क्रांती जाय भूंय माफियां आड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अग्रलेख

…………………………..

सरकारान मनार घेतलें जाल्यार ही नवी क्रांती गोंयांत सहज घडोवं येता. मात, हें दिसता तितलें सोंपें काम न्हय. कारण हे भूंय माफिया तांचे सरभोंवतणीय आसूं येतात. 

……………………………….

गोंय मुक्त जालें 19 डिसेंबर 1961 दिसा. मात, मुक्तीलढ्याक वेग दिवपाचें म्हान कार्य जालें तें आयज. 1946 त. आपली भूंय मुक्त करपाक वावुरपी गोंयकारांचेर पुर्तुगेज अत्याचार करताले. तांणी 1940 च्या उत्तरार्धांत गोंयांत भाशण करपाचेर, एकठांय जमपाचेर बंदी घाल्ली. गोंयकारांच्या मनांत तिडक खदखदताली. पूण तिका व्हडा प्रमाणांत वाट मेळनाशिल्ली.  असोळण्या सुशेग घेवपाक आयिल्ले डाॅ. राम मनोहर लोहिया हांच्या कानार ही गजाल पडटकच, तांणी क्रांतीची ज्योत पेटोवपाचो निर्णय घेतलो आनी मडगांव मैदानाचेर स्वताच हें शिवधनुश्य उखल्लें. त्या दिसाच्यान मुक्ती लढ्याची गाडी नेटान धांवपाक सुरवात जाली. तोच हो क्रांती दीस. दरवर्सा गोंयकार हो दीस मनयतात. पुर्तुगेजांच्या बेडयांतल्यान गोंय मुक्त करपा खातीर ती क्रांती आशिल्ली. हाचेय मुखार अशीच क्रांती जावपाक जाय. मात हे खेपे प्रस्न, समस्या वेगळ्यो आसात. 

हालींच जमीन रुपांतराचे, बेकायदेशीर पद्दतीन त्यो विकपाचे प्रकार उक्ताडार आयल्यात. सगल्यांक सगलें खबर आशिल्लें. मात तेरी भी चूप मेरी भी चूप, ह्या न्यायान सगले ओग्गी आशिल्ले. तातूंत घुस्पल्ले मनीस धनान पेजाद, वयर मेरेन वळख आशिल्ले. अर्थीक, राजकी मळाचेर मुखार वावुरपी. म्हणटकच तांचे वाटेक कोण वचनाशिल्ले. लागची व्हंकल कुड्डी, हे म्हणी प्रमाण  भूंय माफिया लागीं आशिल्ले तेन्ना वळखूपाकच येवंक नात. (कांय सगल्यांच्या दोळ्यांचेर साय दाटिल्ली?) मात पयस गेले तेन्ना तांचें भायलें, भितरलें रुप लख्ख दिश्टी पडलें. पयरूच सुकूर 43 हजार चौ. मि. जमीन भलत्यानूच बळकायल्या, अशी बातमी आयल्या. कळंगूट वाठारांत 14 लाख चौ. मि. जमनींचीं रुपांतरां जाल्यात, अशें खुद्द नगरनियोजन मंत्री सांगतात. जाणकारांनी अदमास केल्लो, ते प्रमाण दर्यादेग वाठारांनी सगल्यांत चड प्रकरणां आसात. आतां मेरेन 60 ते 70  प्रकरणां पुराव्यां सयत सांपडल्यांत. ह्यो जमीन भानगडी भायर काडपाक आतां खास चवकशी पंगड (एसआयटी) स्थापन केला. सरकारान मनार घेतलें जाल्यार ही नवी क्रांती गोंयांत सहज घडोवं येता. मात, हें दिसता तितलें सोंपें काम न्हय. कारण हे भूंय माफिया तांचे सरभोंवतणीय आसूं येतात. 

काम-धंदो करीनासतना अचकीत गाडयो घेवन भोंवपी, खावन, पिवन, मजा करपी, वेंचणुकांक उबे रावन कोट्यांनी रुपया मोडपी सगले कडेन दिसतात. लोकांकूय भितरली गजाल खबर आसता. एसआयटीन प्रामाणिकपणान काम केलें आनी मदीं कोणे हस्तक्षेप केलो ना, जाल्यार गोंयकारांक धक्को बसपी गजाली भायर सरतल्यो. दुबाव आसा?

वादग्रस्त, रासवळ कुटुंबांची, विदेशांत रावपी गोंयकारांची जमीन कायदेशीर मार्गान विकत घेवन ती दुपेट, तिपेटीन विकपी जशे आसात, तशे कायदो गुठलावनूय हें काम करपीय दिसतात. भलत्याचीच जमीन बोगस कागदां करून आपल्या नांवार करपी आसात. सरकारी प्रकल्प येवपाचो आसा, अशें सांगून जमीन घेवप, मागीर तो प्रकल्प रद्द करून ती जमीन चार पट किमतीक विकप, असलेय प्रकार जाल्यात. कोमुनिदादीच्यो जमनी बेकायदेशीर वा अतिक्रमण करून हातासल्यात, विकल्यात.  2000 रुपया मिटर मोलान जमीन विकून 500 रुपया कोमुनिदादीक, वयले देड हजार बोल्सांत, असलेय प्रकार जाल्यात…… चार बोल्सां ओलीं केलीं काय कितेंय करप शक्य आसा, असो समज निर्माण जाला, तो पयस करपाचें काम एसआयटीक करचें पडटलें.  गोंय मुक्ती उपरांत 40 वर्सांच्या काळांत दोन तालुक्यांत 22 प्रकरणां मेळिल्लीं. कांय म्हयन्यां पयलीं हीं प्रकरणां गाजिल्लीं हें वाचप्यांक याद आसतलें. हातूंत बोगस कागदां करून जमनी विकल्यात आनी मूळ धनयांचीं सरकारा कडेन आशिल्लीं कागदां बदलपाचो वा नाच्च करपाचो पराक्रम गोंयकारांनी केला. ह्यो जमनी घेतात कोण? तर भायले पयशेकार आनी कांय बिल्डर. मागीर व्हडल्यो इमारती उब्यो जातात आनी थंय रावतातूय बी बिगर गोंयकार. एकादो आडवाद आसत. जमनी विकून 20-25 कोटी मेळ्ळे काय मागीर त्या व्याजाचेर फोल्गां सुरू. 

जमनी विशींच्या कायद्यांक लागून जांकां जमनी मेळ्ळ्यात, तांणीय त्यो विकल्यात वा रुपांतरीत केल्यात. तातूंत पीक घेवपी साप उणें. शेती, बागायती करचे परस असो झटपट पयसो जोडप सोंपें. कश्ट करपाची गरज ना. आतां सरकारान एसआयटी नेमून हीं रुपांतरां, बेकायदेशीर खरेदी, विक्री…. सगलीं पाळामुळां खणून काडपाचें थारायलां, ही तशी क्रांतीकारक घडणूक. ही क्रांती कळंगूट, कांदोळे पुरतीच नाका, ती सगल्या राज्यांत पातळुदी.