घाणयाऱ्या उदकाची जोडणी घेवप जातले सक्तीचेंः काब्राल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


पणजी : घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन आसा, थंय घाणयाऱ्या उदकाची जोडणी घेवप सक्तीचे करतले. तशेंच चडांत चड लोकांंक घाणयाऱ्या उदकाची जोडणी दिवपाचेर भर आसतलो, अशें भौशीक बांंदकाम खात्याचे मंंत्री नीलेश काब्राल हांंणी सांंगलें.
प्रुडंट खबरां चॅनलाक दिल्ले मुलाखतींत काब्राल हांंणी ही म्हायती दिली.
बरेच जाण घाणयाऱ्या उदकाची जोडणी घेनात. पायपलायन आसा, त्या लोकांंक घाणयाऱ्या उदकाची जोडणी घेवप सक्तीचे करतले. घाणयाऱ्या उदकाच्या पायपलायनीक लागून कांय कडेन रस्ते खणचे पडटले. विजेची लायन, उदकाची पायपलायन तशेंच घाणयाऱ्या उदकाच्या पायपलायनी खातीर रस्ते खणचे पडटात. अशें प्रकार उणे जावपा खातीर सगल्या खात्यांं मदीं समन्वय आसपाची गरज आसा, अशें तांंणी सांंगलें.
उदका पुरवण, रस्ते तशेंच घाणयाऱ्या उदकाची जोडणी ह्यो सगल्यो गजाली भौशीक बांंदकाम खात्या कडेन येतात. ह्या खात्याचो मंंत्री आपूण आशिल्यान समन्वय सादपाचें काम सोंपें जातलें.
सध्या 4 ते 5 वरांं उदक दिवप शक्य जातलें. लोकांंनी हें उदक सांठाेवन दवरचें. 24 वरांं उदक दिवपाचे यत्न आसात. सध्या 24 वरांं उदक दिवप शक्य जावचें ना, अशें काब्राल हांंणी सांंगलें.
तेच प्रमाण पावसा पयलीं सगल्या रस्त्या वयलीं फोंडकुलां पुरोवप शक्य जावचे ना, अशें तांणी सांगलें.