उस्तें नगरगांवांत वॉटर राफ्टिंग सर्तीक सुरवात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पद्माकर केळकर
नगरगांव- सत्तरी तालुक्यांत नगरगांव पंचायत वाठारांतल्या उस्तें गांवात पर्यटन उदरगत म्हामंडळा वतीन वॉटर राफ्टिंग ह्या साहसी खेळाक फाटल्या सोमाराच्यान सुरवात जाली. णव वर्सां पयलीं सुरू केल्ली ही सर्त कोरोनाक लागून दोन वर्सां जावपाक शकली ना. सकाळ आनीस सांज अश्या दोन सत्रांत ही सर्त घेतात.
फाटल्या णव वर्सांत हे सर्तींक पर्यटकां कडल्यान सामको बरो प्रतिसाद मेळत आयला. पावसाच्या दिसांनी जावपी हे सर्तीक दोन वर्सां ब्रेक लागल्लो. सद्या सत्तरी तालुक्यांत बरो पावस पडटा. ताका लागून म्हादय न्हंयेचें पात्र आनी कांय दिसांनी उदकाक पुराय भरतलें. सत्तरीतले प्रवासी येरादारीचीं भाडी मारपी वेवसायीक पर्यटकांक उस्तें हांगा सर्तीचे सुवातेर हाडून सोडपाचें काम करतात. पर्यटन मंडळान पावसाळी पर्यटना खातीर हे सर्तींक बरी चालना दिल्या.
उस्ते हांगा म्हादय न्हंयेत खेळाक सुरवात करून ती तार- सावर्डें गांवच्या पुला मेरेन सुमार 10 किलोमीटर मेरेन सर्तक वतात. दोन वरांचो हो प्रवास म्हादयच्या नेटान व्हांवपी पात्रांतल्यान पर्यटक करतात. पर्यटकां खातीर वाळपयच्यान गाडयांची वेवस्था करतात. सकाळीं 9.30 दनपारां 2.30 अशा सत्रांत हो खेळ चलता. नगरगांव आनी सावर्डें पंचायतीक ह्या खेळांतल्यान महसुल मेळटा.
सर्तींत वांटो घेवपा खातीर 1800 रुपये प्रवेश शुल्क आसा. वॉटर राफ्टिंग सर्तीक लागून प्रवासी भाडें मारपी वेवसायिकांक बरें भाडें मेळता. वाळपयच्यान उस्तें आनी उपरांत सावर्डे हांग्च्यान पर्यटकांक वाळपय सोडतात अशी म्हायती ऋतुराज अभ्यंकर ह्या वेवसायिकान दिली.