पर्वरे रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पर्वरीः पर्वरी भलायकी केंद्रा कडलो रस्तो सध्या लोकांक कोयर हाडून उडोवपाचो डंपींग ग्राऊंड जाला. बांदकाम खात्याच्या क्वॉटर्सांत रावपी लोक ह्या रस्त्यार आपलो कोयर हाडून उडोपाक लागल्यात. तो कुसतकूच त्या वाठारांत घाणयारो वास येवपाक लागता. हांका रस्त्या कुसीक कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटात. हांगा कोयरूच हाडून उडयतात अशें न्हय जाल्यार  मुतून घाण लेगीत करतात.
बांदकाम खात्याच्या क्वॉर्टसांनी रावपी सुशिक्षीत लोक रस्त्या कडेन कोयर हाडून उडयतात पेन्ह द फ्रान्का पंचायत दिसपट्टे लोकांच्या घरा कडेन वचून कोयर एकठांय करता. लोकांनी रस्त्यार कोयर हाडून उडोवचो न्हय अशें सागूंन लेगीत ते आयकनात अशें पंचायतीचो आदले सरपंच आनी सध्याचो पंच स्वप्नील चोडणकार हांणी सांगलें.
पंचायत मंडळान पंचायत वाठारांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाचें काम हातांत घेतलां. वॉर्ड 1 ते 6 हातूंत हे कॅमेरे बसोवपाचें काम पुराय जालां. दरेका वॉर्डांत सात कॅमेरे बसयतले वॉर्ड 7 ते 11त कॅमेरे बसोवपाचें काम चल्लां. कॅमेरे सुरू जातकूच कोण खंय कोयर हाडून उडयता तें पंचायत आनी पुलिसांक सोदून काडप सोपों जातलें अशें चोडणकारान सांगलें.
लोकांक सांगून लेगीत ते कोयर हाडून रस्त्यांनी उडयतात. पंचायत वाठार नितळ दवोरपा खातीर लोकांच्या सहकार्याची गरज आसा. पंचायत घऱांनी वचून कोयर एकठांय करता. तरीय आसतना दर दिसा रस्स्या कुशीनी कोयर दिसात. कोयर हाडून उडयतात ताचेंर कारवाय करपाची पाळी आतां आयल्या अशें पर्वरी मतदारसंघाचो आमदार आनी पर्यटन मंत्री रोहन खवंटे हांणी सांगलें.