अधिकाराची सरकारी संद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खूबशा तरणाट्यांची इत्सा आसता की आपल्याक नोकरी मेळची. हें चितप कितें चुकीचें न्हय, पूण सरकारी नोकरीचो आग्रह धरप कितलो योग्य आसा? खाजगी आस्थापनांत व्हड हुद्द्याचेर आसपी गोंयकारान सांगलें की ताणें गांवांतल्या जायत्या बेकार तरणाट्याक आपले कंपनींत लायले, पूण एक- दोन वर्सा जातकच, तातूंतल्या बऱ्याच जाणांनी ती नोकरी सोडली आनी सरकारी नोकरी मेळटली हे आशेन राजकी फुडाऱ्यांच्या फाटल्यान धांवले. तांकां काय सरकारी नोकरी मेळ्ळी ना खेरीज तांची पिराय लेगीत वाडत गेली. आतां बारीक सारीक धंदो करून आपले पोट ते भरतात. सरकारी नोकरेचें आकर्षण तांकां कित्याक आसता, हें जाणून घेवपाचो यत्न करीत तर वेगळींच कारणां मेळटात. आमी तातूंत वचूया नाका. सुरक्षा आनी अधिकार तशेंच रिण मेळपाक घडयेक सोंपे जाता आसतलें. अशीच एक संद जर तुमची कश्ट करपाची तयारी आसत तर गोंय सरकाराचो सार्वजनिक आयोग तुमकां दिता. हांच्यो परिक्षा ज्यो मात्श्यो कठीण आसतात त्यो मात तुमका दिवच्यो पडटा.
प्रत्येक राज्य जातकच तांका विंगड विंगड लाव मेळटात. जशे आमका राज्याचो दर्जो मेळटकूच विधानसभा प्रतिनिधींची संख्या चाळीस जाली तशी सरकारी जबाबदारीचीं कामां करपाक जे उमेदवार जाय तांची परिक्षा घेवन, निवड करून तांची शिफारस करप. ते खातीर गोवा पब्लिक सर्व्हिस आयोग सुरू जालो. ताचे वरवीं जायत्या सरकारी जबाबदार सुवातींचेर परिक्षा जावन उत्तीर्ण जाल्ल्या उमेदवारांची वळेरी आयोगान सरकाराक हाचे पयलीं दिल्ली आसा. भुरग्या विकासाचो प्रोजेक्ट अधिकारी जावं अणकार अधिकारी, इ. एन. टी. दोतोर जावं सुप्रिटेंडन्ट ह्या सगल्यांचो नेमणूक आयोगाच्या परिक्षे वेल्यान जाता. गोंयांत अभियांत्रिकी जावं दोतोर जावपाचे नदरेन जे मार्गदर्शन जाय ते व्हड- व्हड वर्गांतल्यान दिवपाची तजवीज आसा. पूण, इंदुरच्यान अभियांत्रिकी शिक्षण घेतिल्लो आनी गोंयांत एके खाजगी कंपनींत काम करपी सुशील त्रिपाठी ह्या शिक्षण मोग्याक हाची गरज दिसली आनी ताणें आपल्या अपना फॉर्मुला ह्या खाजगी वर्गा वरवीं गोंयचे हे परिक्षेची म्हायती पणजे आनी पर्वरी हांगां दिवपाक सुरु केली. ते म्हणटात, गोंयच्या विद्यार्थ्यांक योग्य मार्गदर्शन जर मेळ्ळें तर ते खात्रीन ही परिक्षा पास जावं शकतात. आयज मेरेन आयोगाची परिक्षा कठीण आसता असो अणभव आसता, पूण आमी हें लक्षांत घेवपाक जाय की तुमी जबाबदार सुवाते खातीर परीक्षा दितात. हीं पदां तुमकां सरकारी सुविधा खात्रीन दितली. मागीर परिक्षा लेगीत सोंपी कशी आसूं शकता? खंयचेय परिक्षेची तयारी करतना तुमका तिचो अभ्यासक्रम तर खबर आसुकूंच जाय, खेरीज पेपर कशे आसतले, हांचीय म्हायती आसपाक जाय. पेपराची म्हूण एक पद्धत थारिल्ली आसता. अशा सर्तीच्या व्हड महत्वाच्या पदांची परिक्षा घेतना नेगटीव्ह मार्क पद्धत आसता. म्हळ्यार चुकीच्या जापेक तुमचे गुण कापतात. सुदैवान अंदूं अशी नेगटीव्ह मार्किंग पद्धत आयोगान आपणावंक ना. ते सुवातेर एक ज्यादा एक वराची चांचणी परिक्षा ते घेतले. अशा प्रकारच्यो सुचवण्यो आमच्या विद्यार्थ्यांक वर्गणी आमी दितात, अशे त्रिपाठी सरान सांगलें. ह्या खेरीज विद्यार्थ्यांक चड म्हत्वाचो आसता, तो सराव जो आमी करून घेतात. आता ऑनलायन पद्धतीनं मोक टेस्ट दिवपाक मेळटा हें जरी खरें आसले तरी ऑफलायन वर्गांनी प्रत्येकाचो पेपर वाचून तातूंत कितें येवपाक जाय, कितें येवंक ना हाची म्हायती दिवपाक मेळटा. खेरीज आपले कितें चुकला हें कळप सोंपें जाता.
संदर्भ म्हूण तांकां आमी पुस्तकां सुचयतात. दितात. तांणी कित्याचेर भर दिवप हें लेगीत सांगतात. गोंयां भितर राजहंस प्रकाशनान उजवाडाक हाडिल्ली पुस्तकां वाचपाक मेळटात, पूण आमी वेळ पडलो जाल्यार नोट्स लेगीत दितात. ज्यो विद्यार्थ्यांक उपेगी पडटात. हे परिक्षेची तयारी जितली वेगीं करशात तिथली बरी. कॉलेजांत आसतनाच काय भाग तुमी तयार करू शकतात. देखीक चालू घडामोडी ह्यो खंयच्याय परिक्षेक आसतात. ते खातीर तुमकां दिसाळीं वाचपाची संवय तशेंच रोजगार समाचार, सर्तीची म्हयन्याळीं वाचत अश्या अभ्यासक्रमा भायर वचून अभ्यास करपाक जाय. जें महत्वाचें आसा तें एके चोपडेर बरोवन दवरपाची संवय शालेय वया सावनूच आसपाक जाय. तुमकां चड म्हायती जाय तर gpsc.goa.gov.in ह्या संकेतस्थळाक जरूर भेट घेवची. जर तुमका आनीक म्हायती, मार्गदर्शन जाय तर (8806485644) सुशील त्रिपाठीक फोन करून घेवची.

प्रा रामदास केळकार
9822583275