सोनसडो: कंत्राटदार कंपनीक गोंय खंडपिठान उजरायलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बसकेंत घेतिल्ल्या निर्णयाची म्हायती सादर करपाचो आदेश

पणजी: सोनसड्यार बायोरेमेडिएशन प्रक्रियेंतल्यान कोयर हाताळपी कंत्राटदारान दाखल केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रा वरवीं काम पुराय करूंक नाशिल्ल्याची खूबशीं कारणां दिल्ल्याचें निरिक्षण नोंद करून मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान कंत्राटदार कंपनीक उजरायलो. ह्या प्रकरणाचे फुडले सुनावणे वेळार उंचेल्या पांवड्याचे बसकेंत घेतिल्ल्या निर्णयाची म्हायती सादर करपाचे आदेश खंडपिठान दिल्यात. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 2 मे दिसा दवरल्या.

ह्या प्रकरणांत सिटीझान फॉर सोनसडो आनी गोवा फावंडेशन ह्या बिगर सरकारी संस्थांनी जनहीत याचिका दाखल केल्या. तातूंत याचिकादारान मडगांव नगरपालिका, गोंय कोयर वेवस्थापन म्हामंडळ आनी हेरांक प्रतिवादी केल्यात.

सोनसडो प्रकल्पांत उजो लागून आशिकुशीचो वाठार प्रदुशीत जाल्ल्यान थळाव्यांक लुकसाण भरपाय मेळची हे मागणे खातीर याचिकादारान 2019 वर्सा खंडपिठांत जनहीत याचिका दाखल केल्ली.

मजगतीं, फाटले सुनावणे वेळार गोंय कोयर वेवस्थापन म्हामंडळान (जीडब्ल्यूएमसी) सादर केल्ल्या अहवालांत विसंगती दिसून आयिल्ल्यान कंत्राटदाराक प्रतिवादी करपाक मेकळीक दिवन प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचो आदेश खंडपिठान जारी केल्लो. ते प्रमाण कंत्राटदार हिंदुस्थान वेस्ट ट्रीटमेंट प्रा. लिमिटेडान खंडपिठांत प्रतिज्ञापत्र सादर केलें. तातूंत तांणी कोयर हाताळपाक अडचण येत आशिल्ल्याचीं खूबशीं कारणां सादर केलीं. हाची दखल घेवन खंडपिठान निरिक्षण नोंदोवन तांकां उजरायलें.

मजगतीं, सोनसड्या वयल्या कोयराचे समस्येचें निवारण करपा खातीर मंगळारा उंचेल्या पांवड्याची बसका घेतिल्ल्याची म्हायती बुधवारा जाल्ले सुनावणे वेळार अ‍ॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी खंडपिठांत दिली. हाची दखल घेवन खंडपिठान फुडले सुनावणेंत बसकेंत घेतिल्ल्या निर्णयाची म्हायती सादर करपाचे आदेश जारी केले.