गोंयांत दीसपट्टे 100 परस चड दुयेंती: एकल्याक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: गोंयांत कोरोनाचे सक्रीय दुयेंती दीसपट्टे 100 परस चड मेळत आसात. मंगळार आनी बुधवार ह्या 24 वरांत परतून 130 नवे कोरानाचे दुयेंती सांपडले. जाल्यार एका दुयेंतीक मरण आयलें. आतां मेरेन कोरोनाक लागून 3 हजार 844 दुयेंतींक मरण आयलां. गोंयांत अजुनूय 813 सक्रीय कोरोनाचे दुयेंती आसात.

फाटल्या म्हयन्या सावन कोरोनाचे दुयेंती वाडत आसात. फाटल्या 24 वरांत 1,349 कोरोनाच्यो चांचण्यो जाल्यो. हातूंत 130 नवे कोरोना दुयेंती सांपडले. हातूंतल्या 125 जाणांक घरांत विलगीकरणांत दवरल्यात जाल्यार 5 जाणांक हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. कोरोना दुयेंती बरे जावपाची संख्या 98.14 टक्क्यांचेर पावल्या.

फाटल्या तीन वर्सांत गोंयांत 2 लाख 50 हजार 265 कोरोनाचे सक्रीय दुयेंती सांपडल्यात. हातूंतले 2 लाख 45 हजार 608 जाणांनी येसस्वी कोरोनाचेर मात केली जाल्यार 33 हजार 844 जाणांक मरण आयलें.