हळदोणेंची आंगणवाडीची इमारत धोकादायक

तेरसेनार हळदोण्यां सरकारी मुळावे शाळेचे फुटिल्ले नळे.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शिक्षण खात्याची आडनदर; पालक, थळावे लोक बेजार

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: तेरसेनार हळदोण्यां सरकारी मुळावे शाळेचे इमारतीचे दुरुस्ती कडेन शिक्षण खात्यान पुराय आडनदर केल्या. 1 जुलय सावन गोंयांतल्या सगळ्या आंगणवाडींचे वर्ग सुरू जातात. ताका लागून हे मोडपाक पाविल्ले शाळेचे इमारतीचे दुरुस्तीचो प्रस्न साणीर आयला. पल्या भुरग्यांक हे आंगणवाडींत धाडपा संबंदांतूय पालकां मदीं भंय निर्माण जाला.

शाळेची इमारत पोरणी जाल्या. मोडपाक पाविल्ले हे शाळेचे इमारतीचे नळे फुटल्यात. ताका लागून पावसाचें उदक थेट शाळेंत पोंवता. शिक्षण खात्यान हे शाळेचे इमारती कडेन आडनदर केल्ल्यान ही स्थिती निर्माण जाल्या. हाका लागून पालकां वांगडाच थळावे लोकूय बेजार जाल्यात.

सरकारान हे शाळेचे इमारतीचे दुरुस्ती कडेन खूब वर्सां आडनदर केल्या. नळें फुटून वाशे मोडपाक पावल्यात. ताका लागून एकादी व्हड दुर्घटणा घडचे आदीं शिक्षण खात्यान ती दुरुस्त करची, अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.

हे शाळेंत चलपी आंगणवाडीच्यो सेविका आनी मजतनीस जीव मुठीत घेवन वावर करतात. कडधान्य दवरिल्ले कुडींत पोंवता. ताका लागून तें कडधान्य पेड्ड्यार जावपाची शक्यता निर्माण जाल्या. थळाव्या लोकांनी स्वताच्या बोल्सांतले पयशे मोडून हे शाळेची दुरुस्ती केल्ली. तण काडप, नवे नळे घालप, वाशे बदलून इमारतीक रंग मारिल्लो. फाटले विधानसभा वेंचणुके वेळार हे शाळेचो मतदान केंद्र म्हूण वापर केल्लो. त्या वेळार निर्माण जाल्लो कोयर अजून थंयच्यान काडूंक ना.

विद्यार्थ्यांचे सुरक्षेची जतनाय घेवचीः गडेकार

थळाव्या लोकांनी पोरूं पयशे काडून शाळेची तात्पुरती दुरुस्ती केल्ली. पूण सध्या हे इमारतीची स्थिती सामकी वायट जाल्या. सरकारान तिची ताकतिकेन दुरुस्ती करची आनी विद्यार्थ्यांचे सुरक्षेची जतनाय घेवची, असो उलो समीर गडेकार हांणी मारला.