ड्रोन गाडी… ड्रोन गाडी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

1980 दशकांत कॅमेरा, रेडियो, टेप, फोन बोल्सांत घालून भोंवपाक मेळटलें अशें कोणाचे तकलेंत पसून येवंक नासलें. अशीच एक गजाल आतां घडल्या. घडये फुडारांत ती प्रत्यक्षांत येवये.