शेत म्हाल निर्गत धोरणाक मान्यताय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयाक शेत म्हाल निर्गत केंद्र करपाचें उद्दिश्ट
पणजी : गोंयाक देशातलें सगल्यांत व्हड शेत म्हाल निर्गत केंद्र करपाच्या हेतान सरकारान शेत म्हाल निर्गत धोरण तयार केलां. ह्या धोरणाची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. काजू, मानकुराद आंबो, मयंडोळी केळी, अळसांदे, कोरगूट तांदळाचे निर्गती खातीर मुळाव्यो सुविधा निर्माण करप तशेंच रोजगाराचेर धोरणांत भर आसा.
केंद्र सरकारान 2018 वर्सा शेत म्हाल निर्गत धोरण तयार करपाचो गोंयाक आदेश दिल्लो. ते प्रमाण गोंयच्या शेत म्हाल निर्गत धोरणाक मान्यताय मेळ्ळ्या. केळी, आंबे, काजू , फणस हाचे गोंयांत मोट्या प्रमाणांत उत्पादन जाता.
सोरो, गोड, फुलां, कांदे हाची गोंयच्यान निर्गत जाता. 2016 -17 वर्सा 17740.22 मेट्रीक टन म्हालाची निर्गत जाल्या. ही निर्गत 9881.14 लाखांची आसा. 2017 -18 वर्सा गोंयांतल्यान 13585.93 मेट्रीक टन शेत म्हालाची निर्गत जाल्या. ही निर्गत 7364.51 लाखांची आसा.
गोंयाक 160 किमी लांबायेची दर्यादेग आसा. मुरगांव बंदर आसा. दाबोळी हांगा विमानतळ आसा. दाबोळी विमानतळाचेर चार्टर विमानां येतात. मोपा हांगा ग्रीनफील्ड विमानतळ जाता. 9500 हेक्टर जमनींत सेंद्रीय काजूच्या लागवडी खाला आसा. गोंय पर्यटन थळ आशिल्ल्यान देशी-विदेशी पर्यटक येतात. हाका लागून कोर्गुट तांदूळ, अळसांदे, मानकुराद आंब्यांचे निर्गत करप शक्य आसा.
शेत म्हालाचे निर्गती खातीर मुळाव्यो सुविधा तयार करप, शेत म्हालाचे वेपारीकरण करप, कुशळ मनीसबळ तयार करप, ह्या हेतान हे धोरण तयार केलां. तपासणे खातीर प्रयोगशाळा तयार करप, वातानुकूलीत येरादारी सेवेची वेवस्था करपाची तजवीज आसा.
देखरेख समिती स्थापन
मुखेल सचिवांच्या फुडारपणा खाला राज्य पांवड्यार देखरेख समिती स्थापन जाल्या. शेती खात्याचे सचीव, गोरवां सांबाळ खात्याचे सचीव, नुस्तेमारी खात्याचे सचीव, उद्देग सचीव, आयसीएआरचे संचालक, प्रधान रानां संरक्षक, सहकार निबंधक, विमानतळ संचालक, गोवा चेंबर अध्यक्ष, फलोत्पादन म्हामंडळ वेवस्थापकी संचालक, सचीव शेती विपणन मंडळ, शेती संचालक (वांगडी सचीव) हे समितीचे वांगडी आसात.
सेंद्रीय काजू, अळसांदे, खोला मिरची, मानकुराद आंबो, गोड, कोरगूट आनी ज्योती तांदुळ हांचे क्लस्टर तयार करपाचो आस्पाव धोरणांत आसा.