दाबोळी विमानतळाचे संचालक गगन मलीक हांची पुण्यांत बदली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को: दाबोळी विमानतळाचे संचालक गगन मलीक हांकां भारतीय विमानतळ प्राधिकरणान सरवेवस्थापक पदार बडटी दिल्या. बडटी उपरांत तांकां पुणें विमानतळ प्रकल्पाचो पदभार दिला. गोंयांत आपल्या पांच वर्सांचे कारकिर्दींत आपणे केल्ल्या कामा विशीं खूब समाधानी आसा. आपल्या कार्यकाळांत दाबोळी विमानतळा वयल्यान उड्डाण करपी विमानांची संख्या 102 वयर गेल्या, हो एक इतिहासीक खीण आशिल्ल्याचें मलीक हांणी सांगलें.

फाटल्या पांच वर्सांत आपणें दाबोळी विमानतळार खूबशे सकारात्मक बदल केल्यात. दाबोळी विमानतळार येवपी प्रवाशांक चडांत चड बऱ्यो सुविधा दिवपा खातीर आमी सदांच कश्ट घेतल्यात. कोविडच्या काळांत दाबोळी विमानतळाचो महसूल सामको शुन्याचेर आयिल्लो, पूण आतां परिस्थितीचेर मात करून आमी पुर्वपरिस्थिती हाडल्या. गोंय, गोंयकार, गोंयांत येवपी पर्यटक आनी गोंयचे अर्थीक स्थिती खातीर आमी सदांच बरे यत्न केल्यात अशें मलीक हांणी सांगलें.

ह्या विमानतळार कांय समस्या आशिल्ल्यो. तातूंतल्यो खूबशो पयस केल्यात. ह्या विमानतळा वयली भोवमजली कार पार्कींग सुरू करप, वाहनां खातीर लागींच आनीक एक पार्कींग वेवस्था करप, तशेंच हेर वेगळ्योवेगळ्यो सोयी दिवपा खातीर आमी सदांच यत्न केल्यात. लॉकडावनच्या काळांत हेर विमानतळां बंद आशिल्लीं, पूण दाबोळी विमानतळ सेगीत चालू आशिल्लें. ताका लागून विदेशांतल्यान येवपी तारवट्यांची आनी हेरांची बरी सोय जाल्ली अशें गगन मलीक हांणी म्हणलें.

पुणेंचो विमानतळ प्रकल्प हो लेगीत म्हजे खातीर आव्हान आसतलो अशें तांणी सांगलें. कोवीड काळांत आमी एकाय कर्मचाऱ्याक कामा वयल्यान काडून उडयलो ना ही सगल्यांत व्हडली गजाल. जें कितें शक्य आशिल्लें तें आमी केल्ल्याचें तांणी म्हणलें.