गोंयांत एप्रील-जून मजगतीं, गरमेच्या ल्हाराची शक्यताय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-राज्य हवामान विभागाची शिटकावणी

पणजी: गोंयांत गरमीचें प्रमाण वाडपाक लागल्या. हवामान खात्याच्या गोंय विभागान गरमेच्या ल्हारेची शक्यताय अाशिल्ल्याचो अदमास उक्तायला. ते प्रमाण एप्रील ते जून मजगतीं, तशेंच एप्रील म्हयन्यांत लेगीत राज्यांत दोन दीस गरमेचें ल्हार येवपाची शक्यताय आसा. ह्या काळांत कमाल तापमान सरासरी परस चड आसतलें. ताका लागून नागरिकांनी घरा भायर वतना जतनाय घेवप गरजेचें.

खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण गोंय सारक्या दर्यादेग प्रदेशांत तापमान हे कमाल तापमाना परस 4.5 अंश सेल्सिअशान चड जाल्यार ताका गरमेचें ल्हार अशें म्हणटात. राज्यांत सादारण कमाल तापमान 33 ते 34 अंश सेल्सिअस आसता. राज्यांतलें कमाल तापमान 37 अंश सेल्सियस वा ताचे परस चड गेल्यार ताका गरमेचें ल्हार म्हणटात. हाचे पयलीं केंद्रीय हवामान खात्यान अदमासा प्रमाण एप्रील म्हयन्यांत गोंयांत मॉन्सूनपूर्व पावस सरासरी परस उणो आसपाची शक्यताय उक्तायल्या.

राज्यांत गरजेचें ल्हार येतले हे गृहीत धरून हाचे पयलीच भलायकी खात्या सयत हेर संस्थांनी मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. ते प्रमाण खूब उदक पियेवप, वतांत भायर पडप ना, सुती कपडे वापरप अशो विवीध सुचोवण्यो केल्यात. मजगतीं, मंगळारा पणजे कमाल 33.3 अंश सेल्सियस जाल्यार किमान 24.8 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. जाल्यार मुरगांव कमाल तापमान 33.4 अंश जाल्यार किमान 25.4 अंश तापमान आशिल्लें. खात्यान 6 आनी 7 वेर तुरळक पावसाची शक्यताय उक्यायल्या.

एप्रील 1984 त तापमान आशिल्लें 39.8 अंश

राज्यांतल्या एप्रील म्हयन्याची तापमानाची आंकडेवारी 7 एप्रील 1984 त सगल्यांत चड 39.8 अंश सेल्सियस कमाल तापमानाची नोंद जाल्ली. ते उपरांत 29 एप्रील 1993 त 38.1 अंश जाल्यार 13 एप्रील 1984 त 36.7 अंश सेल्सियस कमाल तापमानाची नोंद जाल्ली.