जात, धर्म, वर्ण भेदाचेर आदारीत वेवस्था नश्ट करपाचो प्रकाशमय विचारः साखरदांडे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कवी प्रकाश पाडगांवकार हांच्या ‘सम्राट अशोक’ कवितांझेल्याचें प्रकाशन

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः कवी प्रकाश पाडगांवकार हांणी बरयिल्लो ‘सम्राट अशोक’ हो कविता झेलो अशोक हांच्या जिविताचेर उजवाड घालता. बुद्ध हांच्या विचारान प्रेरीत जावन तांचे जिणेंत जाल्ल्या व्हड बदलाचें वर्णन ह्या कविता झेल्यांत दिसता. ह्या कविता झेल्यांतल्यान अशोक हांच्या तोंडांतल्यान पाडगांवकार हांणी जात, धर्म आनी वर्ण भेदाचेर आदारीत वेवस्था नश्ट करपाची गरज आशिल्ल्याचें म्हणलां. हेच खातीर हो कविता झेलो उजवाडाची वाट दाखोवपी एक सांदो आसा, अशें इतिहास अभ्यासक प्रा. प्रजल साखरदांडे हाणी सांगलें.

सर्गेस्त कवी प्रकाश पाडगांवकार हांच्या ‘सम्राट अशोक’ ह्या कविता झेल्याच्या प्रकाशन सुवाळ्यांत साखरदांडे उलयताले. पणजेच्या एका पांच नखेत्री हॉटेलांत आयतारा हो सुवाळो जालो. ह्या सुवाळ्याक ज्ञानपीठकार कोंकणी लेखक दामोदर मावजो, कवयित्री नूतन साखरदांडे, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, प्रकाश संजीवनी पाडगांवकार माचयेर हाजीर आशिल्ली.

झेल्यांतले भाशेचो दर्जो उच्च आसा. सम्राट अशोक, महेंद्र आनी संघमित्रा हांचे मदले संवाद मुजरत वाचपा सारके आसात. वट्ट 14 दीर्घ कवितांचो हो झेलो म्हणल्यार कोंकणी साहित्यांतलो एक म्हत्वाचो ऐवज थारतलो. हे खातीर बी. ए. आनी एम. ए. च्या अभ्यासक्रमांत एक मुखेल पुस्तक म्हूण ताचो आसपाव करपाक जाय, अशें साखरदांडे हांणी सांगलें.

अशोक हांचो लक्षशिला ते कलींग प्रवास, ते उपरांत ताचें विचार परिवर्तन सामकें मार्मीक तरेन मांडिलां. तशेंच पुस्तकांतलीं चित्रां सामकी समर्पक आसात. जगप होच एक उत्सव आशिल्ल्याची प्रचिती ह्या झेल्यांतल्यान येता, अशा उतरांनी साखरदांडे हांणी आपल्यो भावना उक्तायल्यो.

प्रकाश पांगांवकार आपलो 1966 सावनचो इश्ट अशें सांगून दामोदर मावजो हांणी पाडगांवकार कोंकणी लेखना कडेन कसो वळ्ळो तें खोलायेन सांगलें. बुद्ध हांचो विचार, राजकारण, देशकारण आनी समाजकारण हांचेर प्रभाव घालपाक शकता, हाची जाणीव प्रकाश हांकां आशिल्ली. हेच खातीर अशोक हांच्या माध्यमांतल्यान बुद्धाचो विचार मांडपा खातीर तांणी कश्ट घेतले, अशें मावजो हांणी सांगलें.

पाडगांव हे शांत, प्रसन्न आनी म्होवाळ सभावाक लागून ते सगळ्यांकूच आवडटाले. तातूंतल्यान तांचे मदली विवीध आंगांतली कविता फुलत गेली आनी फुडारांतले दर पिळगे खातीर फायद्याचें साहित्य तें बरोवपाक शकले अशें, नूतन साखरदांडे हांणी सांगलें.

कोंकणी ही सगळ्यांक बांदून दवरपी भास. देश विदेशांत खंयूय गेल्यार एकादो गोंयकार मेळटातूच. हेच भाशेन आमकां जोडून दवरल्यात, हे खातीर ती सांबाळपाक जाय. तिचें अस्तित्व सांबाळपा खातीर पाडगांवकार, मावजो हांचे सारके कवी- लेखक यत्न करतात, ही समाधानाची गजाल अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें.

चैतन्य पाडगांवकार हांणी येवकार दिलो. ग्राफीक डिझायनर ऋषिकेश आठवले आनी चित्रकार श्रीधर कामत बांबोळकार हांचो ह्या वेळार पुस्तकाची प्रत दिवन भोवमान केलो. प्रिती पाडगांवकार हांणी सुत्रसंचालन केलें.

कोंकणी सांबाळपा खातीर यत्न करचेः मावजो

कोंकणी चळवळ ही जरी भाशीक चळवळ आसली तरीय तिचे मदीं कसलेच भेद नात. राज्यांत हे चळवळी इतली व्हड कसलीच चळवळ जावंक ना. गोंयांत जावपी सगळ्या कार्यावळींनी मंत्री, आमदार, सरकारी अधिकारी हांणी कोंकणींत उलयले जाल्यार कोंकणी सांबाळपाक आदार जातलो. तशेंच चळवळ वाडोवचे खातीर इतिहासार नदर मारपाक जाय, अशें तांणी सांगलें.