डेल्टीन कारावेला फ्लोटेल बंद करचें; हरीत लवादाचो आदेश

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सीआरझॅडची मान्यताय नाशिल्ल्यान जातली कारवाय


पणजी : सीआरझॅडची मान्यताय नाशिल्ल्यान डेल्टीन कारावेला फ्लोटेल बंद करचें तशेंच प्रदुशण नियंत्रण मंडळान डेल्टिना कडल्यान लुकसाण भरपाय वसूल करपाचो आदेश राष्ट्रीय हरीत लवादान दिला. सीआरझॅडची मान्यताय ना, ते मेरेन फ्लोटेल सुरू करपाक मेळचें ना, अशें लवादान आदेशांत म्हणलां.

राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या आदेशाचो अभ्यास करून सोमारा जिल्होधिकाऱ्यांचे सुचोवणे प्रमाण कार्यवाही जातली, अशें गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाचे वांगडी सचीव दशरथ रेडकार हांणी सांगलां. आदेशाची प्रत जीसीझॅडएमक मेळूंक ना, अशें तांणी सांगलें.
काशिनाथ शेटये हांचे याचिकेचेर राष्ट्रीय हरीत लवादाचे अध्यक्ष न्यायाधीश आदर्शकुमार गोयल, न्यायालयीन वांगडी न्यायाधीश सुधीर अगरवाल, न्यायालयीन वांगडी दिनेश कुमार सिंग, तज्ञ वांगडी प्रो. ए. सेंथील वेल आनी डॉ. विजय कुलकर्णी हांणी हो आदेश दिला.
सीआरझॅडची मान्यताय नाशिल्ल्यान प्रतिवादी डेल्टीन कारावेला हांणी फ्लोटेल बंद दवरचें. तशेंच प्रदुशण नियंत्रण मंडळान पर्यावरणीय लुकसाणेची तपासणी करून कायद्या प्रमाण ती वसूल करची. वसूल केल्ली रक्कम पर्यावरण लुकसाणीच्या भरपाये खातीर कृती आराखडो तयार करून खर्च करची. परतून फ्लोटेल सुरू करपाचें जालें जाल्यार उदक आनी हवा कायद्या खाला प्रदुशण नियंत्रण मंडळाची मान्यताय घेवप गरजेचें. प्रदुशण नियंत्रण मंडळ कोयर वेवस्थापना विशीं गरजेच्यो अटी घालपाक शकता, अशें हरीत लवादान आदेशांत म्हणलां.
डेल्टीन कारावेलाचो एम व्ही रॉयल फ्लोटेल सीआरझेड 4 वाठारांत बेकायदाे चलता. एम व्ही रॉयल कडेन सीआरझेड मान्यताय ना, अशी कागाळ याचिकादारान केली. ते प्रमाण याचिकेचेर सुनावणी जाली.
न्हंयेंत 12 नॉटिकल मायल्स मेरेन चलपी सगल्या वेवसायीक बोटींक सीआरझेड – 4 लागू जाता. बोट दर्यादेगे कुशीक दवरून ताचेर हॉटेल चलप, हे बरोबर न्हय, असो याचिकादारान दावो केलो.
प्रतिवादी कंपनीक बंदर कप्तान खात्यान सुवात दिल्या. गरजेचीं सगलीं प्रमाणपत्रां आसात. सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन जायना, असो दावो प्रतिवादी डेल्टीन कारावेलान प्रतिज्ञापत्र सादर करून केलो. नोंदणी पत्र, बंदर कप्तानाचो हरकत ना दाखलो, राज्य प्रदुशण मंडळाचो ‘कंसेट टु ऑपरेट’ दाखलो आसा, अशें डेल्टीन कारावेलान प्रतिज्ञापत्रांत नमूद केलां.
दर्यादेगेच्या पर्यावरणाची जतनाय जावपा खातीर पर्यावरणाक पुरक थारपी कार्यावळींक मान्यताय दिवप हो दर्यादेग नियमन वाठार (सीआरझॅड) अधिसुचोवणे फाटलो हेत आसा. दर्यादेग वाठाराचो उपेग योग्य तरेन जावपाची गरज आसा. दर्यादेगो तशेंच पर्यावरणाचें लुकसाण करपी कार्यावळींक थारो आसपाक जायना. अधिसुचोवणेच्या चौथ्या परिशिश्टांत सीआरझॅड वाठारांत परवानगी मेळप शक्य आशिल्ल्या कार्यावळींचो उल्लेख आसा. जेटी, बंंदराची गरज आसल्यार सीआरझॅडची मान्यताय गरजेची. डेल्टिन कारावेला फ्लोटेल ह्याच गटांत येता.
सीआरझॅड अधिसुचोवणे प्रमाण प्रतिवाद्यांची कार्यावळ कायदेशीर आसली तरी ताका सीआरझॅडची मान्यताय गरजेची. ही मान्यताय नाशिल्ल्यान ती बेकायदा थारता, असो याचिकेंत दावो आसा.
कॅप्टन ऑफ पोर्टान मान्यताय दिल्ले सुवातेंत बोट आसा. 6 जानेवारी 2011 दिसा जी सीआरझॅड अधिसुचोवणी जारी जाल्या, ताचे उल्लंंघन ह्या बोटीक लागून जायना. बोटीची नोंदणी 6 मे 2014 रोजी जाल्या. कॅप्टन ऑफ पोर्टान 2 जून 2016 दिसा हरकत ना दाखलो दिला. ही बोट उदकांंत आसा आनी 12 नॉटिकल मायलच्या फुडेंं दवरपाची गरज ना, असो युक्तिवाद प्रतिवादी डेल्टीन कारावेलान केलो.
जीसीझॅडएमची बाजू रूचिरा गुप्ता हांंणी मांंडली. फाविआ मिस्किता आनी अशिम सूड हांंणी डेल्टीन कारावेलाची बाजू हरीत लवादा मुखार मांंडली. याचिकादार काशिनाथ शेटये हांंणी स्वता बाजू मांंडली.

10 माळ्यांचें फ्लोटेल
सीआरझॅड वाठारांत जावपी वेवसायीक कार्यावळींक सीआरझॅडची मान्यताय गरजेची आसता. सुरक्षा वेवस्था तशेंच बोट दवरपाक धक्को पळोवन ही मान्यताय दितात. प्रतिवादी प्रकल्प धारकांचे बोटीचेर धा माळ्यांचे हॉटेल चलता. हातूंत रेस्टॉरंट तशेंच मनरिजवण करपी कार्यावळी चलतात. हाका सीआरझॅडची मान्यताय गरजेची आसा. प्रकल्पधारका कडेन सीआरझेडची मान्यताय ना. हाका लागून ही आव्हान याचिका पात्र थारता.