ओला येवं, पूण टॅक्सीकार सुक्यार पडचे न्हय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोरोनाक लागून फाटल्या दोन वर्सांच्या काळांत राज्यांतली येरादारी बदल्ल्या. प्रवाशी मेळनात म्हूण जायत्या खाजगी बसींनी (कदंबूय) वरारां बंद केल्यांत. दुसरे वटेन बसी नात म्हूण आनी कोरोना जायत ह्या भंयान प्रवाशी स्वताचीं वाहनां वापरूंक लागल्यात. आतां तांकां ताची संवयूय जाल्या. बऱ्योच खाजगी बसी कंपनींक चलतात. त्यो परत वराराचेर येवपाक तयार नात. तांच्या जाग्यार नव्यो गाडयो घालप कदंब म्हामंडळाक शक्य ना. हे धर्तेर लोकांक अॅपाचेर आदारीत सेवा दिवपी टॅक्सींची याद जाल्यार तातूंत अजाप कांय ना. कारण दोग- तिगांनी शॅर केली जाल्यार तिचें भाडें परवडपा सारकें आसता. काल सरकारान अॅपाचेर सेवा दिवपी टॅक्सी सेवेक पाचवो बावटो दाखयला. सगल्या पक्षांचें ताचेर एकमत जालां, हें म्हत्वाचें. म्हणटकच कांय दिसां उपरांत राज्यांतल्यो वा भायल्यो अॅपाचेर सेवा दिवपी टॅक्सी गोंयांत धांवपाक लागतल्यो, हें शेर्त. प्रवाशांचोय हाका तेंको आसतलोच.
टॅक्सीकारांनी चड पयशे घेतिल्ल्यान बेजार जाल्ल्या कांय पर्यटकांनी सोशल मिडियाचेर व्हिडियो व्हायरल केल्ले. कांय प्रवाशांचो तांचे कडेन वादूय जाल्लो. उपरांत डिजीटल मिटर बसोवपाचो आग्रो जालो. हें जायना देखून गोवा मायल्स ही सेवा मनोहर पर्रीकार आसतना सुरू जाली. तिचें भाडें मात्शें सवाय म्हणटकच टॅक्सीकार आनी अॅपवाल्यां मदीं वाद जालो. कांय काळान डिजीटल मिटराचे सरकारान निर्देश दिले. हाचेर टॅक्सीकारांनी आंदोलन केलें. मोपा विमानतळ जाता हेंय एक कारण आशिल्लें. अनुदान दितां, मिटर बसयात, अशें सांगलें. ते बसयनात जाल्यार परवानो रद्द करपाचीय शिटकावणी दिली. काल विधानसभेंत मिटरां विशीं प्रस्न आयलो. 2268 टॅक्सीकारांनी डिजीटल मिटराच्या अनुदाना खातीर अर्ज केला, तातूंतल्या 1824 जाणांक तें दिलां. तरीय कांय टॅक्सीकार मिटर बंद दवरून भाडीं मारता. पर्यटकांक फटयतात, अशें मुख्यमंत्री सावंत हांणी सांगलें. राज्यांतले टॅक्सी येरादारीचो प्रस्न सोडोवपाक अॅपाचेर सेवा दिवपी टॅक्सी होच कायमचो उपाय, अशेंय तांणी म्हणलें.
ओला, उबर सेवा गोंयांत येवपाक सोदतात. गोवा मायल्सूय आसा. ह्या गाडयांचेर सगले ड्रायव्हर गोंयकार आसतले, अशेंय अॅप टॅक्सी कंपन्यांनी जाहीर केलां. टॅक्सी येरादारीचो विशय येता, तेन्ना चडशे जाण अॅप टॅक्सी सेवेचें समर्थन करतात. हेर राज्यांनी वचून आयिल्ले गोंयकार तर हे सेवेची तुस्त करतना थकनात. हाचो अर्थ ती सामकीच वायट नासतली. अॅप टॅक्सी सुरू करतनाच एकूय गोंयकार टॅक्सीकार सुक्यार पडचो ना, हाचीय खबरदारी मात सरकाराक घेवची पडटली.
टॅक्सी, टॅक्सीकारांचो प्रस्न सभाघरांत आयलो, तेच दीस मोपा वयल्यान पयलें विमान उडलें. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचें 90 टक्कें काम पुराय जालां. काल सिग्नल चांचणी जाली. दाबोळे- मोपा मार्गाचेर ल्हान विमानाचें उड्डाणूय जालें. 15 आॅगस्टाक वा सप्टेंबर अखेर मेरेन मोपाचें उक्तावण जातलें. उपरांत तो सुरू जावपाक शकता. मोपा सुरू जालो तरीय दाबोळी विमानतळ बंद करचे नात, अशें सरकारान जाहीर केलां. मोपाक लागून पेडणें – पणजी- मडगांव, वास्को येरादारी वाडटली. रस्तो तयार जाला, मात ताचेर आनीक एकदां निमणो हात भोंवडावप गरजेचें. कारण साबार लोक ह्या म्हामार्गा विशीं कागाळी करीत आसात. मोपा विमानतळ गोंयच्या पर्यटन मळाक बळगें दिवपाक बऱ्याक पडटलो. आयज ताचीच तर गरज आसा!
शाळांतल्या खाणाचो दर्जो
मदले सुटयेंतल्या खाणाचो दर्जो समाधानकारक ना, हें सरकारान मानून घेतलां. फाटलीं बरींच वर्सां ह्या खाणा वयल्यान बोवाळ जाता. कांय विद्यार्थ्यांक वीखबाधाय जावपाचे प्रकार घडल्यात. ताका लागून भुरग्यांक सुकीं खाणां दिवचीं अशीय मागणी जाल्ली. अंदूंच्यान णववी, धावेच्या विद्यार्थ्यांकूय हे येवजणेंत आस्पावन घेतल्यात. बरी गजाल. मात ह्या खाणा विशीं पालकांची कागळ येवची ना, हाची जतनाय घेवची पडटली. वेवसायीक रांदप्याक हें काम दिवं येता. आपमजत गटांक दिल्यार तांणी वेवसायीक नदरेन ते काम करपाची गरज आसा. 45 वर्सां पयलीं शाळांनी केळें, बिस्कीट दिताले. हे जीनस दिवं येतात. केळीं दिल्यार तीं पिकोवपी शेतकारांकूय फायदो जातलो. तेन्ना सरकारान हे खाणाचे येवजणेचेर बारीकसाणेन विचार करचो.