कशी तयार जाता संपत्ती ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आतां एका मंत्र्यान सुरवात केल्याच, हेर खात्यांनीय जागें जावचें आनी खातल्यांक जाग्यार हाडचे. गोंय राखतले जाल्यार हें करचेंच पडटलें. फकत कोणाचेरूय सूड घेवपा इतलीच मोख आसची न्ही इतलीच अपेक्षा.

रेड्यां-पाड्यां झूंज आनी झाडार काळ अशी एक म्हण आसा. ही म्हण आतां बदलची पडटलीशी दिसता. आतां मंत्री- आमदाराचें
झूंज आनी हाॅटेलार काळ म्हणचें पडटलेंशें दिसता? सद्याक एक मंत्री विरोधी पक्षाच्या एका आमदारा फाटीक लागला म्हणपाचें आमी पळेतात. ताचीं बेकायदेशीर हाॅटेलां मोडून आपूण ताका ताच्या पयलींच्या कामार धाडलों म्हणपाचें मंत्र्यान उलोवन दाखयलां. हांतल्यान दोन गजाली उक्त्यो जातात. पयली म्हणल्यार जाच्या हाॅटेलाचो हांगा उल्लेख जाता तो पयलींच्या सरकारांतलो मंत्री. म्हणजेच एका मंत्र्यान आपणाल्या सत्तेचो वापर करून बेकायदेशीर हाॅटेल बांदलां असो अर्थ. दुसरी, एक मंत्री बेकायदेशीर गजाल करता आनी सरकार तें दोळे धांपून पळेता. एका सामान्य मनशान अशें केल्यार सरकार वोगी रावपाचें व्हय?
आतां नव्या सरकारांतलो मंत्री तें मोडपाची गजाल करता. आतां खर्‍यांनीच अशें घडटलें काय आपणें तशें म्हणुंकूच नासलें हें सगळें पत्रकारांनी घडयलां म्हणपाचें आमकां आयकूंक मेळटा तें पळोवचें पडटलें. जेन्ना एकादी गजाल बेकायदेशीर म्हणपाचें खंयचोय जागृत मनीस वा एनजिओ पळेता तेन्ना तो त्या बेकायदेशीर गजालीच्या फाटीक लागता आनी तें मोडूंक लायता. हालींच कोलवाचें सिल्वर सेंड हाॅटेलाचे बाबतींत आमी पळेलां. तें हाॅटेल मोडपाचें काम चालू आसा. आतां ह्या आमदाराचीं हाॅटेलांय तेच वाटेन वतात काय आमकां यु टर्न पळोवंक मेळटा तें रोखडेंच कळटलें. पूण हें हाॅटेल आतांच कित्याक वयर सरलें? आदलो मंत्री पक्ष सोडून विरोधांत गेलो म्हणून काय ताचे कडसून कितेंय त्रास जावचे न्ही आनी ताका खबर आशिल्ल्यो भितरल्यो गजाली चिड्डून उरच्यो म्हणून बी. एका मंत्र्यान जर सत्तेर आसतना बेकायदेशीर काम केलां म्हणपाचें सरकार मानून घेता जाल्यार हेर मंत्र्यांनीय असल्यो गजाली करूंक ना कित्यावयल्यान? ताचीय फोडनिशी जावप गरजेचें काय दिसता. आनी हीं बेकायदेशीर हाॅटेलां, बंगले उबे जायसर आमच्यो सरकारी यंत्रणा खंय निदिल्ल्यो आसतात काय? आनी त्यो जर न्हिदून रावतल्यो तर त्यो पंचायती सारक्यो यंत्रणा जाय तरी कित्याक?
एनजिओ आनी सत्ताधारी हांचे मदीं अंतर आसता. सत्ताधार्‍यांक केन्ना कोण बरो आनी कोण चोर दिसत सांगूंक जायना. तांचे वांगडा कोणूय आसता तेन्ना ताका राखण दिवप आनी आपणाक त्रासदायक थारता त्या विरोधकाक नाका करून सोडप हें आमकां नवें न्हय. हाचे पयलींय आमी तें पळेलां. शिरोडेच्या एका अणभवी राजकारण्याक कसो नाचयला, ताच्यो जमनी एक्वायर करपाचो कसो येत्न केला आनी उपरांत ताका पक्षांत घेवन ताचो कसो फायदो करून दिला तेंय सगळ्यांनी पळेलां. केपेंच्याय आमदाराचेर तो विरोधांत आसतना धाडी पडल्यात हाची सगळ्यांक याद आसतली. कांय जाणांवेल्यो केशी तर अजुनूय चलतात. जांचेर धाडी घाल्यो तांच्याच आदारान उपरांत सरकारूय चलयलां आनी तांकां मंत्रीपदूय दिलां. अशीं जायतीं उदाहरणां आमकां मेळटात म्हणटकूच हें नवें म्हणूंक जावचें ना. विरोधी पक्षांतलो आमदार फाल्यां सत्ताधार्‍यांक मेळ्ळो जाल्यार आमकां वेगळेंच कितेंय पळोवंक मेळूं येता. आनी म्हणून एक प्रश्न उबो रावता हें सगळें ताणें पक्षांतर करून सरकाराक तेंको दिवचो बी म्हणून न्हय मूं?
वेंचणुकांचो प्रचार चलतालो तेन्ना फातोड्डेच्या एका उमेदवारान दुसर्‍या उमेदवाराक बोट दाखोवन म्हणिल्लें, म्हजें उत्पन्न दाखोवंक म्हजे कडेन गाडो तरी आसा? तुजें उत्पन्न खंयच्यान आयलें सांगशी? ताका कोणे जाप दिल्ल्याचें आयकूंक येवंक ना. तशें ह्या प्रश्नाक रजावं आशिल्लें. उत्पन्न येवपाक कसलो तरी धंदो वेवसाय आसूंक जाय न्ही! जर कांयच ना जाल्यार दुडू येतात खंयच्यान? कालूच एका मंत्र्यान प्रश्न केला, जाच्या बोल्सांत शंबर रुपया नासताले ताचे कडेन अब्जांनी दुडू खंयच्यान आयले? आतां हे खंयच्यान आयले हें कोणे सोदून काडपाचें. जनतेन? सगळी यंत्रणा तर तुमचे कडेन आसा. तुमकां जाय ताचे फाटल्यान इडी, इन्कम टॅक्स वाल्यांक तुमी लायतात. मागीर हांगा फकत प्रश्न कित्याक? तुमचे यंत्रणेक कित्याक कामाक लायनात?
हातूंत आनीक एक मजा आसा. काल पयर हे लोक मांडयेक मांडी लावन बसताले. एकमेकांची तुस्त तोखणाय करताले. आज तेच तांकां चोर आनी फटींग दिसूंक लागल्यात. इतलेंच न्हय तर ते तांकां सोपोवपाची भास करूंक लागल्यात. काल ते जें कितें करताले तेन्ना तुमी दोळे धांपून आसले? तेन्ना कित्याक तुमचें तोंड उगडलें ना? काय तुमचे वांगडा आसले म्हणटकूच सगळें माफ. करात कितेंय, जमनी पुरयात वा दोंगर कातरात. पूण एकदां तुमचे कडल्यान पयस पावलो म्हणटकूच ताचे फाटीक लागपाचें अशेंच न्ही?
अशें म्हणटात आमी जेन्ना कोणाकूय बोट दाखयतात तेन्ना उरिल्लीं बोटां आमचे वटेन वळटात आनी आंगठो प्रश्नचिन्ह जावन उबो रावता? फकत एकल्याच कडेन कित्याक, जायते लोक मेळटले जांची बोल्सां रिकामीं आसलीं. पांच वर्सां सत्तेची उब मेळ्ळी आनी तींच बोल्सां वोतूंक लागलीं. कशें घडटा हें? तुमी नकळो? सगळी जनता जाणा. कोण उलयनात हाचो अर्थ लोकांक खबर ना, असो जायना. कोणाच्या बोल्सांत कितें आशिल्लें आनी आज ते कितें आसात हें सगळ्यांक खबर आसा. ताळगांवचीं शेतां कोणे पुरयलीं, वाघेरीची दशा कोणे केली, कळंगुटची वाट कोणे लायली, आज अर्द्या फोंडेचो मालक कोण, केरळाक कोणे जमनी घेतल्यात, उद्योगीक महामंडळाचे प्लाॅट विकून कोणे दुडू केले, कदंबाचे टायर कोणे उबारले, सगळीं म्हामंडळां कोणाक लागून सोंपलीं, कोणे हाॅटेलां उबारलीं, खण उद्योगाची वाट कोणे लायली, कोमुनदादीच्यो जमनी कोणे लाटल्यो, भायल्यांक जमनी विकून कोणे मलय मारली ह्या सगळ्याचो हिशोब गोंयचे जनते कडेन आसा. पूण सत्ते मुखार शाणपण चलना म्हणून लोक वोगी रावतात. आतां एका मंत्र्यान सुरवात केल्याच, हेर खात्यांनीय जागें जावचें आनी खातल्यांक जाग्यार हाडचे. गोंय राखतले जाल्यार हें करचेंच पडटलें. फकत कोणाचेरूय सूड घेवपा इतलीच मोख आसची न्ही इतलीच अपेक्षा.
(लेखक कवी, साहित्यीक आसात.)

अभयकुमार वेलिंगकार
9423884687