पालिकेन उस्पून लेगीत महारुद्र देवळा कुशीचें गटार तुंबलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

श्रावण म्हयन्यांत भाविकां मुखार व्हड समस्या

म्हापशें: महारुद्र संस्थानाच्या प्रकारांतलें गटार तुंबून उरपाचो प्रकार सुरूच आसा. पालिकेन हें गटार उस्पून लेगीत तें तुंबतां. गटारांतलें उदक सांचत आशिल्ल्यान हो वाठार उदकान भरता. वेळारूच ह्या गटाराचेर उपाय काडलो ना जाल्यार श्रावण म्हयन्यांत भाविकां मुखार व्हड समस्या निर्माण जातली.

पालिकेन कांय वर्सां पयलीं ह्या रस्त्यार मदेकांत आशिल्लें गटार अरुंद करून ताचेर पेव्हर्स घाल्ले. फाटल्या मे म्हयन्या सावन तुंबून भितरलें घाण उदक भायर येवन वाठारांत घाण पातळाटली. हाचेर भांगरभूंयन उजवाड घाले उपरांत पालिकेन हें गटार नितळ केल्लें.

पूण सद्या पडपी पावसाक लागून हें गटार परतून तुंबून वाठार उदकान भरला. तशेंच पेव्हर्स लेगीत निखळून पडल्यात. ताका लागून चलून वचपी तशेंच भाविकांक यो-वच करपाक घातक जालां.

पावसाचे सेगीत धोंपरभर उदक सांचत आशिल्ल्यान आशिकुशीच्या दुकानदारां मुखार समस्या निर्माण जाल्या. तशेंच गटारांतले हें घाणयारें उदक देवळांत घुसपाची शक्यताय निर्माण जाल्या.

श्रावण म्हयनो 20 दिसांचेर येवन तेंकला. ह्या म्हयन्यांत रस्त्यार देवळा कडल्यान भाविकांचे सोयी खातीर शेड उबारतात. पूण हांगा ही समस्या निर्माण जाल्ल्यान देवस्थान समितीन शेड उबारली तरी लेगीत भाविकांक देवदर्शना खातीर रांगेंत उबे रावप शक्य जावचें ना. पालिका मंडळान रोखडोच हे समस्येचेर उपाय काडचो अशी मागणी भाविकां कडल्यान जायत आसा.