चला, बालसाहित्याचें पेटूल उगडया….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोंकणी भाशा मंडळ परतून एकदां पेटूल भरून बालसाहित्य आनी संगीताचो खजानो घेवन येता. पेटूल म्हणल्यार सर्जनशील बालसाहित्याचें मोलादीक भांडार. पेटूलांत आसता फुडाराचो पुरूमेंत. पेटूल हो देखूनच सगल्यां खातीर एक खोशयेचो उत्सव.
पेटूल ही मंडळाची नवनिर्मितीचो आनंद दिवपी खाशेली कार्यावळ. कोंकणी भाशेंत बाल साहित्याच्या मळार मंडळान फाटलीं साबार वर्सां मोलादीक वावर केला. राश्ट्रीय पांवड्यावेल्या तज्ञांक वांगडा घेवन बाल साहित्याच्या मळार कोंकणी भाशेंत आधुनीक आनी दर्जेदार निर्मिती जावची हे नदरेन सातत्यान कार्यशाळा घेतल्यात. लेखकांचें स्वरचीत तशेंच राश्ट्रीय पांवड्यावेलें हेर भासांतलें दर्जेदार बालसाहित्य अनुवादीत करून कोंकणी भाशेंत हाडलां. संवसारभरच्या कोंकणी वाचप्यांक ताचो लाव जावचो हे नदरेन मंडळान राश्ट्रीय पांवड्यावेल्या नामनेच्या आनी प्रतिश्टेच्या संस्थाच्या संकेतथळांचेर तें उपलब्द केलां. बालकाणयांचीं चित्रांसयत आशिल्लीं ल्हान आकाराचीं शेंकड्यांनी पुस्तकां आयज प्रत्यक्ष तशेंच ऑनलायन माध्यमांतल्यान सवंसारभरच्या लोकांक वाचपाक मेळटात.
‘शाणी मस्ती’ ही कोंकणी भाशा मंडळाची खाशेली संगीत सिडी निर्मणी. आयच्या भुरग्यांची आवड आनी मानसिकताय नदरे मुखार दवरून रचिल्लीं गितां, तांचेर गोंयच्या लोकसंगिताचो तशेंच आधुनीक संगिताचो चडयिल्लो साज, गोंयभरच्या गायन कौशल्य आशिल्ल्या भुरग्यांक सिडींत गावपाची दिल्ली संद म्हणल्यार शाणी मस्ती. अंदूं शाणी मस्तीची सातवी सिडी प्रकाशीत जाता. शाणी मस्ती वरवीं कोकणी संगीत गोंयच्याच न्हय तर कोंकणी भाशीक लोक रावतात त्या सगल्या वाठारांनी पावलां. अमॅझोन सारख्या माध्यमांतल्यान परदेशांनी रावपी कोंकणी लोकांनीय तिचो आस्वाद घेतला. ह्या सिडींनी उजवाडा आयिल्लीं साबार गितां विंगड वाठारांनी सर्तीनी वा उत्सवांनी सादर जातना आयकूंक तशेंच ह्या गितांचेर नाच सादर केल्ले पळोवंक मेळटात. कोंकणीच्या विंगड बोलींतलीं हीं गितां खेरीतपणान भुरग्यांक भोव घोस्ताक वतात.
अंदूं पेटूल कार्यावळींत शाणी मस्ती वांगडाच राश्ट्रीय पांवड्यार बाल साहित्याच्या मळार भोव मोलादीक वावर केल्ल्या जोत्स्ना प्रकाशनाचीं कोंकणी भाशेंत अनुवादीत केल्लीं पुस्तकां उजवाडा येतलीं. मंडळान निर्मिती केल्ल्या कांय इ-पुस्तकांचेंय प्रकाशन पेटूल कार्यावळींत जातलें.
2012 त माध्यम आंदोलना उपरांत मंडळान कोंकणी मुळाव्या शिक्षणाच्या मळार उणाव आशिल्ल्या साहित्याची निर्मिती करपाक आरंभ केलो. भुरग्यांक हेर भासांनी उपलब्द आसा तसलें साहित्य कोंकणी भाशेंत तयार करून दिलें जाल्यार पालकांक आत्मविस्वास आनी आवड तयार जावन तीं आपल्या भुरग्यांक कोंकणी माध्यमाच्या शाळांनी धाडपाक शकतात हें मंडळान दाखोवन दिलें. जनावरां, फळां, पक्षी तशेंच दिसपट्टे जिणे कडेन संबंदीत वस्तुंचे तकटे, अभ्यासक्रमाक पुरक साहित्य, व्हड मनश्यांची चरित्रां, सुविचार, म्हायती पुस्तिका, पथनाट्यां, बालनाट्यां, संगिताच्यो सिडी, चित्रबोध सारख्या प्रभावी शिक्षणीक साहित्याची मंडळान निर्मिती केली. अंदूं वर्साच्या पेटूल कार्यावळींतय असलें साबार शिक्षणीक साहित्य प्रकाशीत जावपाचें आसा.
कोंकणी भाशीक उपक्रमांक सदांच पालव दिवपी श्रीनिवास धेंपे, पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकार, गोंय शालान्त मंडळाचे अध्यक्ष भगिरथ शेटये, जेश्ट साहित्यीक तशेंच बालसाहित्याच्या मळार भोव मोलादीक योगदान दिल्ले तुकाराम शेट, शिक्षणीक मळार वावुरपी फा. गेब्रिएल कुतिन्हो, गोंय समग्र शिक्षा अभियानचे राज्य प्रकल्प संचालक डॉ. शंभू घाडी, युवा उद्देजक डॉ. संजीता संजीव नायक तशेंच सांघवी संजीव नायक आदी मानेस्तांची ह्या कार्यावळीक खाशेली उपस्थिती आसतली.
पेटूल कार्यावळीचें आनीक एक खाशेलेपण म्हणल्यार गोंयभरच्या विंगड विद्यालयांतल्या माणकुल्या भुरग्यांनी सादर केल्ली रंगरंगयाळी संस्कृतीक कार्यावळ. अंदूं शाणी मस्ती सिडींतल्या विंगड गितांचेर केरी- सत्तरीचें विवेकानंद ज्ञान मंदीर, मडगांवची विद्याभुवन कोंकणी शाळा, लिटल्स प्री प्रायमरी एण्ड प्रायमरी स्कूल, रवीन्द्र केळेकार ज्ञानमंदीर, फातिमा कॉन्वॅण्ट हायस्कूल, होली रोझरी कॉन्वॅण्ट हायस्कूल, महिला अॅण्ड नुतन इंग्लीश हायस्कूल आदी विद्यालयांचे विद्यार्थी नाच सादर करतले.
कोकणी भाशा मंडळाचो हो वावर अर्थीक नदरेन बरोच खर्चीक. पूण भाशेच्या विकासाचे नदरेन ह्या वावराची मोलावणी करपाक जावची ना. जे भाशेंत भुरग्यां खातीर मोलादीक साहित्य तयार जाता, भुरग्यांक साहित्य तशेंच संगिताच्या माध्यमांतल्यान भाशेची गोडी तयार करप जाता त्याच भासांनी सुसंस्कृत आनी सुशिक्षीत पिळगी घडोवपाचें सामर्थ्य आसता. ते नदरेन आमच्या जाणटेल्यांनी जे यत्न केले त्या यत्नांक आधुनीक काळाची गरज आनी बदल मतींत दवरून मंडळ करता त्या बाल साहित्याची निर्मिती फुडाराचो हुस्को पयस करपी आसा.
नवीन शिक्षणीक धोरण टप्प्याटप्प्यांनी चालीक लागपाचें आसा. ह्या धोरणांत भुरग्याच्या आवयभाशेक आनी थळाव्या भाशेक खाशेली सुवात आसा. समग्र शिक्षा अभियान तशेंच राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळसारख्या संस्थानी कोंकणी भाशा मंडळाची निर्मीती आशिल्लीं पुस्तकां, चार्ट्स तशेंच सिडींची गोंयच्या शाळां खातीर शिफारस केल्ली आसात.
आयच्या जबाबदार पालकांक आपलीं भुरगीं आवयभाशेंतल्यान शिकिल्लीं जाय. तेखातीर गरजेचें मनीसबळ, साधनसामुग्री, साहित्य तयार करप ही दरेका कोंकणी वावुरप्याची जापसालदारकी. साबार जाण ती वैयक्तीत पांवड्यार तशेंच संस्थात्मक पांवड्यार निभयतात. बालशिक्षणाच्या मळार ज्या गजालींचो उणाव आसा तें साहित्य नाविन्यपूर्ण आनी प्रभावी रितीन तयार करपाचे नदरेन मंडळ राबयतल्या उपक्रमांत उमेद आनी कौशल्य आशिल्ल्या लोकांनी पालव दिवपाची गरज आसा.
सोमारा, 27 जून दिसा मडगांवच्या रवीन्द्र भवनांत पेटूल कार्यावळ घडून येतली. हे कार्यावळीक व्हडा संख्येन उपस्थीत रावप ही दरेका कोंकणी कार्यकर्त्याची लागणूक. चला, कोंकणी भाशा मंडळ भांगरा साहित्यान भरिल्लें हें पेटूल उगडटा ताची गवाय जावया.

अनंत अग्नी
95117 62696