गोवा डेरीचें दूद लिटरा फाटल्यान 4 रुपयांनी वाडलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विक्रेंत कसलोच परिणाम ना: काशी नायक

पणजी: गोवा डेरीचें दूद काल (आयतारा) सावन लिटरा फाटल्यान 4 रुपयांनी वाडलें. दूद दरवाडीचो फटको गिरायकांक बसलो, पूण 4 रुपयां मदले 2 रुपया दूद उत्पादकांक दिवपाक आयतारा सावन सुरवात जाली. पेत्रॉल, डिझेला सयत दूद आनी हेर जिणेगरजेच्या वस्तुंनी सुमारा भायर वाड जाल्ल्यान सद्या लोक म्हारगायेन बेजारल्यात.

गोवा डेरीच्या दूद दरांत 1 मे सावन चार रुपयांनी वाड लागू जाल्या. दरवाडीक लागून दूद विक्रेंत कसलोच परिणाम दिसून आयलो ना. गोवा डेरीच्या अधिकाऱ्यांनी हाचे पयलींच दूद दरांत वाड करपाची घोशणा केल्ली. सहकार निबंधका कडल्यान मान्यताय मेळ्ळे उपरांत आयतारा सावन 4 रुपयांची वाड लिटरा फाटल्यान केल्या.

हेर दूद दरांत वाड जाल्ल्यान गिरायकांक गोवा डेरीच्या दूद दरांत जाल्ले दरवाडी फटको बसूंक नाशिल्ल्याचें पयल्याच दिसून आयलें. आयतारा गोवा डेरीच्या दूद दरांत वट्ट 54 हजार लिटर दुदाची विक्री जाल्ल्याची नोंद जाली.

गोवा डेरीचे विशेशाधिकारी काशी नायक हांणी सरासरी दीसपट्टे 58 हजार लिटर दुदाची विक्री जाता. पूण आयतारचे सुटयेच्या दिसा 54 ते 55 हजार लिटर दुदाची विक्री जाता अशें सांगलें.

आयतारा सावन दूद दरांत 4 रुपयांची वाड जाल्ल्यान विक्रींत कसलोच परिणाम दिसून आयलो ना. दूद पाकिटाचेर पयलींचेच दर आशिल्ल्यान खूबशा गिरायकांनी फोना वयल्यान संपर्क सादून चवकशी केली. गिरायकांक 4 मे मेरेन पयलींचे दर छापिल्ल्या दुदाच्या पाकिटाचें वितरण करतले. ते खातीर सगले कायदेशीर सोपस्कार पुराय केल्ल्याचें काशी नायक हांणी सांगलें.