वांतसो पुलाचें बांदकाम बंद करपाचो आदेश

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजीः कुमारजुवें हांगच्या चानेम-कांतोर गांवां सावन सान्तइस्तेव हांगच्या वांतसो मजगतींच्या पुलाचें बांदकाम बंद करपाचो आदेश गोंय दर्या देग विभाग वेवस्थापन प्राधिकरणान (जीसीझेडएएम) गोंय साधनसुविधा उदरगत म्हामंडळाक (जीएसआयडीसी) दिला. तशेंच आतां मेरेन पुलाचें केल्लें बांदकाम मातये भरवण करपा खातीर नोटीस धाडल्या. ह्या प्रकरणात राष्ट्रीय हरित लवादान (एनजीटी) राज्य सरकार, कॅप्टन ऑफ पोर्टे आनी कंत्राटदार के व्ही जे बिल्डर अॅण्ड डेव्हलोपर्स हांका नोटीस धाडून स सप्तकांत बाजू मांडपाक सांगलां.
ह्या पूल प्रकरणात थळावो नागरीक इस्तेव रिबेलो हाणे एनजीटी कडेन जाल्यार सान्तइस्तेव जैवविविधताय समितीन जीसीझेडएएमा कडेन कागाळ केल्ली. कागाळे प्रमाण राज्य सरकारान जीएसआयडीसी वतीन कुमारजेवें हांगच्या चानेम-कांतोर गांवां सावन सान्तइस्तेव हांगच्या वांतसो मजगतीच्या पुलाचें बांदकाम हातांत घेतिल्लें. मात ते खातीर कोणांय कडल्यान परवानगी घेवंक ना असो दावो तांणी केल्लो, पूल कामाक लागून जैवविविधताय आनी पर्यावरणाचें लुकसाण केल्ल्याचो तांचो आरोप आसा. ताची दखल घेवन जीसीझेडएएमच्या तज्ज्ञ समितीन 3 मार्च 2022 दिसा संबंदीत बांदकामाची पळोवणी करून 7 मार्चाक अहवाल सादर केल्लो. जीसीझेडएमएन 31 मार्चाक सुनावणी घेवून अहवाला प्रमाण पुलाच्या बांदकामा करतना सीआरझेड  अधुसुचोवणी 2011चें उल्लंघन केल्ल्याचें स्पश्ट केल्लें. हाची दखल घेवन 27 एप्रीलाक बांदकाम बंद करपाचो आदेश जारी केल्लो.
मजगतीं एनजीटी कडेन केल्ले कागाळे प्रमाण ह्या प्रकरणात कॅप्टन ऑफ पोर्टान 7 जून 2019 दिसा पुलाच्या बांदकामा खातीर दिल्लें ना हरकत दाखलो रद्द करपाची तशेंच बांदकाम बंद करपाची मागणी केल्ली. ह्या प्रकरणांत एनजीटीन सुनावण घेतली तेन्ना जीसीझेडएमएन वयले कारवायेची म्हायती दिली. ते उपरांत एनजीटीन राज्य सरकार, कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी कंत्राटदाराक नोटीस धाडून 30 मेक जावपी सुनावणेक हाजीर रावपाक सांगलां.