घाणयाऱ्या उदकाचो प्रश्न सुटावो जाय मेरेन सांकवाळांत मेगा प्रकल्पांक परवाने दिवचे ना सरपंच गिरीश पिल्लेः एमईएस वाठारांत मिनी ट्रिटमेंट प्रकल्प

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
वास्कोः घाणयाऱ्या उदकाचो प्रश्न सुटावो जाय मेरेन सांकवाळ पंचायत वाठारांत नव्या मेगा प्रकल्पांक परवाने दिवचे नात, अशें सांकवाळ पंचायतीचो सरपंच गिरीश पिल्ले हांणी पत्रकारांक सांगलां. एमईएस कॉलेज वाठारांतल्या सुमार 900 घरां खातीर घाणयाऱ्या उदकाचेर प्रक्रिया करपी मिनी प्रकल्प उबारपाचो पंचायत मंडळाचो विचार चल्ला. थंयच्या निवासी वाठारांत घाणयाऱ्या उदकाचो विलो लावपाची वेवस्था ना अशी म्हायती  तांणी दिली.
एमईएस कॉलेज वाठारांत घाणयाऱ्या उदकाचो विलो लावपाची कसलीच वेवस्था ना. ताका लागून जायत्या घरांतल्यान रस्त्यार तांचें घाणयारें उदक रस्त्या कुशीच्या गटारांत सोडटात. ताका लागून ह्या वाठारांत रावपी ज्येश्ठ नागरीक आनी ल्हान भुरग्यांचे भलायकेचो प्रश्न उप्रासपाक शकता. ही गजाल त्या प्रभागाची पंच नंदिनी देसाय हांणी नदरेक हाडून दिल्या उपरांत मीन प्रकल्प उबारपाचें पंचायत मंडळान थरायला अशें पिल्ले हांणी सांगलें.
ह्या वाठारांत घाणयारें उदक गटारांनी सोडून दिवपाचो प्रकार फाटल्या जायत्या वर्सांनी चल्ला आनी ते संबंदांत पंचायती कडेन कागाळी येत आसतात. ह्या वाठाराची आमी पळोवणी करून संबंदीत लोकांक घाणयारे उदक सोडटात तें बंद करपाच्यो नोटिशी लेगीत धाडल्यात. गटारांचेर लाद्यो घालपाक आमी संबंदित खात्याक कळयलां. घाणयारें उदक सोडल्यार वीज कनेक्शन तोडपाची शिटकावणी दिवून लेगीत घाणयारें उदक गटारांनी सोडपाचें बंद करनात अशें पिल्ले हांणी सांगलें.
ह्या वाठारांतली जमीन फातरांची आसा. सोकपीट बांदून लेगीत उदकाचो निचरो जायना. हांका सुमार 900 घऱां शिवाय मेगा प्रकल्प आसात. पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांच्या कानार ही समस्या घालून ह्या वाठारांत मीन ट्रिटमेंच प्रकल्प प्राधान्यक्रमांत हातांत घेवपाक सांगात अशी विनवणी आपणे सरपंच गिरीस पिल्ले हांका केल्या अशें पंच नंदिनी देसाय हिणे सांगलें.
एमईएस वाठारांत मिनी ट्रिटमेंट प्रकल्प जाल्या बगर घाणयाऱ्या उदकाचो प्रश्न सुटावो जावर शक्य ना. ताका लागून हाचे फुडें मेगा प्रकल्पांक बांदकाम परवाने दिवप ना अशें आमी थारायलां. ह्या वाठारांत घाणयाऱ्या उदकाचो विलो लावपा खातीर जाय ती वेवस्था करची हे खातीर पंचायत मंडळ पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांची भेट घेतलें अशें सरपंचान सांगलें.