गिनीज बूक रेकॉर्डाचे दिशेन सायकलपटू वैभव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । भारती पावसकार

पणजी : मनशाक व्हडलें सपन पळोवपाक वा अशक्य दिसपी गजाल साध्य करपाचो विचार करपाक कितें प्रेरीत करता? 21 वर्सां पिरायेच्या वैभव राजमणीक नवी कुशळटाय शिकपाची आनी ताचेर शेक मेळोवपाची खूब उमेद. नव्यो सुवाती पळोवप, रेखाटन, स्केचिंग, एथलेटिक्स, स्केटींग ह्या मोगा परस सायकल चलोवपाचेर ताचो चड मोग. ‘म्युझियम ऑफ गोंय’चो हो व्हिडियोग्राफर पर्वरेच्या स्केटींग रिंक मैदानाचेर 17 डिसेंबराक सांजवेळा 5 ते रातच्या 1 वरा मेरेन (आठ वरां) हँडलबाराक हात लायनासतना 160 किमी सायकल चलोवन गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डांत प्रवेश मेळोवपाचो यत्न करतलो.

आंगलटीन दुबळो. तुमचे आमचे सारकोच सामान्य. पूण, ताका ताच्या वांगड्या परस वेगळी गजाल आपूण करपाक शकता, गिनीज बुकांत पावूंक शकता, असो स्वताचेर आशिल्लो निखटो विस्वास. ‘सध्याचो 130.2 किमी. चो विक्रम आपल्याक मोडपाचो आसा. अनधिकृत रितीन आपणे सराव सत्रांत 131 आनी 150 किमी सायकल चलोवन दोन फावटीं तो मोडला,’ अशें राजमणी अभिमानान सांगता.

अंदूं जुलयांत पणजेच्या डॉन बॉस्को कॉलेजींत मास कम्युनिकेशनांत पदवी मेळयल्लो राजमणी जानेवारींत कामाक लागलो. मळा- पणजे रावपी. ताचो आवय- बापूय छापणावळ वेवसाय चलयतात आनी व्हडली भयण आयुर्वेद कॉलेजींत निमण्या वर्सांत शिकता. राजमणीच्या बकेट लिस्टांत एक इत्सा आसा– संवसारीक विक्रम मोडपाची. खूब ल्हान पिराये सावन हें सपन पळोवपी राजमणी तें कशें साध्य जावंक शकता ताचो विचार करपाक लागलो. तेन्ना ताची पिराय 16 वर्सां आशिल्ली.

‘आपल्याक ल्हानपणा सावन सायकल चलोवपाची आवड आशिल्ली. चड खर्च करिनासतना विवीध थळांक भेट दिवपाच्या म्हज्या मोगाक तातूंतल्यान आदार मेळ्ळो. सायकलीक परवान्याची गरज नाशिल्ल्यान आपणे आवडीच्या सुवातींक भेट दिवपाक ही येरादारी पद्दत आपणायली– दिवाडे, चोडण, रेवोडें, नेत्रावळी, मोलें आदी. एक दीस पांच वरां बसून गिनीज वॅबसायट तपासली. आपल्याक कितें साध्य करपाक मेळटा तें पळयलें. आनी एक गजाल दिसली, हॅंडलबाराक हात लायनासतना सायकल चलोवप. हो विक्रम मोडूंक शकता, अशें समजून दुसऱ्याच दिसा सराव सुरू केलो. आतां पांच वर्सां जालीं, दर दुसरे रातीं मैदानाचेर सराव करतां. पयलीं खेळां आनी तरणाटे वेव्हार संचालकाचे परवानगेन कॅम्पसांत रातचीं 8 ते 12 वरां मेरेन हातांत मोबायल फ्लॅश लायट घेवन काळखांतल्या मैदानाचेर सराव केलो. सध्या पर्वरे प्रॅक्टीस करतां’, अशें राजमणी सांगता.

आवय- बापूय गीता आनी तोटप्पा उर्फ कुमार राजमणी हांणी ताचे कश्ट आनी निर्धार पळोवन ताच्या सपनाक पाखां दिलीं. राजमणीचें रेखाटन आनी चित्रकलेचें पिशें, फुरसती वेळार सायकल चलोवपाचो ताचो मोग, रस्त्या वयले सर्तींत वांटो घेवप, मोनेळ घालपी नाट्य कुशळटाय– हीं सगळीं ताचें व्यक्तिमत्व भोवआयामी करता. सैमाचो सोद घेवपाची इत्सा ताका आसा. तो सदांच नवी कुशळटाय शिकपाक आतूर आसता आनी ताचेर शेक मेळोवप ताका आवडटा. हालींच ताणें डेकाथलॉनांत जाल्ले स्लो सायकल सर्तींत वांटो घेतलो आनी थंय ताका पयलें इनाम मेळ्ळें. डॉ. सुबोध केरकारान ताका सुपर सायकल दिल्या जी तो विक्रम करपाच्या दिसा वापरतलो.
आपलो विक्रम अधिकृत करपा खातीर राजमनीन डिसेंबर 2022 त गिनीजांत अर्ज दाखल केलो. जानेवारी 2023 त ताका मान्यताय मेळ्ळे उपरांत ताणें खर सराव सुरू केलो. हवामान थंड आसता म्हूण शिंयाळो वेंचून ताणें 17 डिसेंबर हो दीस थारायलो. हो अर्ज एक वर्स, 11 जानेवारी मेरेन वैध उरता आनी ताच्या यत्नाचे पुरावे हे कालबाह्य तारखे आदीं गिनीजांत वच्चे पडटात. आठ वरांचो हो यत्न गिनीज संकेतथळार अपलोड करचे पयलीं जायत्या भागांनी वांटून घालचो पडटा, दरेकी 1 जीबी इतलो. फोटोग्राफीक पुरावे, साक्षीदारांची गवाय धाडची पडटा. हे प्रक्रियेक कांय दीस लागतले.

हाचे भायर जायते मुखेल घटकय आसात– ताका ते दीस णव फ्लड लायटी, पॉवर बॅकअप, चार व्हिडियो कॅमेरे, रिफ्रेशमेंट, कदेल आनी मेज, एक तंबू, स साक्षीदार, चार टायम- किपर आनी 20 स्वयंसेवक जाय. हो खर्च भागोवपा खातीर निधीची वेवस्था करप हो म्हत्वाचो भाग. सुमार 2 लाख रुपया खर्च येतलो. बेंगळुरूंतल्या मिलाप सोशल व्हेंचर्स प्रा. लिमिटेडाची ताणें मजत घेतल्या.

‘फक्त वैयक्तीक येस न्हय. कितेंय शक्य आसा अशें हेरांक मानपाक प्रेरणा दिवप हें उद्दिश्ट आसा. हें साध्य जालें जाल्यार आमच्या देशाचें नांव वयर येतलें. आपले पिरायेच्या कोणेच अणभवूंक नाशिल्ल्या क्षितीजां कडेन हो एक अविश्वसनीय प्रवास. आडमेळीं मोडुंया, नवे विक्रम करुंया आनी हेरांक अशक्य गजालीं मेरेन पावपाक प्रेरणा दिवया. सपनांच्या बळग्याचेर विस्वास दवरून हें सगळें साध्य करप. फुडाराक आपल्याक आपलोच विक्रम मोडपाक वा फक्त आनीक एक पराक्रम साध्य करपाक आवडटलें,’ अशें राजमणी म्हणटा. ताका फुडार कितें आसा? दोळ्यांत सपनां बाळगून राजमणी व्हिज्युअल माध्यमांतल्यान कथाकार जावपाची आनी एफपीव्ही ड्रोन पायलट जावपाची इत्सा उक्तायता. ह्या सपनाचो फाटलाव करून हो व्हिडियोग्राफर सध्या स्वता ड्रोन तयार करचे पयलीं सिम्युलेटराचेर सराव करता. मर्यादे बगर आकांक्षा आशिल्ल्या तरणाट्यां खातीर मर्यादे बगर मळब ही एकूच मर्यादा अशें दिसता.

आदार दिवपाची इत्सा आशिल्ल्यां खातीर

वैभव राजमणी – जीपे – 9307565217 वा खातें क्रमांक 110102087121 (कॅनरा बँक) वा मिलाप निधी एकठांय करपाच्या माध्यमांतल्यान ताच्या इंस्टाग्राम पेजीचेर मोहिमेची लिंक @vaibhavv.20