म्हादयचेर सरकार मवाळ ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भुमिकेचेर प्रस्नचिन्न; कर्नाटक मात आक्रमक

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : केंद्रीय जल लवादान कर्नाटकाच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पा खातीरच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाक (डीपीआर) मान्यताय दिले उपरांत राज्यांत परतून एकदां म्हादय विशय तापला. पूण म्हादय विशीं फाटल्या कांय वर्सांत कर्नाटक जे पद्दतीन आक्रमक भुमिका घेता, ते प्रमाण गोंय सरकाराची भुमिका दिसून येवंक ना, अशी खंत पर्यावरण कार्यकर्ते तशेंच जागृत गोंयकार उक्तायतात.

म्हादय जल तंटो लवादान 2018त गोंयाक 24 टीएमसी उदक वापरपाची मेकळीक दिल्ली. ते उपरांत म्हादयचेर 50 लघू धरणां बांदून म्हादयच्या उदकाची गोंयांतल्या लोकांक फावोशी पुरवण करपाची हमी सरकारान दिल्ली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दरेक वर्साच्या अर्थसंकल्पांत लघू धरणां खातीर कोट्यांनी रुपयांच्या निधीची तजवीज केली. फाटल्या अर्थसंकल्पांत 50 कोटींच्या निधीचीय तजवीज केल्ली. पूण चार वर्सां जाली सरकाराक लघू धरणांचें काम मुखार व्हरपाक जमले ना. आतां सरकारान 50तल्यान फक्त णव धरणां बांदपाचो निर्णय घेतला. ते विशीं सर्व्हेय केला. हातूंतल्या कांय धरणांचें काम डिसेंबर 2023 पसून सुरू जातले, अशी म्हायती मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिली.
पूण ह्या धरणां खातीर गरजेचे पर्यावरणीय दाखले रान आनी पर्यावरणीय मंत्रालया कडल्यान मेळ्ळे खेरीत सरकाराक धरणांचें काम हातांत घेवपाक मेळचे ना. तातूंतल्या कांय धरणांक दाखले मेळटले, पूण अभयारण्य वाठारांतल्या धरणांक दाखले मेळपाची शक्यताय उणी आसा, अशें पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांणी सांगलें.
म्हादय न्हंये वयलो हायट्रो प्रकल्प उबारपाचो विशय 90च्या दशका पसून सुरू आसा. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी मंगळारा हे विशीं परतून एकदा घोशणा केली. पूण तातूंत सरकाराक सातत्यान अपेस आयलां. हे विशीं उलयतना म्हादय बचाव अभियानाचे प्रजल साखरदांडे हांणी सांगलें, म्हादय विशीं आतां मेरेनचें दरेक सरकार अपेशी थारलां. सध्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हादय विशीं आपलें सरकार गंभीर आशिल्ल्याचे सांगतात. पूण तांचे कडल्यान प्रत्यक्ष कसलीच कृती जावंक ना.
कर्नाटकान हो विशय जितले गांभीर्यान हाताळ्ळा, तितले गांभीर्य गोंय सरकारान दाखयिल्ले जाल्यार कर्नाटकाच्या डीपीआराक मंजुरी मेळची नासली, अशेंय तांणी सांगलें.

शिरोडकार शेखावत हांचे भेटी खातीर मध्य प्रदेशांत
राज्याचे उदका पुरवण मंंत्री सुभाष शिरोडकार हे मुखेल अभियंंते पी. बी. बदामी हांंचे सयत मध्य प्रदेशांत आसात. एके परिशदे खातीर ते बुधवारा मध्य प्रदेशांत पावले. हे परिशदेक केंंद्रीय उदका पुरवण मंंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत हाजीर आसतले. आयज आपूण केंंद्रीय मंंत्री शेखावत हांंचे कडेन म्हादय प्रस्नाचेर चर्चा करतलो. कळसा – भांडुरा प्रकल्पा खातीर कर्नाटकाच्या आराखड्याक दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवपाची मागणी करतलो. तशेंच म्हादयचें उदक घुंंवडायल्यार गोंयच्या पर्यावरणाचेर जावपी परिणामांंची जाणीव केंद्रीय मंत्री शेखावत हांकां दितलो, अशें सुभाष शिरोडकार हांंणी सांंगलें.

सर्वोच्च न्यायालयांतली सुनावणी लांंबणेर
म्हादय प्रस्नाचेर गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत जी याचिका दाखल केल्या, ती आयज सुनावणेक येवपाची आसली. पूण निमाण्या वेळार आयची सुनावणी रद्द जाली. आतां ती फुडेंं जातली, अशी म्हायती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांंगम हांंणी दिली.