घोग्यांनी पावस चालूच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

न्हंयांक हुंवार, फुडले चार दीस धोक्याचे, ऑरेंज अलर्ट जारी


पणजी : सोमारा सकाळच्यान सुरू जाल्लो घोग्यांनी पावस मंगळारा लेगीत कायम उरलो. ताका लागून कुशावती, दुदसागर न्हंयांक हुंवार येवन उदक आशिकुशीच्या वाठारांनी भरलें. कांय वाठारांत घरां, वाहनांचेर झाडां पडून लाखांनी रुपयांची लुकसाणी जाली. चोर्ला घांटांत झाडां आनी पालसणां कोसळ्ळीं. हवामान विभागान फुडले चार दीस ऑरेंज अलर्ट जारी केला.

अंदूं वेळार दाखल जाल्ल्या मॉन्सूनाच्या पावसान सुरवाती पसुनूच नेटाच्या पावसाक सुरवात केली. मदले कांय दीस वगळ्ळ्यार पावसान सातत्य कायम दवरलां. सोमाराच्यान मॉन्सून अदीक सक्रीय जावन घोग्यांनी पावस पडलो. सोमारा दीसभर पावसान खवदळ घातले उपरांत मंगळारा सकाळच्यान परतून घोग्यांनी पावसाक सुरवात जाली. पेडणें पसून काणकोण मेरेन सगल्याच वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली.
सेगीत पडपी पावसाक लागून कुशावती, दुदसागर न्हंयेक हुंवार अायला. हेर सगल्याच न्हंयांच्या उदकाचें पातळेंत वाड जाल्या. ताका लागून बुधवारा दीसभर घोग्यांनी पावस पडल्यार भोवतेक न्हंयांक हुंवार येवन कांय वाठारांनी उदक भरतलें.

पावसाचो अर्दशेंकडो
सोमार अानी मंगळार ह्या 24 वरांत राज्यांत 6.14 इंच पावसाची नोंद जाल्या. हो पावस फाटल्या पांच वर्सांतल्या 24 वरांतलो सगल्यांत चड पावस थारला. जाल्यार मंगळारा सकाळीं 8.30 वरां मेरेन वट्ट 47.36 इंच पावसाची नोंद जाल्ली. मंगळारा दीसभर पावस कायम उरिल्ल्यान पावसान फक्त 35 दिसांत इंचाचो अर्दशेंकडो पुराय केलो.

शाळा बंद दवरपाचो आयज निर्णय जावये
हवामान विभागान फुडले चार दीस उटंगाराच्या पावसाचो अदमास उक्तावन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ताका लागून ह्या काळांत राज्यांतल्या कांय वाठारांतल्यो शाळा बंद दवरपाची शक्यताय आसा. ज्या वाठारांत पावसाचें प्रमाण चड आसा, थंयच्या शाळा वेवस्थापनांक शाळा बंद दवरपाचो प्रस्ताव दिवपाचो विचार सरकारान सुरू केला. ताचेर बुधवारा सांजे मेरेन निर्णय जातलो.

आपत्कालीन यंत्रणा सज्जः मुख्यमंत्री
फाटल्या दोन दिसा पसून सुरू आशिल्लो घोग्यांनी पावस आनी हवामान खात्याचो अदमास मतींत घेवन राज्य आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज दवरल्या. राज्यांतल्या सगल्याच वाठारांतल्या परिस्थितीचेर नियंत्रण दवरून रावपाचे निर्देश दोनूय जिल्होधिकाऱ्यां सयत संबंदींत सरकारी खात्यांक दिल्यात, अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली.