केरी तेरेखोल दर्यादेगे वयली पासय घातक स्थितींत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हरमलः हरमल म्हालांतल्या केरी तेरेखोल पंचायत वाठारांतली सुरूंचीं बागायत फामाद आसा. देशी- विदेशी पर्यटक तशेंच शाळा, म्हाविद्यालयांतले विद्यार्थी व्हड संख्येन पिकनिकी खातीर येतात. मात सुरूचीं झाडां आनी पासय घातक स्थितींत आशिल्ल्यान ते नाराजी उक्तायतात.

हे दर्यादेगेची रया शेणत चल्ल्या. पर्यटकूय बेजार जातात. हे दर्यादेगेचो सांबाळ उदकां स्त्रोत खात्याच्या माध्यमांतल्यान लोकप्रतिनिधी करता, हे खातीर ते तोखणायेक पात्र आसातूच, पूण कामाचो दर्जो आनी पासये वयल्यान वचपी लोकांक जावपी त्रास, हाचीय दखल घेवप योग्य जातले, अशें महाराष्ट्रांतलो पर्यटक विनय हांडे हांणी सांगलें.

राखणे वणत आनी ताचे वयर पासय हें नियोजन जरी उत्कृश्ट आसलें तरीय पासय केन्ना घात मारीत सांगपाक जावचें ना. ताचे वयल्यान चलत वचप्याचो पांय दोन काँक्रिटा मदीं वचूं येता इतली खांच पडल्या. हे पासये वयल्यान चलतना केन्ना ते खांचींत पांय वचून मुरगळत वा थेट मोडत ह्या विचारानूच कांपरें भरता, अशें हांडे हांणी सांगलें.

दर्यादेगे वयले पासयेची दुरुस्ती करप गरजेची आसा. संबंदीत खात्यान ताची दखल घेवची. पंचायतीन तरी अशा वावरांत पावलां उखलचीं, अशें थळावे लोक उलयतात.

पर्यटकांचे सोयी खातीर दर्यादेग वाठारांत खाटी, सत्र्यो ह्यो सामक्यो गरजेच्यो जाल्यात. मात पासयेचो वापर खाटी घालपा खातीर केल्ल्यान थळाव्या रॅस्टोरंण्ट धनयांक येणावळीची आशा आसता. मात आड पडिल्ल्या पर्यटकान आवाज केल्यार पासये वयल्यान चलत वचपी लोकांक ताचो त्रास जाता. आड पडिल्ल्या पर्यटकाचे पांय खाटी भायर आसतात. त्या पांयांक स्पर्श वा धपको बसलो जाल्यार पर्यटक चाळवता. अशा वेळार कोणाचें बरोबर कोणाची चूक, ह्या विशयाचेर वाद वाडच वता, अशें हांडे हांणी सांगलें. मांद्रें मतदारसंघाचे आमदार जीत आरोलकार हांणी रान खात्याच्या माध्यमांतल्यान सुरूची बागायत आनी फेरी पॉयंट आकर्शक बाग करचे खातीर पावलां उखलचीं, अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.

सुरूंचे बागायतीची राखण फायद्याची

फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन केरीच्या फेरीबोट धक्या लागसार आशिल्ल्या सुरूचे बागायतींत रान खातें दर वर्सां वनमहोत्सवा दिसा शेंकड्यांनी झाडांचे रोपे लायता. तातूंतलें कितले रोपें जगतात, हो सोद विशय, पूण लायिल्ले झाडांचे रोपें जगचे, हो हावेस. जीं झाडां हुमटून पडल्यात, थंय नवे रोपे लावप आनी वाडोवपाची गरज आसा. फाटल्या वादळांत हे बागायतींत खूबशीं झाडां हुमटून पडिल्ल्यान व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां. रान खात्यान अशे सुवातेचो ताबो पंचायती कडेन दिवन सांबाळ आनी संवर्धन करचे खातीर सरकारी यंत्रणा चालीक लावची, अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.