मे म्हयन्यांत उदकाची समस्या तापतली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

– सांत आंद्रें, बार्देस म्हालांत उदकाचो उणाव कायम

पणजी : बार्देस म्हालाक आतांच 28 एमएलडी उदकाचो उणाव आसा. तशेंच सांत आंद्रें मतदारसंघाक 4 एमएलडी उदकाची गरज आसतना दिसाक 1.5 ते 2 एमएलडी मेरेन उदक मेळटा. उदका खातीर यंत्रणा उबारपाच्या कामाक थोडो वेळ लागतलो. हाका लागून बार्देस तशेंच सांत आंद्रें मतदारसंघाची उदकाची गरज बेगीन भागपाची शक्यताय ना.

गोंयांतल्या धरणांनी गरजे इतलो उदकाचो सांठो आसलो तरी उदक पावोवपी यंत्रणा सक्षम नाशिल्ल्यान एप्रीलांतूच उदकाचो उणाव जाणवूंक लागला. बार्देस म्हालाक 28 एमएलडी उदकाचो उणाव आसा. पर्वरी, साळगांव, कळंगूट, म्हापशें, हळदोणें, शिवोली आनी थीवी ह्या सातूय मतदारसंघांनी उदकाचो उणाव जाणवूंक लागला.

बार्देस म्हालाक अस्नोडें उदका पुरवण प्रकल्पांतल्यान उदकाची पुरवण जाता. पुराय बार्देस म्हालाची उदकाची गरज 120 एमएलडी आसा. सद्या 92 एमएलडी उदक बार्देस म्हालाक मेळटा. पर्वरे टांकी उबारून उदकाची पुरवण करपाचो यत्न सुरू आसा अशी म्हायती भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंते संतोष म्हापने हांणी दिली.

अस्नोड्यां 30 एमएलडी, 12 एमएलडी आनी 50 एमएलडी अशे प्रकल्प आसात. अस्नोडें उदका प्रकल्पाची तांक वाडोवपाची गरज आसा.

सांत आंद्रें मतदारसंघांत उदकाचो उणाव आसा. सांत आंद्रें वाठाराक वेर्णेंच्यान उदक येता. पायपलायन खूबशे कडेन घुंवून आगशी आनी हेर वाठारांनी येत आशिल्ल्यान उदकाचो दाब उणो जाता. आगशें टांकी बांदपाचो वावर सुरू आसा अशी म्हायती अभियंत्यान दिली.

सांत आंद्रें मतदारसंघात 4 एमएलडी उदकाची गरज आसा. देड ते दोन एमएलडी उदक मेळटा. ओपा, वेर्णा हांगा सावन उदक येता. हें उदक पावाना, अशें आमदार विरेश बोरकार हांणी सांगलें.

पेडणें म्हालांत लेगीत उदकाचो उणाव जावप शक्य आसा. सध्या चांदेल प्रकल्पांतल्यान 15 एमएलडी उदकाची पुरवण जाता. ही तांक वाडोपाचो प्रस्ताव आसा.

अंदूं लेगीत उदकाचो उणाव सगल्यांत चड बार्देस म्हालाक जाणावतलो. उदक पावोवपाचे यत्न सुरू आसले तरी हाका थोडो वेळ लागतलो. हाका लागून अंदूंच्या मे म्हयन्यांत गरजे इतलें उदक मेळपाची शक्यताय उणी आसा.