पेडण्या  खातीर आशिल्ले तिळारीचें उदक महाराष्ट्रात वळोवपाचो प्रकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पेडणेः तिळारी धरणांतल्यान पेडणे तालुक्या खातीर मेळपी उदक नेतर्डे हाळी जंक्शना वयल्यान बांदा डोंगरपाल ह्या महाराष्ट्रांतल्या वाठारा कडेन वळोवपाचो प्रकार चल्ला. गोंयच्या उदका स्रोत खात्यान हाचे कडेन लक्ष ना अशे दिसता. पेडणे तालुक्यांत शिपणावळी खातीर उदक उणे जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हातूंत लक्ष घालचे अशी मागणी उदय महाले हांणी केल्या.
तिळारी हो गोंय आनी महाराष्ट्र सरकाराचो जोड प्रकल्प आसा. दोनूय राज्या मदीं जाल्ले कबलाती प्रमाण धरणांतले चडांच उदक गोंयाक मेळपाक जाय. मात गोंयच्या वाट्याचो उदकाचो कोटो अजून मेरेन महाराष्ट्रात गोंयाक दिल्लो ना. हाची चवकशी गोंय सरकार अजून करना. तिळारीचो जो खारीज सासोली दोडामार्ग मार्गान गोंयांतल्या हाळी नेतर्डे ह्या चांदेल पंचायतीच्या वाठरांत येता थंय नेतर्ड जंक्शना कडल्यान महाराष्ट्रात उदक व्हरपाचो यत्न जाता.
ह्या प्रकाराक आळावंद हाडलो ना जाल्यार पेडणे तशेंच दिवचल तालुक्यांत  धरणाच्या खारजाच्या वाठारांत जी शेंता, बागायती आसात ताकां उदक मेळप कुस्तार जावपाची भिरांत आसा. पेडणे तालुक्यांत जे बिगर शेती प्रकल्प  जावपाक घातल्यात तांकांय तिळारी खारज्यातलें उदक पंप बसोवन थंय व्हरपाचो प्रयत्न सध्या चल्ल्यात.
मजगतीं, सासोळी, दोडामार्ग, तिळारी वाठारांतल्या जो खारीज येता ताका खांवटी पडल्यात. तातूंतल्या दर दिसा हजारांनी लीटर उदक भायर व्हांवून वता. हो खारीज सारको करपा कडेन उदका स्रोत खातें लक्ष दिना.