हेडक्लार्क सयत म्हापशें पालिकेंतली 35 पदां रद्दः 50 आसात रिकामीं  

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । उमेश झर्मेकार
म्हापशेंः म्हापशें नगरपालिकेंत हेडक्लार्का सयत वेगवेगळीं 35 पदां रद्द जाल्यांत जाल्यार 50 पदां सध्या रिकामीं आसात. पालिका मंडळ, पालिका प्रशासन अधिकारी आन नगरपाकिका पालिका प्रशासनाच्या घाळपणाक लागून ही पदां एक तर रद्द जाल्यांत ना जाल्यार रिकामी आसात.                                                                                      
2015 तें 2018 मजगतीं सेवा निवृत्त जाल्ल्या कर्मचाऱ्यांची पदां वेळार भरलीं नात. ताका लागून पालिकेंतलीं इतली पंदा सद्या रिकामीं जाल्यांत. एकाद्रें पद रिकामें जातकूच तीन वर्सां भीतर तें खात्यांगर्तत बडटी समितीची (डीपीसी) बसका घेवन तें भरपाची प्रक्रिया सुरू करपाक जाय आसता. हे समितीचें अध्यक्षपद नगराध्यक्षा कडेन आसता. मुख्याधिकारी आनी पालिका प्रशासन संचालक समितीचे वांगडी आसतात. पालिका कर्मचाऱ्यंची सेवा ज्येश्ठता यादी आनी रिकाम्या पंदांची वळेरी ह्या सयत बडती प्रक्रिया पुराय करपाची आसता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण नगराध्यक्षान समितीची बसका घेतली ना.
फाटल्या पालिका मंडळान आपल्या कार्यकाळांत फकत 2016 वर्सा डीपीसी बसका घेतिल्ली. ते उपरांत 2021 मेरेन बसका जाली ना. सध्याच्या पालिका मंडळान अंदू जानेवारी म्हयन्यांत बसका घेवन रिकामी जाल्लीं पांच पदा भरिल्ली. रिकामी पदां वेळार भरल्यार तीं रद्द जायनात. पदां रद्द जाल्यार तीं परत तयार करपा खातीर सरकारी पांवड्यार यत्न करचे पडटात. ते खातीर बरोच वेळ लागता. रद्द जाल्लीं पदां परत तयार करपा खातीर पालिका मंडळान सरकारा कडेन प्रस्ताव धाडला मात सरकारी पांवड्यार ताचेर अजून निर्णय जालो ना.
रिकामी आशिल्ल्या पदात हेडक्लार्क -1, ज्युनिअर स्टेनो-1, यूडीसी- 2, एलडीसी-2, प्यून- 2, बील कलेक्टर- 1, बरिश्ठ पर्यवेक्षक -2, पर्यवेक्षक-3, ड्रायव्हर- 3, नितलसाण कामगार -32 मेळून 59 पदां रिकामीं आसात. डीसीपी घेवंक नाशिल्ल्यान हेडक्लाक्र (1),  यूडीसी (1), एलडीसी (2), प्यून (1) बील कलेक्टर (1), वरीश्ठ पर्यवेक्षक (1), नितलसाण कामगार (25) मेळून 35 पदां रदद् जाल्यांत.