गोंयांतल्या ‘ह्या’ सोबित दर्यावेळेक भेट दियात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारतांतल्या राज्यां सयत विदेशी पर्यटक गोंय भोंवडेर येतात. दर्यावेळो, जिणेपद्दत, नायट लायफ आदीं पर्यटकांक आकर्शीत करतात. उण्यांत उण्या बजेटांत तुमी गोंयांत बरी सुटी घालोवपाक शकतात. गोंयांतल्या कांय नामनेच्या दर्यावेळेर लोकांची खूब गर्दी दिश्टी पडटा. पूण जर तुमकां गर्दी नाका आनी शांतताय जाय जाल्यार अश्योय कांय दर्यावेळो गोंयांत आसात. जंय लोक चड नासत आनी सोबीत सुवात, जंय सैमाची सोबीतकाय तुमका अणभवपाक मेळटा.

काकोलेम दर्या – गोंयांतली एक दर्यावेळ म्हळ्यार काकोलेम दर्या. हाका टायगर बीच अशेंय म्हण्टात. तो खूब सोबीत आसा. ह्या दर्यावेळेर वचपाक हायकिंग वांगडाच कांय सोंपणां चडचीं पडटली. तशेंच हे दर्यावेळेर 500 रुपया पसून तंबूत रावपाची सुविधा मेळटली. तो काब द रामा किल्ल्या कडल्यान सात किलोमिटराचेर आसा.

हरमल दर्या- हरमल वा अरांबोल हो गोंयांतलो नुस्तेंमारी गांव. हांगासर रातचे वेळार पार्ट्यो आशिल्ल्यान विदेशी पर्यटकूय भरपूर प्रमाणांत दिसतले. हे दर्यावेळे लागसार स्विट लेक आसा जो लोकांक खूब आवडटा. ही दर्यावेळ पॅराग्लायडींग आनी काईट सर्फिंग तशेंच हायकिंग खातीर खूब फामाद आसा.

बटरफ्लाय दर्या- बटरफ्लाय दर्या ही गोंयांतली एक सोबीत सुवात. गोंयांतल्या कांय धव्या रेंवेंच्या दर्यावेळेंतलो हो एक. सोबीत आनी निवळ उदक आनी ट्रेकिंग अणभवाक लागून ल्हवू ल्हवू हें पाळोळें लागसारचें गांव फामाद जावपाक लागलां. हांगा पावपाक बोट जाय पडटा. हाचे उपरांत रानांतल्यान ट्रेकिंग करून हांगा पावतात. हांगा रावपाक रिसॉर्ट्सय मेळटात.

मोबोर दर्या- हातकामाची आवड आसल्यार आनी गोंयच्या शांत दर्यावेळाचेर पिकनिक करपाची आसल्यार मोबोर दर्यावेळेक भेट दियात. हांगा तुमकां रुचीक जेवण तशेंच सवाय रावपाचे पर्याय मेळटले. दक्षीण गोंयांत आशिल्लो हो दर्यावेळ लक्झरी रिसॉर्टा खातीरय फामाद आसा. ह्या दर्यावेळेर सुर्यास्त पळोवप हो एक व्हडलो उपक्रम.

गाल्जीबाग दर्या- गोंयांतलो सगळ्यांत निवळ दर्यावेळ पळोवपाचो आसल्यार गाल्जीबाग दर्यावेळेर वचात. हें एक ऑलिव्ह रिडले टर्टल हॅचिंग थळूय आसा. ह्या दर्यावेळेर हजारांनी कांसव पळोवपाक मेळटात. हांगा तुमकां निवळ उदक आनी रेंव मेळटली. ही दर्यावेळ दक्षीण गोंयांतल्या तळपण न्हंयें लागसार आसा. नोव्हेंबर ते मार्च ह्या काळांत हे दर्यावेळेर भेट दिल्यार हांगा कांसव पळोवंक मेळटात. ह्या दर्यावेळे लागसार रावपाक जायत्यो सुवाती मेळटल्यो.

बटरफ्लाय कंझर्व्हेटरी गोंय- बटरफ्लाय कंझर्व्हेटरी ही दर्यावेळ न्हय, पूण ही तुमकां सगळ्यांत बरी सुवात आसूं येता. तुमी जर सैममोगी आसत जाल्यार ही एक बरी सुवात. फोंडें वाठारांतल्या ह्या उद्यानांत 133 जातींची हजारांनी फुलपाखरां पळोवंक मेळटली. एका दिसाच्या भेटींत जायती फुलपाखरां पळोवंक मेळटात. रानाच्या मदीं सैमाचें एक सामकें सोबीत आनी रंगीत दृश्य पळोवंक मेळटा. हें राजनगर उत्तर गोंयांत आसा. तशेंच लागीं रावपाक जायते रिसॉर्ट मेळटले. गोंयची सोबीतकाय पळोवपाची आसल्यार हांगा भेट दियात.