कदंबाक कित्याक चलोवपाक दिनात? फाटीं ती येवजण जाहीर जाल्ली. कोरोनान येरादारीचो आराखडो बदल्लो. आतां खाजगी बशी – सरकारा मदलो वाद तातूंत आनीक बदल करतलो. दोगांच्या केस्तांवांत प्रवाशांक तालांव पडपाक लागला. फाल्यां पुराय येरादारीचे राष्ट्रियीकरण जालें जाल्यार तें प्रवाशांक मारक थारतलें!!