टाटा उद्देग समूह गोंयांंत करतलो गुंंतवणूक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

टाटा उद्देग समुहाच्या अध्यक्षाची मुख्यमंंत्र्या कडेन बसका

पणजी : वाहन, निर्मिती, हॉटेल, कपडे, स्टील, सॉफ्टवेर ह्या वाठारांत बरेच उद्देग आशिल्ल्या टाटा उद्देग समुहान गोंयांंत गुंंतवणूक करपाची तयारी दाखयल्या. टाटाचे गुंंतवणुकीक लागून खासगी वाठारांत खूब नोकऱ्यो तयार जातल्यो. खासगी वाठारांत नोकऱ्यो तयार करपाच्या हेतान गोंंय सरकारान टाटा समुहा कडेन उलोवणी केल्या.

मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंची टाटा समुहाचे अध्यक्ष एन. चंंद्रशेखरन तशेंच हेर सीईओं कडेन बसका जाली. ह्या वेळार नोयल टाटा हाजीर आशिल्ले. राज्याचे उद्देग मंंत्री मॉवीन गुदिन्हो, लघू उद्देग संंघटणेचे अध्यक्ष दामोदर कोचकार तशेंच राज्यांतले हेर उद्देजक हाजीर आशिल्ले.

गोंंय हे नामनेचे पर्यटन थळ आसा. गुंंतवणुकी खातीर गोंंय हें योग्य राज्य आसा, अशें मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंणी सांंगलें. पर्यावरणपुरक उद्देग सुरू करून राज्यांत टाटा समुहान गुंंतवणूक करची, अशी मागणी लघू उद्देग संंघटणेन केली.

सीईओं कडेन बसका घेवन गोंयांंत गुंंतवणूक करपा विशीं आराखडो तयार करपाचे आस्वासन अध्यक्ष एन. चंंद्रशेखरन हांंणी दिल्ल्याचें गोंंय लघू उद्देग संंघटणेन पत्रकांत म्हणलां.

टाटा समूह गोंयांंत गुंंतवणूक करता, जाल्यार ती बरी गजाल आसा. गोंंय लघू उद्देग संंघटणेचे पुराय सहकार्य आसतलें. आयटी, निर्मिती, स्टील, वाहन हातूंत गोंयांंत गुंंतवणूक करपाक हरकत ना, अशें लघू उद्देग संंघटणेचे अध्यक्ष दामोदर कोचकार हांंणी म्हणलां.

वाहनांं सयत हॉटेल उद्देगांंत टाटा समुहाची गुंंतवणूक आसा.