मास्क वापरप कमी जाल्ल्यानराज्यांत दम्याच्यो केशी वाडटात पुल्मोनॉजिलीस्ट डॉ अनिल मेहंदीरथ हांची शिटकावणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
वास्कोः राज्यांतल्या लोकांनी मास्कोचो वापर करप कमी केल्ल्यान सध्या राज्यांत दमो आनी टीबीच्यो केशी वाडपाक लागल्यात अशे नामनेचो पुल्मोनॉजिलीस्ट आनी इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या गोंय फाट्याचो आदलो अध्यक्ष डॉ अनिल मेहंदीरथ हांणी सांगलां.
मास्क वारपा कडेन गोंयकारांनी लक्ष दिलें ना जाल्यार तशेंच मास्क मुक्त गोंय केल्यार राज्यांत कोरोनाचें आनीक एक ल्हार येवपाची भिरांत आसा अशें तांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. फाटलीं दोन वर्सां लोक मास्क वापरून चड वेळ घरांनी रावताले. ताका लागून दम्याचे दुयेंती उणे जाल्ले. आता लोक मास्क वापरनास्तना फिरपाक लागल्यात. ताका लागून धुल्ल तांच्या नाका-तोंडात वता आनी ताका लागून दम्याच्यो केशी परत वाडपाक लागल्यात. फाटल्या दोन म्हयन्यांत ताचें प्रमाण चड वाडलां अशें तांणी सांगलें.
लोकांक सध्या गोंय करोना मुक्त जालां अशें दिसपाक लागलां आनी तांणी मास्क वापरप सोडून दिलां. फाटल्या कांय दिसांनी उबाळो वाडला. दमेकरी लोकांक धुल्ल खावचो पडटा आनी ताका लागून संसर्ग वाडपाक लागला. लोक  मास्काचो वापर करताले ताका लागून देशांत दमो आनी टीबीचें प्रमाण बरेंच उणे जाल्लें. मात आता तें परत वाडपाक लागलां अशें डॉ मेहंदीरथ हांणी सांगलें.
देशांत कोरोनाचे दुयेंती परत वाडपाक लागल्यात. गोंयांत जून वा जुयल म्हयन्यांक कोरोनाचें चवथें ल्हार येवपाची शक्यताय आसा. भौवशीक सुवातांनी फिरतना लोकांनी मास्क वापरल्यार ती भिरांत आसची ना. चवथें ल्हार आयलें तरी तें चड परिणामकारक आसचें ना. सरकार दरएकल्याचें स्रिनींग करपाक शकना दरएकल्यान आपली काळजी घेवपाक जाय. तशे केले ना जाल्यार कोरोना परत वाडटलो अशी शिटकावणी तांणी दिली.