मुजती पयलीं पंचायत वेंचणूक अशक्य

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आरक्षणाच्या विशयाचेर सोमारा म्हत्वाचो निर्णय


पणजी : हेर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाक लागून पंचायत वेंचणूक बरोच तेंप लांबणेर पडपाची शक्यताय आसा. हेर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणा विशीं पंचायत मंत्री मावीन गुदिन्हो हे सोमारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां ‘नोट’ धाडपाचे आसात. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णया उपरांत तारखे विशीं निर्णय जातलो. मागासवर्गीय आरक्षणा विशीं मागासवर्गीय आयोगाक विस्वासांत घेवप गरजेचें. मंत्रीमंडळ बसकेंत चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याक लागून आरक्षणाचो विशय किचकटीचो थारता. फुडल्या सप्तकांत बसका जावन पंचायत वेंचणुके विशीं निर्णय जातलो, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
हेर मागासवर्गीयां खातीर 27 टक्के आरक्षण आसा. ते भायर अनुसूचीत जाती (एससी) तशेंच अनुसूचीत जमाती (एसटी) खातीर आरक्षण आसा. बायलां खातीरूय आरक्षण दवरचें पडटलें. पंचायत वाठारांत हेर मागासवर्गीयांचें प्रमाण कितलें आसा, ते प्रमाण आरक्षण दवरचें पडटलें. ज्या प्रभागांत ओबीसींचो आंकडो चड आसा, तो प्रभाग ओबीसी खातीर आरक्षीत करचो पडटलो. मागासवर्गीय आयोगा कडल्यान म्हायती घेवन ही प्रक्रिया पुराय करची पडटली. मागासवर्गीय आयोगाच्या सल्ल्याक कळाव जावप शक्य आसा. मागासवर्गीय आयोगा कडेन समन्वय सादपा खातीर सरकाराच्या मजतीची गरज आसा. हाका लागून हे प्रक्रियेक कळाव जातलो. 186 पंचायतींनी 1522 प्रभाग आसा. सगल्या पंचायतींनी लोकसंख्या प्रमाणाचाे विचार करून आरक्षण पुराय करपाक कळाव जातलो, अशी म्हायती गोपांनी दिली.
पंचायतींचो कार्यकाळ 19 जूनाक सोंपता. हाचे पयलीं वेंचणुकेची प्रक्रिया पुराय जाली ना, जाल्यार प्रशासकांची नेमणूक जातली. हाचे पयलीं एकदां प्रशासकांची नेमणूक जाल्या. तशेंच जून म्हयन्यांत मॉन्सूनाक सुरवात जाता. जून म्हयन्यांतल्या पावसाचें प्रमाण पळयल्यार मतदान घेवप आडखळीचें थारपाचो धोको आसा. हाका लागून पंचायत वेंचणूक बेमुजत लांबणेर पडपाची शक्यताय न्हयकारपाक येना.
पयलीं 4 जून हे तारखेचो प्रस्ताव आशिल्लो. गोंयांत माॅन्सून 5 जूना उपरांत पावता. ते खातीर ही तारीख योग्य आशिल्ली. 11 जूना उपरांत मॉन्सूनाचो नेट वाडपाची शक्यताय आसता. ताका लागून पंचायत वेंचणुके विशीं सध्या तरी अनिश्चिततेचें वातावरण आसा.

मंत्रीमंडळ बसकेंत जातली चर्चाः पंचायत मंत्री
ओबीसी आरक्षणा विशीं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्या कडेन सरकार आडनदर करपाक शकना. ह्या निवाड्याचो अभ्यास करून निर्णय घेवचो पडटलो. हे विशींचो नोट आपणें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां सोमारा धाडटलो. ते हाचेर स्वता निर्णय घेवंक शकतात. गरज पडली जाल्यार मंत्रीमंडळ बसकेंत लेगीत चर्चा जावप शक्य आसा. हाका लागून पंचायत वेंचणुकेची तारीख निश्चीत करप शक्य जावचे ना, अशें पंचायत मंत्री मावीन गुदिन्हो हांणी सांगलें.