म्हापशेंचे दायज इमारतीच्या जिर्णोद्धाराचें काम सुरू

म्हापशें पालिकेची पोरणी दायज इमारत.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उपचारीक बुन्यादी फातर बसोवपाचे कार्यावळी कडेन आडनदर

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: म्हापशेंच्या पोरण्या पालिका कार्यालय तशेंच आताईद वाचपघर दायज इमारतीच्या जिर्णोद्धाराचें काम सुरू जालां. गोंय नागरी उदरगत एजन्सी वतीन (जीसूडा) 3.80 कोटी रुपया खर्च करून हें काम पुराय करतले.

म्हापशें शारांतल्या ल्हान व्हड उदरगतीच्या कामांक नाल्ल फोडून सुरवात करपी म्हापशें पालिकेन आपलो प्रलंबीत आनी म्हत्वाच्या प्रकल्पाचें कसलोच आवाज करिनासतना काम सुरू केल्ल्यान सत्ताधारी गटांतले मतभेद उजवाडाक आयल्यात.

हे पोरणे इमारतीक वाचपघराचें स्वरुप दिवपाचो पालिका मंडळाचो प्रस्ताव फाटल्या कांय वर्सां सावन पडून आशिल्लो. सध्या ह्या जिर्णोद्धाराच्या कामाक चालना मेळ्ळ्या. चार दिसां आदीं जीसूडा वतीन उपचारीक बुन्यादी फातर बसयनासतनाच कंत्राटदारान हें काम सुरू केलां.

6 डिसेंबराक ह्या प्रकल्पा खातीर बुन्यादी फातर बसोवपी कार्यावळ आयोजीत केल्ली. पूण पालिकेंतल्या भितरल्या राजकारणाक लागून कार्यावळी दिसाच ती रद्द करपाचो वेळ पालिकेचेर आयिल्लो. थळाव्या आमदाराची भलायकी इबाडिल्ल्यान ती कार्यावळ फुडें धुकलिल्ली. नगराध्यक्ष शुभांगी वायंगणकार हांच्या वाडदिसा हे इमारती खातीर बुन्यादी फातर आनी भाजी मार्केट वाठारांतले इमारतीचेर सौर उर्जा पॉवर प्लांट ह्या दोन प्रकल्पांची नियोजीत कार्यावळ रद्द कल्ली. सत्ताधारी नगरसेवकांनी हे कार्यावळीचेर बहिश्कार घालपाचें थारायिल्लें. सत्ताधारी गटांतलो वाद चव्हाट्याचेर येवचो न्हय हे खातीर थळाव्या आमदारान हाचेर उपाय काडून कार्यावळ फुडें धुकलिल्ली.

मुजती भितर काम पुराय जातलें: नगराध्यक्ष

चार दिसां आदीं पोरणें पालिका इमारतीच्या जिर्णोद्दाराचें काम सुरू जालां. सध्या इमारतीचे नळे काडपाचें काम चल्लां. हे काम दिल्ले मुजती भितर पुराय करतले, अशी म्हायती नगराध्यक्ष शुभांगी वायंगणकार हांणी सांगलें. उपचारीक कार्यावळी बगर काम कशें सुरू केलें, हाचेर जावप दिवप तिणें टाळ्ळें आनी हे संबंदांत वरिश्ठांक विचारात, अशें सांगलें.