गोवा गौड समाजा वतीन पांचवी क्रांती उपक्रम 

मशरूम लागवडीच्या प्रशिक्षणांत वांटेकार जाल्ल्या युवा शेतकारां वांगडा मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विभागीय शेतकी खातें फोंडेंच्या सहकार्यान युवा शेतकारांक मशरूम लागवडीचें प्रशिक्षण

केरी-सत्तरी:  गोवा गौड समाज एके समुदाय विकास आनी युवा सक्षमीकरण संस्थेन फोंडें म्हालांतल्या 20 युवा पद्वीधर शेतकारां खातीर मशरूम लागवडीचेर भोम फोंडें हांगच्या सत्यम सभागृहात प्रशिक्षण कार्यावळ आयोजीत केल्ली. मास्टर ट्रेनर म्हणून फोंडेंची सहाय्यक शेतकी अधिकारी प्रणिता फळदेसाय आनी सहप्रशिक्षक चांदनी सतरकार हांणी युवा शेतकारांक ऑयस्टर मशरूमाची लागवड प्रक्रिया, टप्प्याटप्प्यान वाडपाचें निरीक्षण हाचेर मार्गदर्शन केलें.

युवा शेतकारांक ऑयस्टर मशरूमाची लागवड प्रक्रिया, टप्प्या प्रमाण वाडीचेर नियंत्रण दवरप, पोशण प्रक्रिया, कापणी, पॅकेजींग आनी जेवणाची सांखळ पुरवणेक ब्रँडींग आनी 

मार्केटींग आदार दिवपी वातावरण तयार करून तांच्या आंगणांत आनी साठवण कुडींत स्वताची लागवड सुरू करपाक खोलायेन शिकपा खातीर दरेका शेतकाराक वेव्हारीक प्रदर्शना वांगडा मास्टर प्रशिक्षक सहाय्यक शेतकी अधिकारी प्रणिता फळदेसाय हिणें प्रशिक्षण दिलें.

हो एक सामको शक्य प्रकल्प नेमान येणावळीचो स्त्रोत आसा जो जायत्या गरीब आनी गरजेवंत विद्यार्थ्यांक उच्च अभ्यासा खातीर शिक्षणीक खर्च घेवपाक खात्रीन आदार दिवंक शकता.

शेतकारांक कृशी भवन, विभागीय शेतकी कार्यालय अधिकारी आनी प्रकल्प एटीएमए वरवीं शेतकारांक विंगड विंगड कुशळटाय, तांकां लागवड करपाक जाय आशिल्ल्या पिकांच्या प्रकाराचेर, मातयेच्या 

खाशेलपणांचो प्रकार, थळाव्या हवामानाची परिस्थिती, शिंपणावळ स्रोत, सेंद्रीय सारें, पात्र अनुदान हांचेर आदारीत सगळो शक्य आदार मेळटलो अशें आश्वासन दिलें. तशेंच कृशी कार्ड 

मेळोवपाची प्रक्रिया, ताचे दस्तावेज आनी शेतकी खात्यान वैध कार्डधारकांक दिवपी वेगवेगळी येवजण आनी प्रोत्साहन हांचे विशीं पंगडाक म्हायती दिली.

राष्ट्रीय रोजगार संकश्टा मदीं, शेतकी मळार हे तरणाटे आनी पात्र पद्वीधर जावपाक रोजगाराचो सगळ्यांत कार्यक्षम स्रोत अशें दिसता. शेतकी फाटभूंय आनी समाजांतल्यान वंशपरंपरेन कुशळटाय आशिल्ले तरणाटे सरकाराच्या आदारान शेतकी उत्पादनांचें उत्पादन आनी विपणना खातीर एक कार्यक्षम पर्यावरण यंत्रणा तयार करूंक 

शकतात.

आत्मनिर्भर भारत आनी आत्मनिर्भर गोंय उपक्रमाचें सपन पळयतना संवसारीक सर्तीं मदीं असल्या उपक्रमांक लागून शेती उत्पादनांक तोंड दिवंक मेळटा. रसायनीक जेवण आनी भेसळ केल्ल्या जेवपाच्या जिन्नसां विशीं भलायकेचो हुस्को वाडत आशिल्ल्यान राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय बाजारांत सेंद्रीय उत्पादनांची मागणी वाडत चल्ल्या. तशेंच सरकारान सगळ्या पांवड्यावेल्या गरीब शेतकारांक आदार दिवपाची गरज आसा. जमनी आनी भाड्याच्या हक्कां विशीं न्यायालयीन प्रक्रियाय सोपी करपाची गरज आसा, जाका लागून गरीब शेतकारांक मालकी हक्क आनी कृशी कार्ड मेळटलें. लाव घेवपा खातीर सरकार येवजण्यो करतात. पिकांची लागवड करतात आनी शेतकारांक अर्थीक, आध्यात्मीक आनी समाजीक नदरेन जियेवंक लायतात. सगळ्यांक सपन साध्य करपाची इत्सा आसा जी फकत तरणाटे राज्य आनी केंद्रीय सरकाराच्या मुखेल कार्यावळींतल्यान मार्गदर्शीत केल्ल्या वेगवेगळ्या उत्पादक आनी सृजनशील कार्यावळींनी गुंतल्या जाल्यारूच शक्य आसा. सगळ्या प्रो-एक्टिव्ह, नागरिकांनी मुखार येवन उदारताय दाखोवपाची गरज आसा. सगळ्यांनी समाजीक उद्देशान सशक्त केल्ल्यार अश्या समाजीक कामा खातीर आदार दिवपाचें तत्व आचरण करचें पडटलें अशें प्रणिता फळदेसाय हिणें सांगलें. 

निमाणें मास्टर प्रशिक्षण कार्यावळी वांटेकार जाल्ल्या सगळ्याक प्रमाणपत्रां भेटयलीं. गोवा गौडा समाज संस्थेचे अध्यक्ष घनश्याम भोमकार हांणी कार्यावळीक येवकार दिलो. सुत्रसंचालन प्रमोद भोमकर हांणी केलें आनी समन्वयक तुकाराम गौड हांणी उपकार मानले.