सरकारान खंयचेच अटी बगर आमकां सेवेंत घेवचें; आंगणवाडी सेविकांचो निश्चेव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: आमरण उपोशणा प्रमाण फाटल्या स दिसां सावन उदक सोडिल्ल्या एका आंगणवाडी सेविकेची भलायकी इबाडिल्ल्यान शेनवारा तांकां हॉस्पिटलांत दाखल केल्ली. हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज घेवन काल (आयतारा) परतून तांणी ‘उदक सोड’ आंदोलनाक सुरवात केल्या. सद्या सातूय सेविका ‘उदक सोड’ आंदोलन करतात. सरकारान कसलीच अट घालिनासतना आमकां सेवेंत घेतले बगर हें उपोशण फाटीं घेवचे नात अशें ह्या वेळार सेविकांनी सांगलें.

जेवण, उदक सोडिल्ल्यान सेविकांची भलायकी इबाडत आसा. उपचार घेवन परतून त्यो ह्या उपोशणांत वांटेकार जायत आसात. जो मेरेन सेवेंत घेनात तो मेरेन फाटीं सरचे नात असो निश्चेव तांणी केला. ताका लागून परतून सातूय सेविका आयतारा ह्या जेवण, उदक सोड आंदोलनांत वांटेकार जाल्यात.

शेनवारा आमरण उपोशणाक 26 दीस सोंपले. जाल्यार आंदोलनाचे 47 दीस पुराय जाल्यात. पूण अजून लेगीत तांची कोणेच दखल घेतिल्ली ना. आनीक कितलेय दीस उपोशण करचे पडलें तरी चलतलें, पूण फाटी सरचे नात अशें आंगणवाडी सेविकांनी निश्चेव केला.

आमी इतले दीस आमची चूक नासतना हें उपोशण करतात. आतां आमी चूक मागून सेवेंत वचत जाल्यार आमचे इतले दीस केल्लें उपोशण फुकट वतलें अशें ह्या सेविकांचें म्हणणें आसा.