खणी चलोवप परवडचें नाः पुती गांवकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

निर्यात शुल्का विशीं ‘फिमी’न केंद्र सरकारा कडेन मागलां स्पश्टीकरण

गोंयचो म्हाल स्टील उद्देगाक पुरक ना

गोंयच्या खणीं वयलें संकश्ट वाडलें

पणजी : खणी वयलें निर्यात शुल्क 30 टक्क्या वेल्यान 50 टक्के जाल्ल्यान गोंयच्यो खणी चलोवप परवडचें ना. पावणी केली वा म्हामंडळ जालें तरी निर्यात शुल्काक लागून हो वेवसाय परवडचो ना, अशें गोंय मायनींग पीपल्स फ्रंटाचे संघटक पुती गांवकार हांणी म्हणलां. निर्यात शुल्क भरमसाट कित्याक वाडयलें, हे विशी ‘फिमी’न (फेडरेशन ऑफ इंडियन मायनींग इंडस्ट्री) केंद्रा कडेन स्पश्टीकरण मागलां.

खण वेवसायाचेर पयली 30 टक्के निर्यात शुल्क आशिल्लें. हें शुल्क उणे करपाची उद्देजकांची मागणी आशिल्ली. हें शुल्क उणें करिनासतनाच तें 50 टक्क्यां मेरेन वाडयलां. हुंवारात तेरावो म्हयनो, अशे तरेचो निर्णय आशिल्ल्याची प्रतिक्रिया राज्यांत उक्तायतात.

सर्वोच्च न्यायालयान खणींचे नुतनीकरण रद्द थारायिल्ल्यान राज्यातल्यो सगल्यो खणी बंद आसात. खणबंदीक चार वर्सां पुराय जाल्यांत. खणी सुरू करपा खातीर सरकारान म्हामंडळ स्थापन विधेयक मंजूर केलां. तशेंच पावणी करून खणी सुरू करपाचे सरकाराचे यत्न आसात. हें सगलें सुरू आसतना आतां निर्यात शुल्क वाडयिल्ल्यान नवें संकश्ट निर्माण जालां. पन्नास टक्के निर्यात शुल्काचेर गोंयच्यो खणी चलोवप परवडचें ना अशें गोवा मायनींग पीपल्स फ्रंटाचे संघटक पुती गांवकार हांणी म्हणलां.

इतलो तेप 58 ग्रेडी वयर म्हालाचेर निर्यात शुल्क आशिल्लें. 58 परस उणी ग्रेड आशिल्ल्या म्हालाचेर निर्यात शुल्क नाशिल्लें. आतां सगल्या ग्रेडीच्या म्हालाचेर 50 टक्के निर्यात शुल्क केलां. गोंयांत लो ग्रेड खण म्हाल मेळटा. हो म्हाल 50 टक्के निर्यात शुल्क आसल्यार काडप परवडचें ना.

स्टील उद्देगा खातीर हाय ग्रेड म्हाल लागता. गोंयचो म्हाल स्टील उद्देगा खातीर परवडचो ना म्हूण सदांच ताची निर्यात जाताली. आतां ताची निर्यात परवडची ना. हाका लागून ह्या म्हालाचो आतां उपेग आसचो ना. उपेग नाजाल्यार म्हाल कोण कित्याक काडटलो? असो प्रस्न पुती गांवकार हांणी केलाे.

हालींच सर्वोच्च न्यायालयान कर्नाटक खण म्हाला कडेन संबंदीत एक बरो निर्णय दिल्लो. ह्या निर्णयाक लागून गोंयचो खण वेवसाय सुरू जावपाची आस्त आशिल्ली. अातां निर्यात शुल्काची आडखळ तयार जाल्या.

स्टील उद्देगाक म्हाल मेळचो ह्या हेताना निर्यात शुल्क वाडयिल्ल्याची चर्चा आसा. हाय ग्रेड म्हाल स्टील उद्देगा खातीर वापरप शक्य जातलें. लो ग्रेड म्हालाचे किदें करचे, हो प्रस्न आसा. निर्यात शुल्क वाडोवपा फाटलो हेत किदें आसा? असो प्रस्न पुती गांवकार हांणी केलाे.

खण वेवसायाचेर ट्रक वेवसाय, बार्ज वेवसाय तशेंच हेर खूबशे वेवसाय निंबून आसात. हे सगले वेवसाय बंद आसात. खण अवलंबीत आनीक संकश्टांत आयल्यात. हाका केंद्र सरकार जापसालदार आसा अशें पुती गांवकार हांणी म्हणलें.

निर्णय दुर्दैवीः हरीश मेलवानी

निर्यात शुल्क वाडोवपाचो निर्णय हो गोंयच्या खणीं खातीर दुर्दैवी आसा, फिमी संस्थेन निर्यात शुल्का विशीं केंद्रा कडेन स्पश्टीकरण मागलां. स्टिला खातीर लंपीचो वापर जाता. गोंयांंत लंपी मेळना. फायन ग्रेड मेळटा. हो म्हाल निर्यात केले बगर पर्याय नासता. हाका लागून 50 टक्के निर्यात शुल्क गोंया खातीर परवडपाचें ना अशें खण धनी हरीश मेलवानी हांणी म्हणलां.