पंंचायत वेंचणूक 10 ऑगस्टाक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एक म्हयनो मुजतवाडीचो सरकाराचो अर्ज भायरायलो

वेंचणुकेची अधिसुचोवणी जारी

पणजी : गोंयांतल्या 186 पंंचायतीच्यो वेंचणुको 10 ऑगस्टाक जातल्यो. खंंडपिठान 12 सप्टेंबर मेरेन मुजतवाड दिवपाची सरकाराची मागणी भायरायले उपरांंत अधिसुचोवणी जारी जाल्या. मतमेजणी 12 ऑगस्टाक जावपाची शक्यताय आसा. वेंचणुकेची तारीख जाहीर जाल्ली आसली तरी सविस्तर कार्यावळ जाहीर जावपाची आसा. उमेदवारी अर्ज घेवपा सयत हेर सविस्तर कार्यावळ राज्य वेंचणूक आयोग जाहीर करतलो अशें सरकारान स्पश्ट केलांं.

गोंयांतल्या पंंचायतींंचो कार्यकाळ 19 जूनाक सोंपलो. कार्यकाळ सोंपिल्ल्यान सरकारान पंंचायतींंचेर प्रशासकाची नेमणूक केल्ली. कायद्यांतले तजविजे प्रमाण 6 म्हयन्या भितर वेंचणूक घेवपाचो सरकाराचो बेत आशिल्लो. आदल्या पंंचांंनी खंडपिठांत याचिका घाल्ल्यान सरकारा मुखार पेंच निर्माण जालो. ह्या याचिकांंचेर 45 दिसा भितर वेंचणुकेची प्रक्रिया पुराय करपाचो आदेश खंंडपिठान दिलो. ह्या आदेशा उपरांंत बुधवारा सरकारान आनीक एक म्हयनो म्हणल्यार 12 सप्टेंबर मेरेन मुजत दिवची अशी मागणी करपी अर्ज सादर केलो. ह्या अर्जाचेर सुनावणी जावन निकाल राखून दवरिल्लो. हो अर्ज खंंडपिठान भायरायलो. हाका लागून 12 ऑगस्ट मेरेन वेंचणूक प्रक्रिया पुराय करप भाग आसा.

विधानसभेच्या अधिवेशनाक लागून आचारसंहिता लागू करपाक आडखळ जातली. हाका लागून पंंचायत वेंचणुकेची प्रक्रिया पुराय करपाक 12 सप्टेंबर मेरेन वेळ दिवचो अशी मागणी आसली.

गोंंय विधानसभेचें अधिवेशन 11 जुलय ते 12 ऑगस्ट ह्या काळांत जातलें. अधिवेशनाचो समन्स जारी जालां. अधिवेशन काळांत मागण्यांंचेर चर्चा जावन तांंकां मान्यताय मेळटली. पंंचायत वेंचणुके खातीर एक म्हयनो आचारसंंहिता लागू करची पडटा. 12 ऑगस्ट मेरेन वेंचणुकेची प्रक्रिया पुराय करपाक अधिवेशनाची आडखळ थारतली. विधानसभेचें अधिवेशन 12 ऑगस्टाक सोंपता. हाचे उपरांंत आचारंंहिता लागू करून वेंचणुकेची प्रक्रिया पुराय करप शक्य जातलें. हाका लागून वेंचणूक प्रक्रिया पुराय करपाक आनीक एका म्हयन्याचो वेळ दिवचो अशी मागणी अॅडव्होकेट जनरल अॅड. देविदास पांंगम हांंणी केली.

राज्यांतल्या पंचायतींचो कार्यकाळ 19 जूनाक सोंपलाे. हाका लागून सरकारान 175 पंचायतींचेर प्रशासकाची नेमणूक केल्या. हेर 11 पंचायतींचो जुलयांत कार्यकाळ सोंपले उपरांत प्रशासकाची नेमणूक जातली. खंडपिठाच्या आदेशाक लागून पंचायतींचेर चड काळ प्रशासकाची राजवट आसची ना. आतां ऑगस्ट मेरेन पंचायतींचेर नवे पंच येतले. पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलपाक विरोधी काँग्रेस पक्षा सयत आदले सरपंच तशेंच पंचांचो विरोध आसा.

पंचायतींचो कार्यकाळ सोंपचे पयलीं राज्य वेंचणूक आयोगान वेंचणुकेची प्रक्रिया सुरू केल्ली. प्रभागांची फेररचणूक जावन अधिसुचोवणी जारी जाल्ली. आरक्षणाचो वावर सुरू आसलो. कांय तारखो निश्चीत करून फायल सरकाराक सादर केल्ली. सरकारान तारखे विशीं निर्णय घेतलो ना. ह्यो सगल्यो घडणुको सुरू आसतना सर्वोच्च न्यायालयान आरक्षणा विशीं म्हत्वाचो निर्णय दिलो. ओबीसी आरक्षणाची तजवीज घटनेंत ना. लोकसंख्ये प्रमाण आरक्षण दिवचें. मागासवर्गी आयोगा कडल्यान लोकसंख्येची म्हायती घेवन आरक्षण निश्चीत करचें. तशेंच आरक्षणा विशीं ट्रिपल टेस्ट अटीक पाळो दिवपाचो आदेश दिला. हो आदेश सगल्या राज्यांक लागू जाता.

फाटले वेंचणुकेंत लेगीत मागासवर्गियांक आरक्षण​ दिल्लें. पावस तशेंच मागासवर्गी आरक्षणाक लागून पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलपाचो निर्णय सरकारान घेतलो. पावसांत वेंचणूक घेवप बरोबर जावचें ना. पंचायत वेंचणूक स म्हयने फुडें धुकलपाची तजवीज कायद्यांत आसा. हाचे पयली काँग्रेस सरकारान वेंचणूक फुडें धुकलिल्ली, असो सरकाराचो दावो आसलो.