केपें पालिकेच्या दिसवड्या वयल्या कामगारांचें धरणें

धरणें धरिल्ल्या केपें पालिकेच्या दिसवडया वयल्या कामगारांक तेंको दिवपाक आयिल्ले नगरसेवक लुर्डस फर्नांडीस आनी जेकिना डायस.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आदल्या कामगारांक प्राधान्य दिवन भरती करपाची मागणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

केपें: केपें पालिकेंतल्या दिसवड्या वयल्या कामगारांनी पालिके मुखार धरणें धरलें. पालिकेंत कर्मचारी भरती करतना दिसवड्या वयल्या आदल्या कामगारांक प्राधान्य दिवन भरती करची, अशी तांणी मागणी केल्या.

केपें पालिकेंत कोयर आनी हेर कामां खातीर दिसवड्याचेर 25 परस चड कामगार घेतल्यात. कांय जाण 22 वर्सां सावन काम करतात, मात कांय दिसां आदीं पालिकेंत एक कर्मचारी पद भरलें. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन काम करपी दिसवड्या वयल्या कामगारांचो विचार करिनासतना एका नगरसेवकान जो पांच वर्सां आदीं काम सोडून गेल्लो त्या आपल्या मर्जींतल्या मनशाक भरती केला. हाचो विरोध म्हूण शेनवारा दिसवड्या वयल्या कामगारांनी धरणें प्रदर्शन करून निशेध उक्तायलो. हें मुखार हें सोंसून घेवचे नात, अशीय तांणी शिटकावणी दिली.

पालिकेंत कामगार भरती करतना साबार वर्सां सावन पालिकेंत काम करपी दिसवड्या वयल्या कामगारांक प्राधान्य दिवचें, अशी थळाव्या आमदाराक विनवणी केल्ली. तांणी लेगीत ह्या प्रस्तावाक मंजुरी दिल्ली, तेचवांगडा हेर नगरसेवकांनी तेंको दिल्लो. पूण प्रत्यक्षांत लुर्डस फर्नांडीस आनी जेकिना डायस हे दोग नगरसेवक सोडल्यार एकल्यानूय उक्तेपणी तेंको दिवंक नाशिल्लो, अशें दिसवड्या वयल्या कामगारांनी सांगलें.

आपूण 22 वर्सां पालिकेंत दिसवड्याचेर काम करतां. तरी लेगीत काम सोडून गेल्ल्या मनशाक नियमीत नोकरी दिली, अशें बेनी फर्नांडीस हांणी सांगलें.

पालिका उतराक नेगार गेली

आमकां नियमीत करात, अशें हे आदीं पालिकेक आमी सांगिल्लें. आमचो प्रस्ताव डीएमाक धाडला, अशें आमकां त्या वेळार सांगिल्लें. प्रत्यक्षांत एक नियमीत पद भरतना आमच्या मदल्या एकल्याचोय विचार करूंक ना, अशें नयन डायस हांणी सांगलें.

पालिका बसकेंत विशय मांडिल्लो

आमी पालिका मंडळाचे बसकेंत दिसवड्या वयल्या कामगारांचो विशय मांडिल्लो. त्या वेळार पालिकेंत दिसवड्या वयल्या कामगारांकूच नियमीत करतले, अशें आमकां सांगिल्लें, अशी म्हायती नगरसेवक लुड्स फर्नांडीस हांणी सांगलें.