संकल्प सोडुया, ते पूर्णय करुंया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आनीक एक वर्स सुरू जालें. एक दीस पोरणेंय जालें. नवें वर्स सुखा, समाधानाचें, खोशयेचें वचूं, अशीं परबीं सगल्यांनी एकमेकांक दिलीं. ताका कारणूय तशेंच आसा. कारण 2020, 2021 आनी कांय प्रमाणांत 2022 अशीं सुमार अडेज वर्सां आमच्या देशा सयत पुराय संवसाराक कोरोनाक लागून त्रास, मनस्ताप दिवन गेलीं. अंदूं चीन, जपान, अमेरिकेंत कोरोनान परतून सांवार घालपाक सुरवात केल्या. ह्या चवथ्या ल्हाराचो आमकां बादीकार जावचो न्हय, अशें नव्या वर्सा कडेन मागुंया. वर्स लागलें काय संकल्प सोडपाची प्रथा आसा. जायते जाण संकल्प सोडटात आनी अजाप म्हणल्यार वर्सभर पाळटातूय बी. मात उरिल्ल्या चडश्यांच्या संकल्पांक संक्रांत बादता. तशें सर्वसामान्य भौसा खातीर पोरणें, नवें वर्स सदचे सारकेंच आसता. तांचे वैयक्तीक जिणेंत घडपी घडणुको सोडल्यार उरिल्ली जीण आदले वरींच ल्हवू ल्हवू मुखार चलत आसता, नव्या वर्साचे पांयवांटेर. तरीय दरेकल्यान नवी उमेद, नवी आशा घेवन नव्या वर्साक सामकार वतना स्वताक झेप सारके संकल्प सोडपाक जाय.
सध्या देशाक एकचाराची गरज आसा. कारण वाट चुकिल्ल्या कांय लोकांनी समाज, धर्मां मदीं फूट घालपाचो एक कलमी कार्यक्रम चालीक लायला. देशाचे भलायकेक तो सामको घातक. सोशल मिडिया धवळीत जाल्यार कोणाकूय हें स्पश्ट जाणवतलें. पुरिल्लीं मडीं उस्तून वातावरण खोदूळ करचे परस तांणी सगल्यांक वांगडा घेवन देश बळिश्ट करपाक जाय. तशें, सोशल मिडियाचेर जें दिसता तशें प्रत्यक्षांत आसताच अशें ना. ‘हें आमचें नवें वर्स न्हय, मागीर तें मनोवचें न्हय’, असो उलो जायत्या जाणांनी मारिल्लो. मात, खुद्द धर्मीक थळांनी ते मनयलें. पंढरपूर, शिर्डी, शेगांव, वैष्णोदेवी, कोल्हापूर, देहू, सुवर्णमंदिर अश्या जायत्या थळांचेर तर देवस्थान समितींनीच खास कार्यावळींचें आयोजन, फुलांची सजावट केल्ली…. आनी विशेश म्हणल्यार सगले कडेन भाविकांनी व्हडा संख्येन गर्दी करून देवाचें दर्शन घेतलें. खबरां चॅनलांक प्रतिक्रिया दिल्यो. ही खरी सर्वधर्म समभाव मानपी आमच्या भारताची म्हान संस्कृताय. प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, मुख्यमंत्रीय नव्या वर्साची परबीं दिवपाक मुखार आशिल्ले.
नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा गोंयांत 3- 4 अपघात जाले. 31 डिसेंबर फुलोवपी चोरांक धरून पुलिसांनी तांचे कडल्यान 50 वयर मोबायल फोन जप्त केल्यात. 2023 त अपघातां पसून स्वताक वाटावपाचो यत्न करूया. येरादारीचे नेम पाळूंया. गरज पडटा तेन्नाच वाहनांचो वापर करूंया. भौशीक येरादारी आदले वरीं परत सुरू जावंक जाय. येरादारीची कोंयडी सासणाची ना जावंक जाय. अपघात उणे जावंक जाय. सरकारा वांगडाच आमच्या तुमच्या सगल्यांच्या हातांत हें आसा. चोरयो, गुन्यांव उणे जावंक जाय. पंचायतींनी संकल्प करपाचो वेळ आयला. आपल्या वाठारांत घुंवळे वखदां घेवपी, विकपी वखदाक पसून दिसचे नात, बेकायदो जमीन विक्री, रुपांतरां जावचीं नात. रस्ताद सुणीं, गोरवां दिसचीं नात. कोयराचो विलो लागतलो…..!! इत्साशक्त आसल्यार सामके सोंपे अशे हे संकल्प.
सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी (सगलेच न्हय) आपूण कार्यालयांत येवपी गरजू व्यक्तीचें काम प्रामाणीकपणान, शक्य तितलें बेगीन करतलों, असो संकल्प करून ताचे कडल्यान फुकट च्या पसून घेवचो ना, अशी प्रतिज्ञाय करची. पुलिसांनी सरकाराच्या आदेशाची वाट पळयनासतना चोर, ड्रग्स विकप्यांचेर कारवाय करची, वांगडा भ्रश्ट सरकारी कर्मचाऱ्यांचेरूय सदांच दोळो दवरचो. तांकां बंदखणींत व्हरपाक निवृत्ती दिसाची वाट पळोवची न्हय. नव्या वर्सा सगल्यांनी मानसीक आनी शारिरीक भलायकेचेर लक्ष दवरचें. गोंयांत घटस्फोट वाडल्यात, कॅन्सर दुयेंती वाडल्यात. हातांत पयसो घोळटकच जीब लाळेता आनी आमी घरचे खावपा बदला रातदीस भायलेंच खातात. खायात, पूण निदान पुश्टीक अन्न तरी पोटांत वचुंदी.
सरकार म्हणल्यार आमचे मदलेच लोक. अधिकार आनी पयसो आशिल्ले आमचे प्रतिनिधी. तांणी आस्वासनां पुराय करपाचो संकल्प करूंक फावो. येवजण्यो, प्रकल्पां संबंदीत साबार अर्थीक, शिक्षणीक, समाजीक घोशणां जातात, पूण मागीर खंयचे कडेन कांय ना. लोकांची दिशाभूल करप, तांकां आशा दाखोवप योग्य न्हय. आमचें गोंय बऱ्या मळांचेर देशांत पयल्या क्रमांकाचेर आसा. वायट मळांचेरूय तें पयलें येवचें ना, असो संकल्प सोडून कामाक लागुंया.