आवयपण: निवड, आवड काय बायलपणाचो पुरावो ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मनीसकुळाचो उगम जायत सावन बायलेन भुरग्याक जल्म दिवचो आनी दादल्यान हेर जापसालादारक्यो सांबाळच्यो अशे तरेचो समाजीक नेम तयार जालो. बायलेच्या आंगांत आशिल्ल्या एका अदीक अवयवाक लागून हो नेम तयार जालो घडये. आनी तो अवयव म्हणल्यार गर्भाशय. हे एके अदीक गजालीक लागून खरें म्हणल्यार बायल मनशेक दादल्याचेर शेक गाजोवपा खातीर पुराय स्कोप आसलो, पूण तिणें ताका एक तर चड म्हत्व दिलें ना वा तिका तें दिवंक मेळ्ळें नासत. आनी ताकाच लागून ह्या गर्भाशया संबंदान सगल्या घडणुकां विशीं तिची एक तर सोंसणूक वा तिका दैवत्व दिवपाचे प्रकार जाले.

पयलीं मासीक पाळी आयली काय सुवाळो करपाची रीत कांय संस्कृतायेंनी आसा. पूण उपरांत दर पाळी येतकच तिका कुशीक बसोवपाचे प्रकारूय चलतात. मुखार होच ‘भश्टो’ गर्भाशय भुरगें जल्माक घालता. तेन्नाय लेगीत तिचे सोंशीकतायेचे गुणगान गावप पूण तिका आवयपणाच्या सुवाळ्यांत बांदून दवरप हेंय जाता. कांय जाण म्हणटले पूण तातूंत वायट कितें? पूण कांय प्रस्न आयच्या काळांत पडटात ते अशे – दर एके बायलेक आवयपण जायच आसता काय? जांव तें तिका जेन्ना जायशें दिसता तेन्ना तिका तें अणभवंक मेळटा काय? काय आयज लेगीत हेर कोण तरी थारायता केन्ना भरचो तिचो कुसवो आनी केन्ना वडोवचो तो…

हालींच अभिनेतो रणवीर सिंगाचो ‘जयेशभाई जोरदार’ हो सिनेमा पळयलो. स्त्री भृणहत्या विशयाचेर हो सिनेमा. तातूंत ताचो एक संवाद आसा- “आज साबून को तीजोरी मे रख्खा है, कल तुम को रखेंगे और जब वंश बडाना हो तब निकाल देंगे।” ना म्हणलें तरी कितल्याशाच समुदायांनी बायलांक भुरगें जल्माक घालपाची वस्त आशिल्ले भशेन वागयला.

आमी म्हणटात वेळ बदलला, मनीस बदलला. पूण ही वृत्ती बदलल्या काय? काय अजून समाज थारायता केन्ना जावचें एके बायलेन आवय आनी केन्ना जावचें न्ही.

हालींच आलिया भट आनी रणबीर कपूरान तांकां भुरगें जावपा आसा ही खबर सोशल मिडिया वरवीं सांगली. तांच्या फॅनांनी खोस उक्तायलीच पूण कांय मीम करपी पेजींनी तरातरांच्यो भावना उक्तायल्यो. हालींच तांचें लग्न जालां, रोखडेंच भुरगें? लग्ना पयलींच तयारी केल्ली दिसता असो सूर आशिल्ले पोस्टर्स सर्रास शेर जाले. पयली गजाल म्हणल्यार केन्ना भुरगें जल्माक हाडचें हो तांचो वैयक्तीक प्रस्न. आनी आयच्या जगांत लग्ना आदीं कोणय शारिरीक संबंद दवरता जाल्यार हेरांक ताचेर अजून लेगीत कित्याक आक्षेप आसता? ती त्या व्यक्तींची निवड हें कित्याक विसरतात आमी?

हे सुरू आसतनाच आनी एक त्रोस सोशल मिडियाचेर सोडलें तें म्हणल्यार दिपीका पादुकोण अजून कशी आवय जायना हें! ती दुख्खी आसा की तिचो घोव रणबीर बायलांचे कपडे घालता, पूण भुरग्याचो मात अजून विचार ना असले तरेचीं फकांडां सुरू जालीं. आवयपण हो जसो पर्याय, तसोच कोण कितें कपडे घालता हो लेगीत तांचो वैयक्तीक प्रस्न हें लेगीत आमी विसरूंक लागल्यात.

हालींच आनीक एक सुंदर वॅब सिरीज पळयली. ‘पेटपुराण’ नांवाची. तातूंतलें जोडपें थारायता की तांकां भुरगें नाका. संवसारांत इतलीं झुजां, दुयेंसां, प्रदुशण जाल्लें आसतना नव्या जिवाक आनीक जल्माक घालप ना अशा विचारांचें तें जोडपें. हो निर्णय स्विकारपा खातीर तांच्या घरच्यांक सुरवेक त्रास जाता. भुरग्याचे सुवातेर ती एक सुणें आनी माजर पोसतात आनी तातूंत तीं खूश आसतात. अशे तरेचो निर्णय घेवपी जायतीं जोडपीं आज आसात, पूण समाज तांकां ‘वेगळीं’, ‘पिशीं’ अशे तरेचे टँग लावपाक फाटीं रावना. 

“लग्नाक अमकी वर्सां जालीं तरी अजून कांय ना” अशे तरेचे प्रस्न चडशे बायलांकच आयकुचे पडटात. केन्ना केन्ना दिसता ह्याच प्रस्नांक बेजारून लेगीत कांय बायलां गुरवार जातात काय म्हणून. आनी तेन्ना आवयपण निवड जायना तर तें एक समाजीक चेपण जाता. जे आपले बायलपणाचो पुरावो दाखोवन दिवपा खातीर बायल लावन घेता. मागीर तें आवयपण तिका कितलें मानवता हो लेगीत एक प्रस्न, जाची जाप घडये खंयचीच बायल प्रामाणीकपणान दिवंक पावची ना. कारण आवयपण हे गजालीक समाजान पयलीं सावन इतलें दैवत्व दिवन दवरलां की ते गजालीची दुसरीय बाजू आसूं येता हे कोणाक समजून घेवपाचें ना.

ताकाच लागून मदर्स डे दिसा कितल्याश्याच आवय जाल्ल्या बायलांनी आपले गुरवारपणांतले फोटो सोशल मिडियाचेर घाल्ले तेन्ना तांणी त्या आवयांचो विचार केलो काय जांकां भुरगें जावंक शकना, जांकां भुरगें नाका, जांकां मोनजातीचेर, झाडांचेर मोग करून आवय आशिल्ल्याचें सूख मेळटा. म्हणल्यार दादलो बायल संबंदांतल्यान आयिल्लें आवयपणूच श्रेश्ट आनी अनाथाक पोसकें घेवपी आवयचें आवयपण उणें? जांव मोनजातीची आवय समजपी बायल आवय न्ही? वा जे जल्माक दादलो म्हूण आयिल्ले, पूण ताका आपूण बायल आशिल्ल्याचें होलमलें (जांकां ट्रांस वूमन म्हण पाचारतात) तांकां हक्क ना काय आवय जावपाचो? फकत गर्भूच दिवंक शकता एके बायलेक आवयपण?

म्हाका दिसता ह्या प्रस्नांचेर बायलांनीच न्हय तर सगल्यांनीच विचार करपाची गरज आसा. आवय जावप हो खूब सोबीत अणभव पूण तो कोणें कशे तरेन घेवचो हो दर एकल्याचो वैयक्तीक प्रस्न आसूंक फावो. तें समाजान घाल्लें बंधन न्हय तर एके व्यक्तीन घेतिल्लो निर्णय, ताणें केल्ली निवड आसची. तेन्नाच खर्‍या अर्थान जातलो सार्थक मदर्स डे! 

डॉ. तन्वी बांबोळकार
9764780497