रोबोटिक्स मळाचेर व्यंकटेश धेंपोचो प्रेरणादायक प्रवास

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अंदूं व्यंकटेश आनी ताच्या पंगडान उण्यांत उणें 200 विद्यार्थ्यांक प्रशिक्षण दिवप, आडमेळीं मोडून तंत्रगिन्यान सगळ्यांक मेळचें असो हेतू दवरून आपली लागणूक आनीक वाडोवपाचें थारायलें.

नवनिर्माण आनी रोबोटिक्साच्या मनभुलोवपी संवसारांत एक उत्कृश्ट नांव आयज चकचकता –व्यंकटेश यतीश अक्षया धेंपो. गोंयच्या सैमसुंदर वाठरांत जल्मल्ल्या व्यंकटेशान फकत येसस्वीपण आपणावंक ना; ताणें एसटीईएमच्या व्हड संवसारांत जैताची कथा कोरांतल्या.

ताचो प्रवास सुरू जालो वर्ल्ड रोबोटिक्स ऑलिंपियाडान, जंय ताणें फकत वांटो घेतलो ना तर 2018 आनी 2020 वर्सा रिजनल आनी डब्ल्यूआरओ खातीर पात्रताय मेळयली. अशे तरेन ताच्या उल्लेखनीय रोबोटिक्स प्रवासाची माची तयार जाली. यश हातासप चालूच दवरून ताणें मेकएक्स 2019 च्या विभाग आनी राष्ट्रीय सर्तींत पात्रताय मेळयली.

व्यंकटेश हाणें फर्स्ट टेक चॅलेंज 2022 खातीर बिल्डर, डॉक्युमेंटर आनी निधी एकठांय करपी म्हणून आपली कुशळटाय दाखयली. तंत्रगिन्यानाच्या मोगीं खातीर तो प्रेरणा जालो. ताच्या कृती सिंगापूरांतल्या पयल्या ग्लोबल चॅलेंज 2023 वर्सा सादर जाली, जंय ताणें जायत्यो भुमिका केल्यो – बिल्डर, डॉक्युमेंटर, निधी एकठांय करपी, सोशल मिडिया मायस्ट्रो आनी आउटरीच समन्वयक. ताच्या पंगडान सोशल मिडिया खातीर भांगर पदक मेळयलें आनी व्यंकटेशान आंतरराष्ट्रीय सहकार्याक पोसवण दिवपाक म्हत्वाची भुमिका साकारली, ‘हेल्पींग हॅण्ड’ विभागांत ताणें भांगरा पदक मेळयलें. 

रोबोटिक्साच्या गुंतागुंती भायर व्यंकटेशाची कोडिंग मळाचेर बरी कामगिरी केल्या. ताच्या ‘टूरिझम दे गोवा’ ह्या अॅपान गूगल कोड टू लर्न सर्त 2022 जिखून गोंयांतल्या राजकारण्यां कडल्यान आनी मिडिया कडल्यान मान्यताय मेळयली. आंतरराष्ट्रीय एमआयटी अॅप इन्व्हेंटर हॅकथॉनांत ताणें गांवगिऱ्या भुरग्यांक गिन्यानान सशक्त करपाचो हेतू आशिल्ल्या अॅपा वरवीं पांचवें स्थान मेळयलें.

व्यंकटेशाची तोखणाय स्पेलिंग बीज, निबंध लेखन, बुद्धीबळ सर्तींतल्या शाळे पांवड्यावेल्या जैतां मेरेन पावली. मॅक मिलन्स नवोदित शास्त्रज्ञ सर्तीचो मुखेली म्हणून ताच्या फुडारपणांत फकत बुद्धी न्हय तर शास्त्रीय जिज्ञासा वाडोवपाची प्रेरणादायक वचनबद्धताय दाखयली. ताच्या कामगिरींच्या वळेरेंत भर घालून व्यंकटेशाक अंदूं  पयल्या टेक चॅलेंज वेळार प्रतिश्ठीत नॅशनल डीन लिस्ट पुरस्कार मेळ्ळो आनी ताका लागून ह्या मळार ट्रेलब्लेजर म्हूण ताचो दर्जो आनीक घट जालो.

GOAtronics पंगडाचो एक सक्रीय वांगडी म्हूण व्यंकटेशाचें समर्पण ताच्या वांगड्यांक सतत प्रेरणास्रोत म्हूण काम करता. ताच्या मार्गदर्शनान पंगडाक येसस्वी जावपाक म्हत्वाचें योगदान दिलें. एक जैतिवंत खिणाक गोवाट्राॅनिक्सान पयल्या टॅक चॅलेंज 2024 वेळार पुरस्कार मेळयलो, जातूंत व्यंकटेशाचें मुखेल योगदान आसा. 

व्यंकटेश एमआयटींतल्यान पदवी मेळोवपाक सोदता. जंय रोबोटिक्स आनी नवनिर्माणा विशीं ताची आवड नवे उंचायेर पावूंक शकता. गोंयांत रोबोटिक्स अकादेमी स्थापन करपाची आकांक्षा बाळगून ताची नदर ताच्या वैयक्तीक प्रवासा भायर पातळ्ळ्या. ह्या दृश्टीकोनाच्या यत्नांत नवनिर्माण करप्यांच्या हावेसांक पोसवण दिवपाचो ताचो हेतू आसा.

वेंकटेशाच्या येसस्वीपणांत ताचे आवय-बापूय अक्षया आनी यतीश हांची म्हत्वाची भुमिका आसा. ताणें खंयचेंय मळ वेंचून काडलें तरी आमचो अखंड आदार आनी प्रोत्साहन ताच्या प्रवासाक आकार दिवपाक आसतलें, अशें ती सांगतात.

प्रतिभा ही गिरेस्त वा शारांतल्या विद्यार्थ्यांची एकमेव मालमत्ता न्हय हाची व्यंकटेशाक जाणविकाय आसा; गरीब आनी गांवगिऱ्या विद्यार्थ्यांच्याय काळजांत तो रावता. आपल्या समर्पित पंगडा वांगडा गोएट्रॉनिक्स, वेंकटेश हांणी समाजांतल्या गांवगिऱ्या आनी वंचित विद्यार्थ्यांक प्रशिक्षण दिवपाचे यत्न सुरू केले. गोंय आंतरराष्ट्रीय रोबोटिक्स महोत्सवांत ताच्या फुडारपणा खाला ताच्या पंगडान अशा विद्यार्थ्यांक मुळाव्यो रोबोटिक्स किट वांटली. अंदूं व्यंकटेश आनी ताच्या पंगडान उण्यांत उणें 200 विद्यार्थ्यांक प्रशिक्षण दिवप, आडमेळीं मोडून तंत्रगिन्यान सगळ्यांक मेळचें असो हेतू दवरून आपली लागणूक आनीक वाडोवपाचें थारायलें.

गोंयांतल्या एका गिरेस्त कुटुंबांतल्यान आयिल्लो आसून लेगीत व्यंकटेशाचें सादें व्यक्तीमत्व, ताची नम्रताय ताका सगळ्या थरांतल्या लोकां कडेन जोडपाक एक बळिश्ट चालक शक्त जाता.

रोबोटिक्साच्या मळाचेर व्यंकटेश फकत फुडाराचीं सपनां पळयना, पूण हेरां खातीर सक्रीयपणान मार्ग तयार करता, नम्रताये वांगडा जोडिल्ली तेजस्वीताय काळाक हुपून वचपी दायज निर्माण करता हें सिद्ध करता. व्यंकटेश धेंपो एक दीपस्तंभ म्हणून उबो रावता, आकांक्षी नवनिर्माण करप्यांचो मार्ग उजवाडाक हाडटा आनी एसटीईएम मळाचेर अमिट छाप सोडटा.

भूषण पांगम

9604150589