जागतीक भास इंग्लीश : शिकप आनी शिकोवप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सवर्सांचें धाकटुलें बाय मेळटा ताका “शट आप! गॅट आवट!” हें वाक्य म्हणून दाखयतालें. आज्यान म्हणलें, हें सवंग कोणें शिकयलें? पयसुल्ल्यान मनांतल्या मनान मुरगटत अपुरबायेन आवय भुरग्या कडेन पळयताली. ही आवय आनी तिच्यो भावना. संवसाराचे सर्तींत आपलें भुरगें फाटीं उरत ह्या भंयान ती भुरग्याक ल्हान पिरायेर इंग्लीशीचे धडे गिरयता. ही आधुनीक युगांतली आवय. भेदभाव इतलो खोल रुजला की मध्यमवर्गीय पालक आपल्या भुरग्यांक कोंकणी वा मराठी माध्यम सरकारी मुळाव्या शाळांनी धाडटात जाल्यार उच्च वर्गीय पालक आपल्या भुरग्यांक खाजगी इंग्लीश माध्यम शाळेंत प्रवेश दितात. हें चित्र आमकां समाजांत दिश्टी पडटा.
एक म्हण आसा “अंग्रेजी हे क्या?” इंग्लीश उलोवपाचे चुकी खातीर ताचेर समाजीक वर्गवादाचें एक रूप, कलंक जोडलां. इंग्लीश एलिट आनी नोबल्सां खातीर आसता हो समज चुकीचो. अपेसाची भिरांत, चुकीचो समज आनी व्याकरणांतली चूक ह्या तीन कारणांक लागून लोक इंग्लीश उलोवंक भियेतात. चुको करप अपेस अशें तांकां दिसता. आनी तें आमकां ‘संवसाराचो शेवट’ अशें दिसता. मागीर अपरिहार्य चिंता. अशे नकारात्मक विचार इंग्लीश उलोवपाचे लोक न धाडस दाखोवपाचें एक कारण थारता.
भुरग्यांक संवादांतल्यान भास मेळटा. आयकून, निरिक्षणान आनी नक्कल करून भुरगें भास आत्मसात करता. फकत आवय-बापूय आनी हेर व्हडल्या लोकां कडेन न्हय, तर हेर भुरग्यां कडेन संवादांतल्यान लेगीत भुरगें भास शिकता. पयली येता ती आपली आवयभास आनी दुसरी परप्रातीय हेर भासो शिकता. जितल्यो भासो भुरगें शिकता तितलें हुशार जाता. भौभाशीक जाता. घरांत वाडपी भुरगीं संवाद सादतात आनी तीं तांच्या भोंवतणी वापरिल्ली भास आयकतात आनी शिकतात. घोकमपट्टी केल्ल्या भुरग्यांक ग्रेड दिवपी अशे तरेन तयार केल्ली भारतीय शिक्षण पद्दत आसा जी व्याकरण समजावपा परस व्याकरणाचे नेम शिकयतात. लोक उलयतात तें आयकून आमी व्याकरण शिकतात जें बरें दिसता तें आमकां ग्रामरली बरोबर दिसता.
भाशेची उदरगत कशी जाता हाचें स्पश्टीकरण करपा खातीर समाजशास्त्र आनी जीवशास्त्र हांच्या विचारांचो मेळ घालून परस्पर क्रियावादी पद्दत (समाजीक संस्कृतीक सिद्धांत) पळोवया. ह्या सिध्दांता प्रमाण भुरगीं आपल्या भोंवतणच्या संवसारा कडेन संवाद सादपाची इत्सा आशिल्ल्यान भास शिकतात. भास समाजीक संवादांतल्यान तयार जाता, आनी ताचेर आदारून आसता.
आवयच्या गर्भांतल्यान भुरगें आवयभास आत्मसात करता. उदरनिर्वाहा खातीर गरजेची ग्लोबल भास शिकपाक भुरग्या कडेन संवाद करपाक तशें भौतीक वातावरण म्हत्वाचें. कांय शाळा इंग्लीश कम्पलसरी उलोवपाची सक्ती करता. असली सक्ती करप चुकीचें. त्या बदलाक भुरग्यांक कविता, काणयो असलें साहित्य प्रकारांची गोडी लावपी वातावरण शाळेंत निर्माण करप चड फळादीक थारता.
ग्लोबल इंग्लीश ही एक भास बरोवपाची शैली जी बरयल्ले इंग्लीश बिगर मूळ भाशिकांक चड सोंपेपणान समजता. जागतीक इंग्लीश हें अचूक, तर्कीक आनी अक्षरशा. आपलें बरप वाचपी कोणाकूय अत्यंत स्पश्ट जावचें अशी ती हाताळणी आनी तंत्रीक लेखकांची भास.
बौद्धीक विकास अभ्यासांतल्यान दिसून आयला की संज्ञानात्मक विकास आनी बौद्धीक विकास तुलनात्मक नदरेन तांचे आवय भाशेंतल्यान प्रखरपणान चड नेटान जाता. आवयभाशे भायर हेर भाशेंत शिकयल्ल्या कोणा परस तांच्या आवयभाशेंतलें शिक्षणीक यश चड आसता. हाचे वेल्यान एक स्पश्ट जाता, इंग्लीश एक भास म्हणून शिकूं येता पूण तातूंत ज्ञान वाडटा ही समजूत चुकीची. इतिहास, भुगोल, गणीत, विज्ञान विशय भुरग्यांक तांचे आवयभाशेंत बरें समजतात. जेन्ना भुरगें फकत आपली प्रादेशीक भास माध्यम म्हणून शिकता तेन्ना ज्ञानात्मक विचारांत मर्यादा आसतात.
भारतांत इंग्लीश भास शिकपाचे फायदे

 1. बाह्य संवसाराचो सोद घेवप. 2. संवसारभरांतल्या वेवसायांत सगळ्यांत म्हत्वाची भास म्हळ्यार इंग्लीश.
 2. इंग्लीश भाशेक लागून आंतरराष्ट्रीय प्रवास सोंपो जाता. 4. इंग्लीश जायत्या सॉफ्टवेर प्रोग्रामां खातीर वापरिल्ली भास.
 3. रोजगाराची संद वाडयता. 6. सादारणपणान शिक्षणतज्ञांनी संवसारभर संवादाची भास. 7. सुटसुटीत रितीन इंग्लीशींत संवाद सादप.
  म्हणून अठराव्या शेंकड्याच्या शेवटाक ब्रिटीश साम्राज्यान आपल्या वसाहतींतल्यान आनी भूराजनितीक वर्चस्वांतल्यान इंग्लीश भाशेचो प्रसार केलो. वाणिज्य, विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान, मुत्सद्देगिरी, कला, औपचारीक शिक्षण ह्या सगळ्यांनी इंग्लीश ही खऱ्या अर्थान संवसारीक भास पयली जावपाक योगदान दिलें. इंग्लीशींतल्यान संवसारभर आंतरराष्ट्रीय संपर्काचीय सुविधा मेळ्ळी.
  भारतांत इंग्लीश ही दुसरी भास म्हूण मान्यताय आसा. गांधीच्या उतरांनी, “इंग्लीश ही आंतरराष्ट्रीय वापराची भास, ती मुत्सद्देगिरीची भास आनी तातूंत जायतो गिरेस्त साहित्यीक खजिनो आसा”. भारतीय शिक्षणांत इंग्लीशीन म्हत्वाची सुवात घेतल्या अशी एक प्रस्तावना तातूंतल्यान मेळटा.
  समाजान इंग्लीश ग्लोबल भास म्हणून पळोवपाची गरज आसा आनी इंग्लीश उमेदीन आनी आवडीन शिकपाची गरज आसा. इंग्लीश ही एक भास जी संवसारभर चड प्रमाणांत उलयतात आनी ग्लोबल नागरिकाचो सदस्य म्हूण आमी इंग्लीश शिकपाक, आदर करपाक आनी इंग्लीशीचेरय मोग करपाक जाय. प्राथमीक शाळेंत शिकोवपी शिक्षक भुरग्याक मुळावें व्याकरण शिकोवन भुरग्याक बुन्यादी भास शिकोवपाची म्हत्वाची भुमिका करतात. कांय इंग्लीश शिक्षक वर्गांत शिकयतना आवयभाशेंत शिकयतात. ही चूक न करता भुरग्यांक इंग्लीश भास शिकयतना इंग्लीशीनच शिकोवप फळदायी. अशे केल्यार भुरगीं इंग्लीशींत चिंतपाक, वाक्य करून सरळ सुटसुटीत उलयतलीं.
  कांय गजाली इंग्लीश भास शिकतना आनी शिकयतना म्हत्वाच्यो-
  1) स्वता वेवस्थीत इंग्लीश कळटा अशे शिक्षक प्राथमीक शाळांनी आसप.
  2) ल्हान आसतनाच पालकांनी भुरग्यांक इंग्लीश साहित्याचीं पुस्तकां वाचूंक दिवप.
  3) भाशण, कविता इंग्लीशींत सादरीकरणांत भाग घेवपाक शिक्षक आनी पालका कडल्यान मेळिल्लें प्रोत्साहन.
  4) इंग्लीश ग्लोबल भास म्हूण भावनेन उमेदीन शिकोवप आनी शिकप.
  डॉ. एस. राधाकृष्णन कमिशन ऑफ एज्युकेशन हाच्या मतान “संवसारांतल्यान आमचो एकसुरेपण आडावपाचें एकूच साधन म्हळ्यार इंग्लीश आसा आनी अज्ञानाच्या काळखांतल्या पडड्यांनी गुंथून रावपाक दिल्यार आमी अविवेकी वागतले.”
  जगार कितें घडटा तें समजून घेवपाक सगळ्यांक इंग्लीश शिकपाक दिवया आनी जागतीक शांतताय आनी सुसंवाद सादुया.

कात्यायनी घाटवळ
9975293808