आजोशी- मंडूर ग्रामसभेंतआमदार- सरपंचा मदीं वादावादी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आजोशी- मंडूर पंचायतीचे आयतारा जाल्ले ग्रामसभेंत थळावो आमदार विरेश बोरकार आनी सरपंच अजीत बकाल हांचे मदीं स्थलांतरितांची पडताळणी आनी मेगा प्रकल्पां वयल्यान बरीच शाब्दीक वादावादी जाली. पंचायत वाठारांत भाड्यान रावपी स्थलांतरितांची म्हायती एकठांय करून तांचे हालचालींचेर पंचायत मंडळान लक्ष दवोरपाची मागणी ग्रामस्थांनी केल्या उपरांत जाल्ले चर्चे वेळार ही वादावादी सुरू जाली.
स्थलांतरितांक रावपा खातीर भाड्यान कुडी दिवपी घर धनयांनी पुलिसांक तांची म्हायती दिवपाक जाय अशें सरपंच बकाल हांणी सांगतकूच पंचायती कडेन स्थलांतरितांची सगळी म्हायती आसपाव जाय अशें आमदार विरेश बोरकार हांणी सांगलें. पंचायत वाठारांत रावपी दरेका स्थलांतरिताची म्हायती पंचायती कडेन आसपाव जाय. घर धनयांनी पुलिसांक म्हायती दिली ना जाल्यार गुन्याव जालो जाल्यार कोणाक जापसालदार धरपाचें अशें बोरकार हांणी सरपंचाक विचारलें. पंचायतीन स्थलांतरितांची म्हायती एकठांय करून ती पुलिसांक दिवपाक जाय अशें तांणी सांगलें. ह्या कामा खातीर थाराव पास करून घेवपाची सुचोवणी तांणी केली.
पंचायतीन स्थलांतरितांची पडताळणी करपाची तजवीज ना. स्थलांतरितांक भाड्यान सुवात दिवपी घरधनयांनी पुलिसांक तांची म्हायती दिवपाक जाय अशें सरपंच बकाल हांणी सांगलें. पंचायत वाठारांत मेगा प्रकल्पांक पंचायत मंडळान मान्यताय दिवची न्हय अशें बोरकार हांणी सांगतकूच सगली कायदेशीर मान्यताय आशिल्ल्या प्रकल्पांक खंयच्या कारणा वयल्यान पंचायत मनाय करपाक शकता असो प्रश्न बकाल हांणी तांका विचारलो. ह्या वेळार जाल्ली चर्चा उपरांत तापली. सरपंच ग्रामसभेचो अध्यक्ष आसता आनी पंचायत वाठारांतलो मतदार ग्रामसभेंत उलोवपाक शकता अशें बकाल हांणी सांगलें. तुमी पंचायत वाठारांतले मतदार न्ही. हांवें तुमकां उलोवपाक दिलें हाचो अर्थ तुमी म्हाका उलोवपाक आडमेळे हाडपाक शकनात असें तांणी बोरकार हांकां सांगलें. ताचे वयल्यान ग्रामस्थ तिडकले. आमदाराचो अपमान जाला अशें सांगून तांणी बोवाळ करपाक सुरवात करतकूच विरेश बोरकारान तांकां शांत केलें.
पंचायत वाठारांतल्या लोकां सामकार उदकाची, लायटीची आनी कोयराची समस्या आसतना मेगा प्रकल्प जातकूच ही समस्या चड खर जातली. ते खातीर पंचायतीन थाराव पास करून तांकां विरोध करचें अशी सुचोवणी केल्ली अशें ग्रामसभे उपरांत आमदार विरेश बोरकार हांणी सांगलें.