दुदाचो हुंंवार येवचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयकारांक दिसपट्ट्या जेवणांत नुस्तें, भाजी, कड्डण, तांदूळ लागतात. हालींच्या कांय वर्सांनी गोडेंमुता खातीर चपाती, पोळी खावपी गोंयकार खूबच वाडल्यात. जेवणा उपरांत फळां लागतात आनी…. दूद. ल्हान भुरगीं, जाण्टे, व्यायाम करपी, भलायके विशीं जागृत आशिल्ले गोंयकार नेमान दूद पितात. हाॅटेलांनीय दिसाक दोन-तीन फावटी च्या मारपी गोंयकार आसात. खास करून सरकारी कर्मचारी! त्या भायर गोंयांत येवपी पर्यटकांकूय दूद लागता. सांगपाचें म्हणल्यार दुदाक गोंयांत कशेंच मरण ना. दूद येता तितलें उणेंच म्हणपाचें. जाणकारांच्या मतान, गोंयाक दिसाक अडेज लाख लीटर दूद लागता. मात हांगा तयार जाता, जेमतेम 60 हजार लीटर. म्हणटकच आनीक दोन लाख लीटर जाय पडलें. हो उणाव भरपाचो यत्न भायल्यो दूद संस्था करतल्योच. भायल्यान सध्या 70 हजार लीटरां परस चड दूद येता. गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र्रांतल्यान. तांणी हो रिकामी जागो भरून काडला. घडये गोवा डेरी परस दरेक संस्था हांगा चड जोडटा आसतली. अजून आनीक दूद उत्पादकांक गोंयांत संद आसा. गिरायक वाडलें कांय म्हालाचो दर्जो देंवता. भायल्या कांय संस्थांच्या दुदाक गुणवत्ता नासता अशें पयरूच सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी म्हणलां. तांचें मोलूय चड आसा. दुदाचो दर्जो आनी मोला विशीं रोखडेंच सरकार खर निर्णय घेतलें, अशेंय तांणी म्हणलां. सहकार मंत्र्यान हे विशीं बेगीन हालचाली करपाक जाय. मात, गोंयांत दुदाची टंचाय जावची ना, हाची जतनाय घेवची पडटली. बाजारपेठेचो व्हडलो वांटो ह्या दूद कंपन्यांच्या हातांत आसा. तेन्ना सादूरतायेन निर्णय घेवचे पडटले.
गोंय सरकाराची स्वताची गोवा डेरी आसा. मात खंयचोच सरकारी प्रकल्प, संस्था फायद्यांत चलना, हो सगल्या भारतीयांचो अणभव. खंय चुकून आडवाद आसत. गोंयचेच पळयल्यार, साकर, वखदां, येरादारी, दूद, मांस सगलेच प्रकल्प बरगेल्यात. तांकां अदीमदीं सरकारी निधीचो आॅक्सिजन लावचो पडटा. गोवा डेरींतल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांचेर भ्रश्टाचाराचे आरोप जाल्ल्यान तांची चवकशी सुरू आसा. डेरीक दूद पुरवण करपी सोसायटींच्या वांगड्यांक मेळत जाल्यार ते गोवा डेरीची सुरस काणी सांगतले आनी ती ‘साठां उतरांची काणी, पांचा उतरांनी सुफळ संपन्न’, जावची ना, इतली दीर्घ आसा. सहकार मंत्र्यान गोवा डेरीचे प्रस्न सोडयतकच भायल्या दूद संस्थां कडेन पळयतलों, अशें म्हणलां. गोवा डेरीक बुराक मारप्यांक ख्यास्त जातली, अशी आस्त. मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री आसतना तांणी कामधेनू येवजण चालीक लायिल्ली. तिचो सुरवेक खूब फायदो जालो. दूद उत्पादन वाडलें. मात कालांतरान ती येवजण अपेशी थारली. फक्त अनुदानाचे आशेन कांय शेतकारांनी गोरवां घेतलीं. (थोड्यांनी घेवंकूय नासतलीं) कांय जाणांची गोरवां मेलीं. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी दर स म्हयन्यांनी तो येवजण, अनुदान घेवपी नेमकें कितें करता, तें तपासपाची गरज आसता. तें जालें ना. कामधेनून कांय जाणांक काम दिलें ना, मात धन दिलें! गोंयांतले दूद उत्पादक शेतकार उणे जायत आसात. आतां 50-100 गोरवां पोसपाची तांक आशिल्ल्यांनी ह्या वेवसायांत देंवपाक जाय. नाजाल्यार आनीक चार भायल्यो दूद संस्था गोंयांत पावल दवरतल्यो.
गोंयचे कांय शेतकार भायल्या संस्थांक दूद पुरवण करतात. कारण ते चड पयशे दितात. गोवा डेरी आनी गोंयच्या शेतकारांचो फाटीं वाद जाल्लो. गोवा डेरी सोंपोवपाकूच एक भायली दूद संस्था सरकारानूच गोंयांत हाडल्या, असोय गंभीर आरोप जाल्लो. निदान आतां सहकार मंत्र्यांक गोवा डेरीचेर पूर्ण लक्ष केंद्रीत करचें पडटलें. भायल्या दुद सोसायट्यांचे दूद भलायकेक बरें नासता. मोल चड. गिरायक कागाळी करतात जाल्यार तांणी ताची चवकशी करची. तें करतनाच गोवा डेरीचें दूद आनी ते संबंदीचीं हेर उत्पादनां (धंय, श्रीखंड, लोणी) वाडटलीं, हे खातीरूय पावलां उडोवचीं.