कोणाच्यो म्हशी आनी…..

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पर्यटन मळाचो 70 टक्के वेवसाय परप्रांतियांच्या हातांत गेला, अशें म्हणल्यार अतिताय थारची ना. मात ह्या 70 टक्क्यां मदीं बेकायदेशीर वेवसाय करपी आनी…..

म्हापश्यां हालींच पर्यटकांक बडोवपाची, लुटपाची घडणूक घडली. तश्यो हेर साबार घडणुकोय दिसपट्ट्यो घडटात. मात, म्हापशेंची ही घडणूक गोंयच्या पर्यटन मळा खातीर कितली धोक्याची हें कोणाक अजून समजूंक ना. चंदगडांतलो 11 जाणांचो एक गट गोंय पळोवपाक आयिल्लो. तरणाटे म्हणटकच ‘जवानी का जोश’ आसताच. तांकां मसाज पार्लर दाखयता म्हूण तीगा दुबावितांनी व्हेले. पार्लरांत बंद केले. आंगा वयल्यो वस्ती काडून घेतल्यो. कपडे काडून चलयां वांगडा तांचे फोटे घेतले आनी बदनाम करपाची धमकी दिवन तांकां सोयऱ्यां कडल्यान आॅनलायन पयशे ट्रान्सप करपाक सांगलें. सादारण 2-3 लाख जमयले. पुलिसांनी तीन दादले आनी तिगी बायलांक अटक केल्या. आतां हाचे फुडली घडणूक. एका चंदगडकारान गोंयांत आयिल्ल्या त्या गांवभावांचो व्हिडियो काडला आनी तातूंत गोंय, गोंयकार, पर्यटन, सरकाराचेर टिका केल्या. हो व्हिडियो व्हायरल जाला. ‘कोणाच्यो म्हशी आनी कोण काडटा उठाबशी’, तसलो हो प्रकार. हे घडणुके कडेन संबंदीत सगले भायले, बदनाम मात आमचें गोंय आनी गोंयकार. वयर म्हणलां ते प्रमाण गोंयच्या पर्यटन मळा खातीर ही धोक्याची गजाल.
स म्हयन्यां पयलीं ह्याच स्तंभांत बरयिल्लें, ‘कांदे, बटाटे पोतयेंत घेवन विकपाक येवचे तशे कांय गुन्यांवकार हांगा ड्रग्स विकपाक येतात. फाल्यां ‘कोणाक जाय गे गांजो, हशीश, हेराॅयन…’ अशे म्हणीत दारांनी भोंवना जाल्यार पुरो.’ गोंयची परिस्थिती सध्या कितें आसा? गोंयच्या पर्यटन मळाक घांवे जाल्यात. ते पेखले बगर पर्यटनाक घटाय येवची ना. कोणूय उठटा, गोंयांत येता. मनाक जाय तें करता. आमच्या भितरल्या कांय जाणांक हें खबर आसा. पूण आमी सुशेगाद. कांय गोंयकार भाव- भयणीय तांकां ह्या कामांत मजत करपाक लागल्यांत. भारतांत खंयूय वचून वेवसाय करपाक मेळटा. तशे गोंयांत कोणूय आयलो जाल्यार कायद्या प्रमाण ताका आडावपाक मेळना. हे घटकेक गोंयच्या पर्यटन मळाचो 70 टक्के वेवसाय परप्रांतियांच्या हातांत गेला,अशें म्हणल्यार अतिताय थारची ना. मात, ह्या 70 टक्क्यां मदीं बेकायदेशीर वेवसाय करपी आनी म्हापशेंच्या घडणुकेंत घुस्पल्यात तांचे सारके गुन्यांवकारी प्रवृत्तीचे परप्रांतीय लोक नात कित्या वयल्यान? सगलेच नागयतात अशें कोण म्हणचो ना. मात गोंयांत गुन्यांव, बेकायदेशीर गजाली घडटात, तातूंतलीं नांवां वाचल्यार सत्य परिस्थिती कळटा.
गोंयांतलो सगल्यांत चड येणावळ दिवपी खण उद्देग फाटलीं 12 वर्सां बंद आसा. सध्या येणावळ मेळटा ती पर्यटनांतल्यान. कोरोनाक लागून तें मळूय आडवें पडिल्लें. हालींच सुरू जालां. तातूंत असल्यो घडणुको जावप म्हणल्यार गोंयची गरजे भायर बदनामी. चंदगडांतल्या त्या व्हिडियोचेर विस्वास दवरून फाल्यां महाराष्ट्र, कर्नाटकांतले पर्यटक उणे जाले, जाल्यार? संस्कृती पर्यटनाक येवपी विशिश्ट पर्यटक आसतात. कांय खीण सुशेगाद घालोवपाक सोदपी आसतात. तांचें पांय केरळा कडेन वळूं येतात. देशांतलीं सगलीं पर्यटन थळां कांय कारणांक लागून प्रसिद्ध आसात, तशें आमचें गोंय पूर्व- पश्चिम संस्कृतींचो मेळ, शांतीकाय, नुस्त्याचें जेवण, सोरो, सैम हाचे खातीर लोकप्रीय आसा. मात सध्या हे धाकटुले भुंयेचें नांव वेगळ्याच कारणां खातीर संवसारांत गाजता. मज्जा करपाक येवपी पर्यटकांचो आंकडो वाडला. तातूंतले कांय जाण मागीर चंदगडकारां सारके त्रासांत पडटात. हें पर्यटन आमी वाडपाक दितले काय ताचेर नियंत्रण दवरतले, हें सरकारी यंत्रणेन थारावचें. चार आण्याची वस्त दोन रुपयांक विकपाचे प्रकार चुकीचेच, पूण हांगा आतां पर्यटकांक फटोवन, बडोवन लुटपाचे प्रकार घडपाक लागल्यात. गोंयांत ‘नायट टुरिझम’ नेटान चलता. नियंत्रण दवरिना जाल्यार कितेंय घडूं येता. न्हय, हाचे पयलीं घडलां.
कोंकणांत विमानतळ जालां. थंयचें पर्यटन ल्हवूल्हवू लोकप्रीय जाता. मोपा विमानतळाचोय चड फायदो तांकांच जातलो. गोंयांत पर्यटन मळाचेर खट, खुट्ट जालें जाल्यार तें रोखडेंच राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पांवड्याचेर पावता. गोंय बदनाम जाता. गोंय, गोंयकार, गोंयकारपण ही संकल्पना खऱ्या अर्थान आतां चालीक लावंक जाय. नाजाल्यार हे भायले लोक कोरोना उपरांत निकतेंच उबें रावपी आमच्या पर्यटनाचे दोके मोडून उडयतले.