धिरयो आनी बदली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अग्रलेख

पेडण्यां केन्ना पेटत कांय सांगपाक येना. मोपा विमानतळ प्रस्ना वेल्यान तें फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन धुमशेता. आतां धिरयांक लागून वाद सुरू जाला. मांद्रेंच्या कांय लोकांच्या म्हणण्यां प्रमाण, आमदाराच्या वाडदिसा निमतान धिरयो आयोजित केल्ल्यो. ताची सुलूस लागतकच पुलीस निरीक्षक विक्रम नायक हांणी पयलींच थंय गस्त वाडयली. ताका लागून चार जाग्यांचेर जावपी धिरयो जावंक पावल्यो नात. पेडणें पुलिसांनी हालीं न्हंयेच्या पात्रांतली रेंव काडपी व्हडीं धरल्यांत. ड्रग्सा आड कारवाय चालू केल्या. ताका लागून श्री. नायक हांची बदली करपाचे यत्न सुरू जाल्यात, असो आरोप पेडणें म्हाल विकास समितीन केला. बदली रद्द जाली ना, जाल्यार रस्त्यार देंवपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. अर्थांत हाचे फाटल्यान कितले लोक आसात, ते स्पश्ट जावंक ना. मात चार म्हयन्यांत श्री. नायक हांणी बरें काम केल्ल्यान आमकां तेच पुलीस निरीक्षक जाय, अशें समितीचें म्हणणें. मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हांकां मेळून निवेदन दिवपाचोय निर्णय समितीन घेतला. ते वटेन आपूण बेकायदेशीर कामांक उर्बा दिवचो ना. आपली बदली जातली, हाची म्हाका भिरांत ना. जंय वतलों थंय बेकायदा कामां जावपाक दिवचो ना, अशी प्रतिक्रिया श्री. नायक हांणी उक्तायल्या. तांची खरेंच बदली जायत जाल्यार हो वाद पेट्टलो, अशीं चिन्नां सद्यां तरी दिसपाक लागल्यांत.

धिरयो जावपाक दिवंक नात, म्हूण श्री. नायक हांची बदली करपाचे यत्न चल्ल्यात असो आरोप समितीन केला. जनावरांचेर अत्याचार, क्रूरपणा जातात, म्हूण धिरयांचेर न्यायालयान बंदी घाल्या. तरीय कांय सण वा कसलेंच निमित्त पळोवन लोक धिरयो दवरतात. आमी आमच्या बैलाची भुरग्यां प्रमाण जतनाय घेतात, असो तांच्या धनयांचो युक्तीवाद. लाखांनी रुपयांच्यो पैजो बैलांचेर लागतात. थोड्यां खातीर ही मनरिजवण, तर हेरां खातीर धंदो. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान धिरयांच्या बैलांच्या हालचालींचेर मायक्रोचिप बसोवन नदर दवरची, तांकां टॅग लावचे अशें म्हणिल्लें. शेतांनी धिरयो जातात अशें म्हणटात, पूण पुलिसांक गुन्यांवकार वळखुपाक कळना, हाचें अजाप दिसता. कांय धिरयाकारांक अटक जाल्या. मात ते दोशी थारूंक नात, अशेंय न्यायालयान फाटीं म्हणलां. नेमके ताचेर बोट दवरून कांय जाण धिरयांचें समर्थन करतात. दक्षीण गोंयच्या खासदारान आनी हेर कांय लोकप्रतिनिधींनी “हांव धिरयो कायदेशीर करपाचो यत्न करतलों. विधेयक मांडटलों, ” अशें फाटीं म्हणिल्लें. तांच्या मतान गोंयच्या शेंकड्यांनी लोकांक धिरयो जाय.

तामिळनाडूंत तर पोंगला वेळार जावपी जलिकट्टू (हो बैलाक धांवडावन ताका आडावपाचो, त्रास दिवपाचो खेळ) हें आमचें संस्कृतीचें आंग, असो दावो करून ताचेर घाल्ली बंदी लोकांनी काडपाक लायली. चेन्नय व्हडलें आंदोलन चल्लें. सर्वोच्च न्यायालयान 10 वर्सांच्या आंदोलनां उपरांत ताचेर मे 2014 त बंदी घाल्ली. कमल हासन (पार्थसारथी श्रीनिवासन) आनी रजनीकांत (शिवाजी गायकवाड) ह्या दोन अभिनेत्यांनी जलिकट्टूचें समर्थन केलें. तामिळनाडू सरकारान जनावरां आड क्रूरताय कायद्यांत दुरुस्ती केली. राष्ट्रपतीन ताका मान्यताय दिली आनी न्यायालयाचो निर्णय खुटयाळ्याक लायलो. गोंयच्या धिरयांचे बाबतींतूय अशेंच जावचें अशें कांय लोकांक दिसता. स्पेनांत ला फिएस्ता वा कोरिडा दे तोरोस नांवाचे बैलांचें खेळ जातात. तातूंत चड करून निमणें ताका मारतात. वर्साक सादारण 35 हजार बैलांक मारतात. लोकांचें जाता मनोरंजन, जीव वता बैलांचो.

धिरयो, जलिकट्टू ही संस्कृतीक, धर्मीक गजाल अशें सांगलें तरी कांय हिंसक, नाका जाल्ल्यो प्रथा आमी आतां पाळीनात हें विसरूंक फावना. सती वचप, बळी दिवप (आतां कुंवाळो कापतात.), केंस बोडकावप….आनी हेर जायत्यो. धिरयो, जलिकट्टू ह्यो प्रथा आमी कुशीक दवरूंक शकनात? जनावरांक त्रास दिवपी, अत्याचार करपी सगल्यो प्रथा बंद जावंक जाय. तांकांय जगपाचो अधिकार आसा. गोंयांत अजून तरी धिरयांक कायदेशीर मान्यताय मेळूंक ना. म्हणटकच पेडणेंच्या पुलीस निरीक्षकान कायदेशीर पावलां उबारून धिरयो जावपाक दिल्यो नात. खरें म्हणल्यार ताका बडटी दिवंक जाय. बदली कसली करतात?